Özel İşletmelerde Algılanan Sosyal Destek İle Yaşam Doyumu ve İşgören Performansı İlişkisi

Yazarlar

  • Gökhan ULUDAĞ Emniyet Genel Müdürlüğü
  • Ömer ÇINAR Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

Anahtar Kelimeler:

Algılanan sosyal destek, yaşam doyumu, işgören performansı

Özet

Günümüzde artan nüfusa paralel olarak işletme sayılarının da arttığı görülmektedir. İşletmelerin varlığını koruyabilmeleri için işgörenlerin iş ortamında ki genel huzur düzeylerini ilgilendiren yaşam doyumlarının ve işgören performanslarının yüksek olmasında yarar bulunmaktadır. İşletmelerin, işgören performansını ve yaşam doyumunu artıran unsurları kullanması gerekmektedir. Algılanan sosyal destek de bu unsurlardan birisidir. Bu araştırmanın amacı algılanan sosyal destek ile işgören performansı ve yaşam doyumu arasındaki ilişkiyi tespit etmek ve işgören performansı ve yaşam doyumu üzerinde algılanan sosyal desteğin etkisini ortaya koyabilmektir. Bu kapsamda Isparta ilinde faaliyet gösteren Barla mermer şirketi personelleri üzerinde anket yoluyla veriler toplanmıştır. Araştırmanın sonucunda, algılanan sosyal destek ile işgören performansı ve yaşam doyumu arasında anlamlı ve pozitif yönde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.

Referanslar

Akdemir, A. (2012). İşletmeciliğin temel bilgileri. Ankara: Ekin Yayınevi.

Aksakal, E. (2019). Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin Meslek Kararı Verme Yetkinlikleri İle Algılanan Sosyal Destek Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimler Enstitüsü, Erzurum.

Barutçugil, I. (2002). Performans Yönetimi, İstanbul: Kariyer Yayıncılık

Bingöl, D. (2014). İnsan Kaynakları Yönetimi, İstanbul: Beta.

Budak, S., (2000). Psikoloji Sözlüğü. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.

Chacko, T. I. (1983). Job and Life Satisfactions: A Casual Analysis Of Their Relationships, Academy of Management Journal, 26(1), 163-169.

Cobb, S. (1976). Social support as a moderator of life stress. Psychosomatic Medicine, 38(5), 300-314.

Demirdöken, Ç. (2017). Gençlik ve spor bakanlığında örgüt ikliminin işgören performansı üzerine etkisi: Alan araştırması. (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Hitit Üniversitesi, Çorum.

Dilmaç B., ve Ekşi H. (2008). Meslek Yüksek Okullarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Yaşam Doyumları Ve Benlik Saygılarının İncelenmesi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20, 279-289.

Dockery, M. A. (2005). Happiness, Life Satisfaction and The Role of Work: Evidence from Two Australian Surveys, Curtin Business School, http: // www. melbourneinstitute. Com / hilda/Biblio/cp/conf-hd05.pdf.

Ismail, A., Nor, S., M., Yahya, Z., Zahar, U. A. U., Ismail, Y., Samah, A. J. A. (2013). Social support in job performance as an antecedent of work intrusion on family conflict: Empirical evidence, Management, Vol. 18, 2, 37-55.

Kanbur E.,, Canbek M., ve Özyer K. (2017), Çalışanların Sosyal Destek Düzeyleri İle Algıladıkları Performansları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Tokat İl Emniyet Müdürlüğünde Bir Araştırma, The Journal of Academic Social Science Studies, Number: 59 , 309-322.

Lin P. (2008). A Resarch for the Relationship between Work Family Conflict and Job Performance of International Tourist Ho-tel Employees in Taiwan: The Moderating Effect of Social Support, Unpublished Master Thesis, Providence University.

Lırıo, P., Lıtuchy, T. R., Monserrat, S. I., Olıvaslujan, M. R., Duffy, J. A., Fox, S., Gregory, A., Punnett, B. J. ve Santos, N. (2007). Exploring Career-Life Success and Family Social Support of Successful Women in Canada, Argentina and Mexico, Career Development International, 12(1), 28-50.

Naktiyok, S. (2019). Örgütsel Stres& Yaşam Doyumu. Ankara: Gazi Kitabevi.

Oktan, V. (2015). Üniversite öğrencilerinde problemli internet kullanımı, yalnızlık ve algılanan sosyal destek. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23 (1), 281-292.

Perrone, K. M., Webb, L. K. ve Blalock, R. H. (2005). The Effects of Role Congruence and Role Conflict on Work, Marital and Life Satisfaction, Journal of Career Development, 31(4), 225-238.

Pelz, D. C. (1956). Some Social Factors Related To Performance In A Research Organization, Administrative Science Quarterly, 1/3, 310-325.

Polatçı, S. (2015). Örgütsel ve Sosyal Destek Algılarının Yaşam Tatmini Üzerinde-ki Etkisi: İş ve Evlilik Tatmininin Aracılık Rolü, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11/2, 25-44.

Rousseau, D.M. ve Mclean, P.J. (1993). The Contracts of Individuals and Organizations. Research in Organizational Behavior, 15, 1-43.

Sabuncuoğlu, Z. (2013). İnsan Kaynakları Yönetimi, İstanbul: Beta Kitap.

Şimşek, E. (2011), Örgütsel İletişim ve Kişilik Özelliklerinin Yaşam Doyumuna Etkileri, Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.

Tarkar, P. (2021), Perceived Social Support and Life Satisfaction: A Mediating Role of Quality of Life, Turkish Journal of Computer and Mathematics Education Vol.12 No. 5, 1839-1845.

Telman, N., ve Ünsal, P., (2004) Çalışan Memnuniyeti, Epsilon Yayınevi, İstanbul.

Topkaya, N., ve Büyükgöze, K. A. (2015). Algılanan sosyal destek, yaşam doyumu, psikolojik yardım almaya ilişkin tutum ve niyet arasındaki ilişkiler: Bir model çalışması. Electronic Turkish Studies, 10 (2), 979-996.

Turner, J. C. (1999). Some current issues in research on social identity and self-categorization thoeries. In Social identity, (Ed: N. Ellemers, R. Spears, and B. Doosje). Oxford: Blackwell.

Viswesvaran, C. ve Ones, D. S. (2000). Perspectives on Models of Job Performance, International Journal of Selection and Assessment, 8(4), 216-226.

Yetim, Ü. (2003). The impacts of individualism/collectivism, self-esteem and feeling of mastery on life satisfaction among the Turkish University students and academicians. Social Indicators Research, 61 (3), 297-317.

Yıldız, M., A., Baytemir, K. (2016). Evli Bireylerde Evlilik Doyumu ile Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkide Benlik Saygısının Aracılığı. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 67-80.

Zamani-A., F., Dehkordi, F. R., ve Shahry, P. (2017). Perceived social support among students of medical sciences. Electronic physician, 9(6), 4479–4488.

Zimmet, G. D., Dahlem, N. W., Zımet, S. G. ve Farley, G. K. (1988). The Multidimensional Scale of Perceived Social Support, Journal of Personality Assessment, 52(1), 30-41.

İndir

Yayınlanmış

2021-05-31