Türkiye’de Yapılan Göçlerin Başlıca Faktörlerin İrdelenmesi ve Çözüm Önerileri

Yazarlar

  • Erol AKYILDIRIM IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

Anahtar Kelimeler:

Göç,- İklim- Sulu Tarım- Kır- Kent

Özet

Çalışmada Türkiye’de yapılan göçlerin başlıca faktörlerinin irdelenmesi amaçlanmıştır. Kırın itici yönü ile kentin çekici faktörlerinin neler olduğu hususları tartışılacaktır. Kent merkezlerine göre sosyal, kültüre ve ekonomik bağlamda gelişmemiş olan kırsal bölgeler, göçün temel belirleyicileri olmaktadır. Kırsal bölgelerdeki ulaşım, eğitim, sağlık, terör, doğal faktörler, geleneksel yaşam tarzı, modern anlamda teknolojinin tarımda kullanılmaması, tarımın iklime bağlı olması vb. etkenler göçün başlıca nedenleri olarak sıralanmaktadır. Bu etkenler arasında tarımın iklime bağlı olması başka bir ifade ile sulanabilir tarımın yapılmaması göçün önemli sebepleri arasında görülmektedir. Çünkü kırsal bölgelerden kent merkezlerine yapılan göçlerde en büyük etkenin ekonomik -zorunlu göçler dışında- temelli olduğu düşünülmektedir. Kırsal bölgelerde sulanabilir tarım imkânlarının geliştirilmesi ile göç akımı önemli ölçüde minimize edilebilir. Sulanabilir tarım arazilerin geliştirilmesi ekonomik getirisi yüksek tarım ürünlerinin üretilmesine yol açacaktır. Bu durum tersine göçü teşvik edebileceği gibi kırsal bölgelerdeki yılda birden fazla ürün hasat edebilme imkânı doğuracaktır. Böylece göçün temel sorunu olarak görülen ekonomiyi canlandıracağı söylenebilir. Sonuç olarak sulu tarım ile küçük işletmelerin tekrar canlanmasına ve kırsal bölgelere yönelik üretim talebini geliştireceği düşünülmektedir

Referanslar

Ağızan, S. & Bozdemir, M. & Ağızan, K. & Bayramoğlu, Z. (2018). Sulanabilir Nitelikteki Arazilerin Ekonomik Değerlendirilmesi. 5. ASM Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 3-5 Mayıs 2018, Antalya, 164-172.

Aksu Kocatürk, G. (2021). Türkiye’de Kentleşme ve Göç Olgusuyla İlgili Makalelerin Dönemsel Olarak İncelenmesi, Kent ve Çevre Araştırmaları Dergisi, 3 (1), 20.

Akyıldız, İ.E. ve Ertürk, E. (2021). Lee Kuramı Perspektifinden Kırdan Kente Göçün Mekaniği: Bursa Örneği. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 30 (2), 14.

Arslan, A. (2003). Kavaközü Köyü’nün Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Sorunları. Osman Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (1), 18, 22.

Barutçu, F. & Bülbül, T. &Tepeli, E. & Çınar, M. & Sarıtaş, H. (2013). Adana Sulama ve Altyapısının Analizi Sulamanın Sorunları ve Çözüm Önerileri, T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı. Adana Zirai Üretim İşletmesi. Tarımsal Yayım ve Hizmet İçi Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Yayın 26.

Bostan, H. (2017). Türkiye’de İç Göçlerin Toplumsal Yapıda Neden Olduğu Değişimler. Coğrafya Dergisi, (35), 5, 13, 14.

Cengiz, S. ve Baydur, M. (2010). Kırdan Kente Göç ve Tarımsal Verimlilik: Türkiye Örneği. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi Dergisi, 19(2), 87-95.

Çakır, S., (2011). Geleneksel Türk Kültüründe Göç ve Toplumsal Değişme. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2011 (24), 140.

Çelik, F. (2007). Türkiye’de İç Göçler: 1980-2000. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22 (1), 103.

Demirhan, Y. ve Aslan, S. (2016). Türkiye’nin Sınır Ötesi Göç Politikaları ve Yönetimi. Bilgi ve Toplum, 5(9), 24.

Deniz, O. ve Etlan, E. (2009). Kırdan Kente Göç ve Göçmenlerin Uyum Süreci Üzerine Bir Çalışma: Van Örneği. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6 (2), 480.

Durkheim, E. (1986). İntihar., Çeviren: Prof. Dr. Özer OZANKAYA, Ankara: Cem Yayınevi .

İçduygu, A., Sirkeci, İ. ve Aydıngün, İ. (1998). Türkiye’de içgöçün işçi hareketine etkisi. A. İçduygu (Ed.), Türkiye’de İçgöç Konferans Bolu-Gerede, 6-8 Haziran 1997, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, s. 207-249.

İncirlioğlu, E.O. (1993). Marriage, gender and rural transformation in cental anatolia. İn P.Stirling (Ed), Celture and economy: Changes in Turkish village. London: The Eothen Press. P. 121-123.

Nerse, S. (2014). Türkiye Kır Çalışmalarında Paradigma Değişimi. Sosyoloji Dergisi, 3 (29), 168.

Özkan, R. (2019). Göç Olgusu ve Toplumsal Yapıya Etkisi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2019/2, 130.

Petersen, W. (1958). A General Typology of Migration. Amerikan Sociological Review, (23). s. 258.

Sağlam, S. (2006). Türkiye’de İçi Göç Olgusu ve Kentleşme, Türkiyat Araştırmalar Dergisi, (5), 8, 42.

Selod, H. and Shilpi, F. (2021). Rural-urban migration in developing countries: Lessons from the literatüre. Regional Science and Urban Economics, 91, Kasım 2021, 103713, 9.

Türkdoğan, O. (2011). Kırsal Kalkınma Modelleri Doğu ve Güneydoğu Gerçeği, Sosyoloji Konferansları, sayı 43, 15-16

Yalçın, C. (2004). Göç Sosyolojisi , Ankara: Anı Yayıncılık .

İndir

Yayınlanmış

31-01-2024