Çalışanların Duygusal Zekâsının Örgüt Performansına Etkisi

Yazarlar

  • Cemile ŞEKER
  • Aslı KAYA İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

Anahtar Kelimeler:

Duygusal Zekâ- Örgüt performansı- Örgütsel Vatandaşlık,

Özet

Çevrenin sürekli olarak değiştirdiği günümüz dünyasında örgütler, çalışanların yaratıcılığına ve desteğine özelikle yeniliklerin uygulanmasında ve öğrenmede her zamankinden daha çok ihtiyaç duymaktadır. Stratejik yönetimin temel anlayışı, örgütlerin rakipleri ile rekabet yarışında mümkün olduğunca üstün gelmesi için kritik kararların alınması ve gerekli adımların atılmasıdır. Bu nedenle, örgütler için en önemli stratejik kaynak insan gücüdür ve bu gücün en iyi şekilde yönetilebilmesidir.

Bu çalışmada duygusal zekâsı yüksek olan bireylerin, örgütlerin amaçlarına ulaşmada önemli birer unsur olduklarını ve bu özellikleri sayesinde çalıştıkları örgütlerde birçok çıktıyı olumlu etkileyerek örgüt performansına katkı sağladıklarının altı çizilecektir. Bu çalışmanın önemi yöneticilerin ve örgütlerin duygusal zekâsı yüksek bireylerle çalışmalarının örgütte stratejik amaç ve adımlar için önemli birer unsur olduklarını ve örgüt çıktıları üzerinde olumlu olduğu, son çalışmalar irdelenerek ifade edilmiştir. Örgütleri rekabet yarışında bir adım öne taşıyacak kaynağın duygusal zekâsı yüksek olan bireyler olduğu da unutulmamalıdır.

Referanslar

Armağan, V., Karakulle, İ. ve Karademir, Ö. (2020). Sağlık Çalışanlarının İş Tatmininin Sağlanmasında Duygusal Zekânın Aracılık Rolü. V. Yavuz içinde, Güncel İletişim Çalışmaları (s. 127-145). İstanbul: Efe Akademi Yayınevi.

Bal, C. G., & Gül, N. (2016). Duygusal zekânın iş tatminine etkisi: Örgütsel bağlılığın aracılık rolü. International Journal of Academic Values Studies, (7), 117-128.

Baydar, A. (2023). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Duygusal Zekâları ve Etkili Vatandaşlık Yeterlikleri Arasındaki İlişki. Eğitim Bilim ve Araştırma Dergisi, 4(1), 72-86.

Baltaş, Z. (2006). Duygusal Zekâ: İnsanın Dünyasını Aydınlatan Ve İşine Yansıyan Işık. Remzi Kitabevi.

Dıblan, S. R., & Turan, M. (2023). Ağ Kurma Davranışlarının Öznel Kariyer Başarısı Üzerindeki Etkisinde Duygusal Zekâ ve Formalleşmenin Düzenleyici Rolü. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 32(2), 568-590.

Doğan, H. B. (2023). Kişi-Örgüt Uyumu ve Duygusal Zekânın Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisi. Artikel International Journal of Social Science, 1(2), 133-150.

D'Souza, GS, Irudayasamy, FG ve Parayitam, S. (2023). COVID 19 Küresel Salgını Sırasında Eğitim Kurumlarında Çalışanların Duygusal Tükenmesi, Duygusal Zekâsı Ve Görev Performansı: Modemli Bir Aracılık Modeli. Personel İncelemesi, 52 (3), 539-572.

Demir, T., & Kara, E. (2019). Duygusal Zekâ Ve Örgütsel Stres: Osmaniye’de Sağlık Çalışanları Üzerine Bir Örnek Olay Araştırması. Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23(1), 1-16.

Deb, S. K., Nafi, S. M., Mallik, N., & Valeri, M. (2023). Mediating effect of emotional intelligence on the relationship between employee job satisfaction and firm performance of small business. European Business Review.

Elçi, M., Eminoğlu, G. M., Şerifoğlu, F. S., Ay, Ş. Ç. & Keçeci, A. (2021). Lider Etkinliği Ve Duygusal Zekâ Arasındaki İlişkiler: Kadın Akademisyenler Üzerinde Bir Çalışma, İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi.

Eröz, S.S. (2013). Örgütlerde Dygusal Zekâ, Balikesir University, The Journal of Social Sciences Institute Volume: 16 - Number: 29, June 2013.

Eryılmaz, A., & Uzun, A. E. (2023). Pozitif Öğretmenin Özelliklerinin Duygusal Zekâ, Yaşama Anlam Yükleme ve Öz-Anlayış Açılarından İncelenmesi. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi, (19), 1-14.

Goleman D (1995).Emotional Intelligence. PsychosomaticMedicine 8(95): 160-168 Üzel, D. –Hangül, T., (2011).Duygusal Zeka ve Akademik Başarı Arasındaki İlişki, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.

Goleman, D. (2021). Duygusal Zeka Neden IQ’dan daha Önemlidir? (Çev. B, Seçkin-Yüksel). İstanbul: Varlık Yayınları

Himes, B. (2019). An Investigation of the Relationships among Emotional Intelligence, Compassion, and Organizational Citizenship Behaviors (Unpublished Doctoral Dissertation). San Diego State University.

Hwang, E. H., & Kim, K. H. (2023). Relationship between optimism, emotional intelligence, and academic resilience of nursing students: the mediating effect of self-directed learning competency. Frontiers in Public Health, 11, 1182689.

Kaçan, H., Karakulle, İ., & Aydın, e. (2023). Örgütsel Vatandaşlık Davranışın Yordacıları Olarak Duygusal Zekâ ve Kişilik Özellikleri: Hemşireler Üzerinde Kesitsel Bir Çalışma. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (39), 170-193.

Khalid, J., Khaleel, M., Ali, A. J. ve Islam, M. S. (2018). Multiple Dimensions Of Emotional Intelligence And Their Impacts On Organizational Commitment And Job Performance. International Journal of Ethics and Systems, 34(2), 221-232.

Lee, CC, Yeh, WC, Yu, Z. ve Lin, XC (2023). Liderin Duygusal Zekâsı, Dönüşümcü Liderlik Ve Etkileşimci Liderlik İle İş Performansı Arasındaki İlişkiler: Aracı Güven Modeli. Heliyon, 9 (8).

Liao, S. H., Hu, D. C., & Huang, Y. C. (2022). Employee Emotional Intelligence, Organizational Citizen Behavior And Job Performance: A Moderated Mediation Model Investigation. Employee Relations: The International Journal, 44(5), 1109-1126.

Maamari, B. E., & Majdalani, J. F. (2017). Emotional Intelligence, Leadership Style And Organizational Climate. International Journal of Organizational Analysis, 25(2), 327-345.

Mercan,Ç. Y., & günay, g. Y. (2023). Duygusal Zekâ İle Çalışma İradesi Arasındaki İlişki: Aşçılara Yönelik Bir Araştırma. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 25(Özel Sayı), 321-340.

Noori, AQ, Orfan, SN ve Noori, N. (2023). Müdürlerin Dönüşümsel Liderliği Ve Öğretmenlerin Duygusal Zekâsı: Afganistan'daki Takhar Liseleri Üzerine Kesitsel Bir Çalışma. Okullarda Liderlik ve Politika, 1-16.

Özcan, s. (2023). Türkçe Öğretmenlerinin Duygusal Zekâları İle İletişim Becerilerinin İncelenmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 12(1), 221-238.

Saha, S., Das, R., Lim, WM, Kumar, S., Malik, A. ve Chillakuri, B. (2023). Duygusal Zekâ Ve Liderlik: İşin Geleceğini Hissederek Liderlik Etmeye Yönelik İçgörüler. Uluslararası İnsan Gücü Dergisi, 44 (4), 671-701.

Salovey, P., & Mayer, J. D. (1990). Emotional Intelligence. Imagination, Cognition And Personality, 9(3), 185-211.

Sezen, Ü. N. L. Ü., Özcihan, T., ÖZBAŞ, Z., & Bakiner, A. (2014). Örgütsel Çatışma Çözüm Yöntemleriyle Duygusal Zekâ Arasındaki İlşki: Bir Tasarım Mühendisliği Örneği. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (31), 251-263.

Serinkan, C., & Mengüloğlu, M. A. (2023). Yabancılaşmanın İşten Ayrılma Niyetine Etkisinde Duygusal Zekânın Aracılık Rolü: AVM Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 14(37), 1-23.

Stawicki, C., Krishnakumar, S., & Robinson, M. D. (2023). Working With Emotions: Emotional Intelligence, Performance And Creativity In The Knowledge-Intensive Workforce. Journal of Knowledge Management, 27(2), 285-301.

Sezen, Ü. N. L. Ü., Özcihan, T., ÖZBAŞ, Z., & Bakiner, A. (2014). Örgütsel Çatışma Çözüm Yöntemleriyle Duygusal Zekâ Arasındaki İlşki: Bir Tasarım Mühendisliği Örneği. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (31), 251-263.

Somoğlu, M. B., & Zengin, S. (2023). Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Duygusal Zekâ Düzeylerinin Belirlenmesi. Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi, 6(3), 817-834.

Thapa, P., Bhattarai, H., Bharti, DV ve Khanal, J. (2023). Katmandu, Nepal'deki Seçilmiş Akademik Kurumlarda Duygusal Zekânın Dönüşümcü Liderlik Üzerindeki Etkisi. Int Multidiscip Res J, 4 (4).

Turhan, M. O. Ç., & Gülbetekin, E. (2023). Sağlık Bölümlerindeki Öğrencilerin Covid 19 Fobisinin Sağlık Algılarına Etkisinde Duygusal Zekânın Rolü. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (32), 164-185.

Turnipseed, D. L. ve Vandewaa, E. (2012). Relationship between Emotional Intelligence and Organizational Citizenship Behavior. Psychological Reports, 110(3), 899-914.

Uzunoğlu, Ebru. Misçi – Kip, Sema. (2007). Müşteri Sadakatinde Başarının Anahtarı: Duygusal Zekâ Örnek Olay İncelemesi – Garanti Bankası, Uluslararası Duygusal Zekâ ve İletişim Sempozyumu Bildiriler Kitabı, İzmir: Ege Üniversitesi Yayınları.

VanDun, DH ve Kumar, M. (2023). Endüstri 4.0 Teknolojisinin Benimsenmesini Sağlayan Sosyal Faktörler: Dönüşümsel Liderlik Ve Duygusal Zekâ. Uluslararası Operasyon ve Üretim Yönetimi Dergisi, 43 (13), 152-182.

Win, H. Y. (2023). Getting Ready for Business Expansion: To Enhance Employee Motivation and Work Performance Through HR Management Practices, Emotional Intelligence and Initiating Organization Learning Culture: A Study of a Fintech Company in Myanmar. AU-GSB e-JOURNAL, 16(1), 160-171.

Winton, B. G. (2023). Disaggregating Emotional Intelligence: Building Job Satisfaction Through Emotional Abilities. International Journal of Organizational Analysis, 31(3), 569-586.

Wujiabudula, A. (2016). Duygusal Zekâ, Örgütsel Öğrenme, Yönetim İnovasyon, Ürün İnovasyon Ve Firma Performansı İlişkisi (Doctoral dissertation).

İndir

Yayınlanmış

31-01-2024