Sağlık Tesislerinde Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımının Değerlendirilmesi

Yazarlar

  • Fatma KANTAŞ YILMAZ Sağlık Bilimleri Üniversitesi
  • Saadet KARAKUŞ

Anahtar Kelimeler:

Hastane- İş sağlığı- İş Güvenliği- Kişisel Koruyucu Ekipman- Sağlık yönetimi

Özet

Amaç: Bu çalışma; sağlık çalışanlarının kişisel koruyucu ekipman kullanımlarında standart önlemlere uyumlarının değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Sağlık çalışanları; çalışma ortamlarında başta biyolojik ve kimyasal olmak üzere pek çok tehlike ve riske maruz kalmaktadırlar.

Yöntem: Nicel araştırma yöntemlerinden kesitsel araştırma olan tasarlanan çalışmaya, İstanbul Anadolu Yakasında bulunan sağlık tesislerinden 344 sağlık çalışanı katılmıştır. Sosyodemografik sorular için frekans tablosu oluşturulmuştur. Değişkenlerin grup ortalamalarındaki farklılıkları görebilmek için 2 gruplu değişkenlerde Bağımsız Örneklem T-Test, 3 ve daha fazla gruplu değişkenlerde One-Way ANOVA Analizi uygulanmıştır.

Bulgular: Hastanelerde kişisel koruyucu ekipman kullanımının Standart Önlemlere Uyum Ölçeği baz alınarak yapılan değerlendirilmesinde ölçek puan ortalamanın 9,50±6,61 olması önlemlere uyumun orta düzeyde olduğunu göstermektedir. Standart önlemlere uyum durumu sağlık çalışanlarının, eğitim düzeyi, cinsiyet, medeni durum, çocuk sahibi olma durumu, kurumda ve meslekte çalışma süresi açısından herhangi bir farklılık göstermemektedir. Ancak haftalık çalışma saati standart önlemlere uyum açısından 48 saat üzeri çalışanlar açısından anlamlı bir fark oluşturduğu göze çarpmaktadır. Katılımcıların yaşları ile standart önlemlere uyum arasında herhangi bir ilişki olmaması göze çarpan bir diğer sonuçtur.

 

Sonuç: Sağlık hizmetlerinde kişisel koruyucu donanım kullanımı ile ilgili verilen eğitimleri, çalışanların kullanıma verdikleri önemi, çalışmada incelenmiş olup kişisel koruyucu ve donanım ve ekipman kullanımının önemi bir kez daha ortaya konmuştur.

Yazar Biyografileri

Fatma KANTAŞ YILMAZ, Sağlık Bilimleri Üniversitesi

 

 

Saadet KARAKUŞ

 

 

Referanslar

Hendem, B., 2007. İş Sağlığı ve Güvenliğinde Kullanılan Kişisel Koruyucu Donanımlar ve Standartları, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 20-33s.

Beşer, F., 2019. İş Kazalarının Etkilerinin En Aza İndirgenmesinde Kişisel Koruyucu

Donanımların Kullanma Yeterliliklerinin Araştırılması, Yüksek Lisan Tezi, İstanbul Gedik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 19-20s.

Aydemir, (2021). Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.

Bayyurt, D. (2020). Karayolları Sektörü İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarında Risk ve Güvenlik Kültürü Etkisinin Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Deveci, S. (2012). Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımının İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarındakiyeri.http://www.hisam.hacettepe.edu.tr/sempozyumsunum/SerolDeveci .pdf Erişim tarihi:11.08.2020.

Yıldırım, A. S. Gerdan S. (2017). Hastane Öncesi Acil Sağlık Çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamındaki Mesleki Riskleri. Hastane Öncesi Dergisi,2(1):37–49

Çalışkan, H. (2017). Sağlık hizmetlerinde kişisel koruyucu ekipman kullanma davranışını etkileyen faktörler. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 20(3), 313-328.

Cürcani, M. ve Tan M. (2009) Diyaliz Üniteleri ve Nefroloji Servislerinde Çalışan Hemşirelerin Karşılaştıkları Mesleki Riskler ve Sağlık Sorunları. TAF Preventive Medicine Bulletin 8(4): 339-344

Uçak, A. (2009) Sağlık Personelinin Maruz Kaldığı İş Kazaları ve Geri Bildirimlerinin Değerlendirilmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Afyon.

Gören,D.veFen T. (2005) Hematoloji-Onkoloji Kliniklerinde Enfeksiyondan Korunmada Fiziksel ve Kimyasal Yöntemler. Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences 25(5): 706-723.

Aygün, P. (2007) Kesici-Delici Alet Yaralanmaları ve Korunma Önlemleri. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongre Kitabı, 385-391.

Centers for Disease Control and Prevention, (2004) http://www.cdc.gov/hai /pdfs/ppe/ppeslides6-29-04.pdf Erişim Tarihi: 25.04.2014

Kâhya, E. ve Özkar, D. (2018). İş Güvenliği, Eskişehir: Dorlion Yayınları, 2-150.

Yüksel, (2021). Sağlık Hizmetlerinde Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) Kullanımının Önemi- Ayfer YÜKSEL Ufuk Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Ankara, Türkiye.

İndir

Yayınlanmış

31-05-2023