Türkiye'de Yapılan Kalkınma Planlarındaki Çevre Sorunlarına Yönelik Politikaların Değerlendirilmesi

Yazarlar

  • Abdulsemet YAMAN
  • Cihan ARSLAN

Anahtar Kelimeler:

Kentleşme, Kalkınma politikaları, Çevre sorunları,

Özet

Ülkemizin kentleşme sürecine girmesiyle birlikte çevre konusu büyük bir önem arz etmeye başlamıştır. Kentsel dönüşümle birlikte çevre sorunları ortaya çıkmıştır ve kentleşme sürecinin verimli bir şekilde yaşanması için öncelikle mevcut çevre sorunlarının giderilmesi ve gelecek yıllara ait önlemlerin alınması gerekmektedir.  Çevre sorunlarının giderilmesi amacıyla da ülkemizin kalkınmasını sağlayacak politika ve planlarda çevre sorunu konusu dikkate alınmaya başlanmıştır. Çalışmamızda ülkemizde planlı dönemler boyunca yapılan çevre sorunlarına yönelik politikalar incelenmiş ve bu politikalar değerlendirilmeye çalışılmıştır.  Temel problem nedir? Ele alınan yöntem hangisi, çalışmanın genel çerçevesi çizilmeli, amaç açık bir şekilde ortaya koyulmalı, muhtemel bulgular sıralanmalıdır. 

Referanslar

Abuşoğlu, Ö. - İnan, Ö. (1989), Kalkınmada Öncelikli Yöreler ve Bölgesel Gelişme için Bir Model, Ankara: TOBB Yayınları.

Bal, H. (2003), Kentsel Yapı ve Kentlileşme Süreci, Isparta: Fakülte Kitabevi.

Battal, Y. (2011), Kalkınma Politikalarında Değişim, Bölgesel Kalkınma Ajansları, Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.

Devlet Planlama Teşkilatı, I. Beş Yıllık Kalkınma Planı. (1963), Ankara.

Devlet Planlama Teşkilatı, II. Beş Yıllık Kalkınma Planı. (1968), Ankara.

Devlet Planlama Teşkilatı, III. Beş Yıllık Kalkınma Planı. (1973), Ankara.

Devlet Planlama Teşkilatı, VI. Beş Yıllık Kalkınma Planı. (1979), Ankara.

Devlet Planlama Teşkilatı, V. Beş Yıllık Kalkınma Planı. (1985), Ankara.

Devlet Planlama Teşkilatı, VI. Beş Yıllık Kalkınma Planı. (1990), Ankara.

Devlet Planlama Teşkilatı, VII. Beş Yıllık Kalkınma Planı. (1996), Ankara.

Devlet Planlama Teşkilatı, VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı. (2003), Ankara.

Devlet Planlama Teşkilatı, IX. Beş Yıllık Kalkınma Planı. (2007), Ankara.

Devlet Planlama Teşkilatı, X. Beş Yıllık Kalkınma Planı. (2010), Ankara.

Ekodialog. (2016), www.ekodıalog.com, E.T: 10 Ocak 2016.

Fıratlı, E. (1999), Türkiye'de Kentleşme: Ankara Örneği Nüfus Hareketleri Açısından Bir İnceleme, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Gökçe, B. (1999), Toplumsal Bilimlerde Araştırma, Ankara: Savaş Yayınevi

Han E, Karluk R -Başol K, vd. (1999), Türkiye Ekonomisi, Editör: Mustafa Özer, T.C Anadolu Üniversitesi Yayınları No:1149, Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 608, Eskişehir, 378-379.

İsbir, G. E. (2005), Kentleşme ve Çevre Sorunları, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.

Kamu Yönetimi Kaynak, (2015), www.kamuyonetımıkaynak.com, E.T: 21 Aralık 2015.

Karasar, N. (1982), Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara

Kaypak, Ş. (2013), Modernizmden Postmodernizme Değişen Kentleşme, Global Journal of Economics and Business Studies, 2(4), 87-88.

Keleş, R. (1976), Kent Bilim İlkeleri, Ankara: Sosyal Bilimler Derneği Yayınları.

Keleş, R. (1980), Kent Bilimleri Sözlüğü, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

Kıray, M. B. (1972), Örgütleşemeyen Kent: İzmir'de İş Hayatinin Yapısı ve Yerleşme Düzeni, Ankara: Türk Sosyal Bilimler Derneği Yayınevi

Küçük, Y. (1978), Planlama, Kalkınma ve Türkiye, Ankara: Tekin Yayınevi.

Mimarlar Odası. (1971), Türkiye’de Kentleşme, Ankara: Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yayını.

Özdemir, V. (2014), Türkiye'de Planlı Kalkınma Deneyimleri, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bililer Fakültesi Dergisi, 1-27.

Özdemir, Z. Özekincioğlu A. G. H. (2006). Kentleşme ve Çevre Sorunları. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11

Öztürk, L. (2007), Sürdürülebilir Kalkınma, Ankara: İmaj yayıncılık.

Planlama. (2016), www.planlama.org E.T: 18 Ocak 2016.

Sehur, H. (1991), Kentleşme ve Kentlileşme Politikaları, İstanbul: Tüses Yayınları.

Tek, M. (1999), Türkiye’de Kentleşme Politikalarında Bölge Planlaması ve Çukurova Bölgesi Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Türkay, M. (2006), Yoksulluğu Aşmada Yeniden Kalkınma İktisadı Mı?, İktisat dergisi, Nisan-Mayıs Sayısı, 105-128.

Uzel, A. L. (1987), İmara İlişkin Bağışlamaların Gelişimi ve Değerlendirilmesi, Ankara: Kent-Koop Yayınları.

Yavilioğlu, C. (2002), Kalkınmanın Anlambilimsel Tarihi ve Kavramsal Kökenleri, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 3(1), 59-77.

İndir

Yayınlanmış

2021-05-31