Zaman Yönetimi Becerileri İle Akademik Başarı Arasındaki İlişki Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Örneği

Yazarlar

  • Abdulkadir GÜMÜŞ Van yüzüncü yıl üniversitesi

Anahtar Kelimeler:

Zaman, - Zaman Yönetimi,- Akademik Başarı,

Özet

Yükseköğretim öğrencilerinin zamanı verimli kullanıp iyi yönetmeleri sayesinde kişisel tatmin seviyesi ile akademik başarılarının artacağı, sosyal ve psikolojik açıdan tatmin edilmiş bireylerin meydana gelmesi sağlanacağından günümüzde özellikle üzerinde durulması gereken bir konudur. Üniversite öğrencilerinin başarılı olup olmamaları, zamanı iyi yönetebilmelerine bağlıdır. Öğrencilerin öğrenim hayatı sonrasındaki yaşam tarzını, iş performansını, kariyer ve yükselmelerini doğrudan etkileyecek kadar hayati öneme sahip olan zamanın, öğrencilik döneminde oldukça etkin olarak kullanılması ve iyi yönetilmesi büyük önem ifade etmektedir. Çalışmamızda üniversitede öğrenim gören öğrencilerin zaman yönetimi becerileri ve zaman yönetimi ile akademik başarıları arasındaki ilişki değerlendirilmektedir.

Referanslar

Adebayo F. A., (2015). “Time Management and Students Academic Performance in Higher Institutions, Nigeria -A Case Study of Ekiti State” Macrothink İnstitute. International Research in Education ISSN 2327-5499, Vol. 3, No. 2,

Alay S., Koçak S., (2003). “Üniversite Öğrencilerinin Zaman Yönetimleri İle Akademik Başarıları Arasındaki İlişki.” Teori ve Pratik Eğitim Yönetimi. 35. Sayı s. 326-335.

Andıç H., (2009). “Üniversite Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Becerileri ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişki” Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Afyonkarahisar, 2009.

Aydın A., Ünalan D., Somunoğlu İkinci S., (2017). “The Effect Of Time Managment On The Academic Achievements Of Unıversity Students.” IJSHS, 1 (2): 39-53,

Babacan E., Küçükosmanoğlu O., (2015). “Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Becerileri” e-International Journal of Educational Research, Volume: 6, Issue: 2, ss.36-50, Spring.

Başak T. Uzun S. ve Arslan F., (2008). “Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Becerileri” TAF Preventive Medicine Bulletin 7(5): 429-434, 2008.

Çağlıyan, V., Göral, R., (2009). “Zaman Yönetimi Becerileri: Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Üzerine Bir Değerlendirme” Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Dergisi, 11(17), 174-188, 2009.

Doğan Ö., “Zaman Yönetimi ve Akademik Başarı İlişkisi: Artvin Çoruh Üniversitesi, Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Bir Uygulama.” AÇÜ Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 4, Sayı:1, ss. 149-174, 2018.

Ezin Y., Aslan R., (2016). “Adıyaman Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Muhasebe Bölümü Öğrencilerinin Zaman Yönetimi İle Akademik Başarıları Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma.” 2. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi. İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Derneği Yayınları. s.35-46. Mayıs

Gayef A., Tapan B., Sur H., (2017). “Relationship Between Time Management Skills and Academic Achievement of The Students in Vocational School of Health Services.” Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 20 (2): 247-257,

Gezginerler S., (2017). “Kamu Hastaneleri Birliklerinde Çalışan Personelin Zaman Yönetimi Becerisinin Ölçülmesi” Yüksek Lisans Tezi, Edirne,

Gürbüz M., Aydın A. H., (2012). “Zaman Kavramı ve Yönetimi” Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi/ KSU Journal of Social Sciences, 9 (2),

Koch R., (1998). The 80/20 Principle: The Secret of Achieving More With Less, Bantam Doubleday Dell Publishing Group, New York,

Nasrullah S., Khan M.S., (2015). “The Impact of Time Management on the Students’ Academic Achievements.” Journal of Literature Languages and Linguistics ISSN 2422-8435 An International Peer-reviewed Journal. Vol.11,

Özgen, H., (1998). İşletmelerde Zaman Yönetimi, Standard Dergisi, s. 56, Ekim, 1998.

Özdemir S., Utkun E., Yeşil E., “Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Becerileri: Pamukkale Üniversitesi Örneği.” Electronic Journal of Vocational Colleges. Mayıs 2015.

Sayan İ., (2005).“Yönetici Hemşirelerde Zaman Yönetimi” Yüksek Lisans Tezi. İstanbul. Marmara Üniversitesi,

Scoot M., (1998). Zaman Yönetimi. Çeviri: Çıngıl AÇ. 2. Baskı. İstanbul, Rota Yay., s. 9, 1997.

Smith, H.W., Hayatı ve Zamanı Yönetmenin 10 Doğal Yasası, Çeviren: Aslı Cıngıl Çelik, Rota Yayın Yapım Tanıtım, İstanbul

Tektaş M., Tektaş N., (2010). “Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Zaman Yönetimi ve Akademik Başarıları.” Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sayı 23, 2010.

İşcan S., (2008). “Pamukkale Üniversitesi Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Becerilerinin Akademik Başarıları Üzerindeki Etkisi.” Yüksek Lisans Tezi, Denizli,

Yavaş Ü., Öztürk G., Açıkel C. H., Özer M., (2012). “Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Becerilerinin Değerlendirilmesi” TAF Preventive Medicine Bulletin, 11(1),

Yenihan B., Öner M., (2013). “Zamanı Yönetmek: Üniversite Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Becerilerinin İncelenmesi” Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, E-Dergi, Cilt 2, Sayı 2, s.56-68, Haziran

Yılmaz İ., Yoncalık O., Bektaş F., (2010). “Zaman Yönetimi Davranışı İle Akademik Başarı Arasındaki İlişki.” E-Journal Of New World Sciences Academy. Volume:5, Number:3, Article Number:2, B0051, 2010.

İndir

Yayınlanmış

2021-05-31