Yerel Katılım Aracı Olarak Kent Konseylerinin Geleceği: Türkiye Kent Konseyleri Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri Üzerinden Bir Değerlendirme

Yazarlar

  • Berat AKINCI ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
  • Ekrem ASLAN

Anahtar Kelimeler:

Yerel Katılım, Kent Konseyleri, Yerel Gündem 21, Yönetişim, Yerel Yönetimler

Özet

Yerel kalkınma önceliklerinin, sorunlarının ve sürdürülebilir kalkınma ilkelerinin geniş temsil ve yerel katılım temelinde çözümlenmesini esas alan kent konseyleri, 1992 yılında Birleşmiş Milletler Rio Yeryüzü Zirvesi’nde kabul edilen Gündem 21 başlıklı eylem planı ve ona bağlı Yerel Gündem 21 programı kapsamında kurulmuş demokratik yönetişim mekanizmalarıdır. Yerel Gündem 21 projesinin yerel, sivil ve gönüllü katılımın artırılmasına yönelik belirlediği somut hedefler, Türkiye Yerel Gündem 21 programı çerçevesinde işlerlik kazanmıştır. Ancak kent konseylerinin daha güçlü bir hukuki çerçeveye ve daha geniş bir ölçeğe yayılması 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 76’ncı maddesiyle mümkün olabilmiştir. Söz konusu kanunla kent konseylerine hukuki bir çerçeve kazandırmış olsa da, daha önce farklı isim adı altında ve sınırlı düzeyde varlığını sürdüren yapılanmaların yapısal düzenlemelere uygun hale getirilmesi 2006 yılında kabul edilen Kent Konseyleri Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleşmiştir. Bu noktadan katılımcı demokrasinin yerel odakları olan kent konseylerinin zaman içerisinde niceliksel artışı hız kazanmış fakat demokratik katılımı ve geniş temsili önceleyen güçlü kurumsal yapısı ise bir türlü oluşturulamamıştır. Konuyla ilgili alan yazınında yapılan çalışmalarda yerel yönetimler ile kent konseyleri arasındaki etkileşime altlık oluşturan yapısal düzenlemelerin muğlak olması, kurumsallaşma önündeki en büyük engel olarak eleştirilmektedir. Dolayısıyla çalışmada kent konseylerinin geleceğine yönelik projeksiyon çizilebilmesi amacıyla Türkiye Kent Konseyi Birliği yönetim kurulu üyelerinin kent konseylerinin oluşumu ve kapsayıcılık, kent konseylerinin etkinliği ve yerel katılım, örgütsel ve yönetsel bağımsızlık, işlevsel ve yapısal sorunlar gibi dört temel başlık altında görüşlerine başvurulmuştur. Derinlemesine mülakat yöntemiyle elde edilen bulguların çözümlenmesi ve yorumlanmasıyla birlikte, kent konseylerinin mevcut sorunlarının tespiti yapılarak ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ortaya konmaya çalışılmıştır.

Referanslar

Ağır, O., Belli, A., Arslan, Ş. (2017). Kent Konseylerinde Halk Katılımı ve Gönüllülük: Adana Kent Konseyi Örneği, Al-Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 1(3), 320-332.

Belli, A., Aydın, A. (2015). Üniversite Öğrencilerinin Kent Konseyleri ve Gençlik Meclislerine Yönelik Algı Düzeyi Üzerine Bir Alan Araştırması: Kahramanmaraş ve Hatay Örneği, PARADOKS Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, 11(2), 6-29.

Çetin, F., Sabancı, M. (2020). Modernitenin Pandemik Halleri. Fahri Çakı (Ed.), Covid-19 Pandemi Sürecinde Sivil Dayanışma Türkiye Kent Konseyleri Birliği Örneği içinde (s. 385-391). Ankara: Nobel Yayınevi.

Emrealp, S. (2010). Türkiye’nin Katılımcı Demokratik Yerel Yönetişim Modeli Olarak Dünyaya Armağanı: Kent Konseyleri. İstanbul: UCLG-MEWA Yayınları.

Erdoğan, O . (2019). Yerel Yönetimlerde Katılımcı Mekanizmalar ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi Örneği . Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik İzdüşüm Dergisi , 4 (2) , 295-310 .

Eroğlu, H.,T. (2006). Yönetime Katılma Biçimleri ve Yerel Yönetimlerde Demokratik Mekanizmalar, SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 6(11), 191-206.

Kent Konseyi Yönetmeliği, Erişim Linki: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=10687&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5, Erişim Tarihi: 20.04.2021

Palabıyık, H. (2011). Gönüllülük ve Yerel Hizmetlere Gönüllü Katılım Üzerine Açıklamalar, Yönetim Bilimleri Dergisi (9: 1), 87-113.

Soygüzel, H . (2015). Kent Konseylerinin Arasında İletişim ve İşbirliği: Türkiye Kent Konseyleri Birliği Örneği, Paradoks Ekonomi Sosyoloji ve Politika Dergisi, 11(2), 63-82 .

Soygüzel, H. (2020). 101 Soruda Kent Konseyi. Mithat Arman Karasu, M. Lamih Çelik, ve Cüneyd Altıparmak (Ed.), TKKB’nin Kısa Tarihi, içinde (291-299). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

TKKB (2020). Türkiye Kent Konseyleri Birliği 2020 Faaliyet Raporu.

https://www.kentkonseyleribirligi.org.tr/tema/dokumanlar/tkkb_faaliyet_raporu.html, Erişim Tarihi: 20.04.2021

TRKKB (2021). Kent Konseyleri Brliği Organizasyon Şeması, (https://www.kentkonseyleribirligi.org.tr/sayfa/organizasyon-semasi.html), Erişim Tarihi: 20.04.2021

Tuncer, P. (2012). Küreselleşme-Yerelleşme ve Türkiye’de Yerel Demokrasinin Geliştirilmesi, Türk İdare Dergisi, 475, 131-146.

Özkiraz A. , Zeren H. E. (2009). Yerel Yönetimlerde Halk Katılımı Tokat İl Merkezinde Uygulamalı Bir Çalışma, Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2, 229-247.

Sayılı Belediye Kanunu, Erişim Linki: http://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.5393.pdf, Erişim Tarihi: 20.04.2021.

İndir

Yayınlanmış

2021-05-31