Ekonomide Devlet veya Devletin Iktisadi Rolüne Dair

Ekonomide Devlet veya Devletin Iktisadi Rolüne Dair

Yazarlar

  • Şaban ÖZTÜRK

Anahtar Kelimeler:

Devlet- Ekonomi- Liberalizm- Neo-Liberalizim

Özet

Dünyadaki değişimlerin aynı zamanda siyasal bir yapı olan devletler içinde geçerli olması doğaldır. Bu değişimlerin devletler için genellikle yönetim şekli ve uyguladıkları politikalarda ortaya çıktığı söylenebilir. Bu kapsamda devletlerin yaşanan değişimlerle birlikte siyasi ve iktisadi rolüne ilişkin görüş ve fikirlerin de değiştiği, bu değişimlerin uygulanan politikalara da yansıdığı kabul edilebilir. Genel kabule göre devletin siyasi rolünün olduğu kadar iktisadi rolünün daha geç zamanlarda başladığı şeklindedir. Ancak bu anlayış devletin modern zamanlara kadar iktisadi faaliyetlere ilişkin hiçbir rolünün olmadığı anlamına gelmemelidir. İlk devletlerin varoluşundan beri ekonomi devlet açısından son derece önem arz etmiş, devletlerarası çekişmelere ve savaşlara sebep olmuştur. Her ne kadar günümüzdeki gibi kurumsallaşmış anlamda devlet ve iktisat ilişkisinden bahsedilmese de eskiçağlarda da devletin iktisadi rolünün öneminden bahsedilmektedir. Tekrar belirtmek gerekirse, devletin, tarihi süreçte, ekonomi içindeki fonksiyonlarının değiştiği, ekonomik siyasi ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak devletin ekonomideki rolüne ilişkin yaklaşımların da farklılık arz etmesi araştırmacılar tarafından üzerinde durulan hususlardandır. Buna ilaveten devletlerin ekonomi ile ilişkisinin toplumlara ve dönemlere göre de değişmesi söz konusudur. Kent-devletlerden, modern ulus-devletlere kadar bu ilişki biçiminin değişiminde süreklilik olduğu gözlenmiştir. Bu nedenle geçmişten günümüze değin devletlerin toplumla ilişkilerinde ekonominin belirleyici bir etken olduğu söylenebilir. Bu çalışmada devletin ekonomik hayattaki rolüne ilişkin genel bilgilere yer verilmiştir. Ayrıca bu kapsamda günümüzde de tartışma konusu olan ve Keynes ile Hayek’in düşünceleri üzerinden devletin ekonomik hayata müdahalesinin sınırları üzerinde durulmuştur.

İndir

Yayınlanmış

31-12-2020