Türk Kamu Yönetiminde Sorunlar ve Reformlar Üzerine Değerlendirmeler

Türk Kamu Yönetiminde Sorunlar ve Reformlar Üzerine Değerlendirmeler

Yazarlar

  • Yusuf UYSAL

Anahtar Kelimeler:

Kamu Yönetimi- Kamu Yönetiminde Sorunlar- Kamu Yönetiminde Reformlar

Özet

Kamu yönetiminde reformları zorunlu kılan faktörlerin başında yaşanan sorunlar gelmektedir. Bu nedenle, "sorun" ve "reform" birbirleriyle bağlantılı olan ve birlikte değerlendirilmesi gereken iki kavramdır. Bu iki kavram, Türk kamu yönetimi özelinde değerlendirildiğinde, bir yandan kökleri Osmanlı İmparatorluğu'na dayanan karakteristik sorunlar diğer yandan bu sorunların aşılması için sürekli bir reform çabası dikkat çekmektedir. Gerçekten Türk kamu yönetimi sisteminde aşırı merkeziyetçi yapı, örgütsel büyüme, yönetimde gizlilik, tutuculuk, sorumluluktan kaçma, siyasallaşma, bürokratik direnç gibi pek çok kökleşmiş sorun söz konusudur. Bunun yanında, 1980'lerden sonra yeni kamu yönetimi anlayışının etkisiyle başlayan ve 2000'lerden sonra yoğunlaşan reform girişimlerinin kamu yönetiminde yapısal ve işlevsel boyutta oldukça önemli değişimlere ve dönüşümlere sebep olması dikkate değer bir konudur. Bu bağlamda, çalışmanın amacı kamu yönetiminde temel sorunları ele almak ve sorunların çözümü için gerçekleştirilen reformları ve bu reformların etki düzeyini incelemektir. Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, kamu yönetiminde reform konusu kavramsal boyutta ele alınmaktadır. İkinci bölümde, Türk kamu yönetiminde öteden buyana farklı etki düzeylerinde devam eden sorunlar sıralanmakta ve açıklanmaktadır. Üçüncü bölümde ise, kamu yönetiminde yürütülen reformlar ve bu reformların, sorunların çözümünde etki düzeyleri incelenmektedir. Çalışmada, özellikle, 2000'lerden sonra yapısal ve işlevsel boyutta gerçekleştirilen reformlarla çok önemli değişimler ve dönüşümler yaşanmasına rağmen, kamu yönetiminin temel sorunları konusunda reform ihtiyacının devam ettiği sonucuna ulaşılmıştır.

İndir

Yayınlanmış

31-12-2020