Anonim Ortaklıkta Gündeme Bağlılık İlkesi ve İstisnaları

Anonim Ortaklıkta Gündeme Bağlılık İlkesi ve İstisnaları

Yazarlar

  • Ulaş Koray MİLANLIOĞLU

Anahtar Kelimeler:

Anonim Şirket- Gündeme Bağlılık İlkesi- Türk Ticaret Kanunu

Özet

Anonim ortaklıklar, kullanılmayan durumda bulunan küçük birikimlerin birleşerek büyük bir sermayeye dönüşmesine neden olan ve üretim üzerindeki etkileri yadsınamayacak derecede bulunan ekonomik hayatın vazgeçilemez aktörlerinden biridir. Hisseli yapısı gereği birçok kişi şirkete ortak olarak katılabilmektedir. Sermaye şirketi olması dolayısıyla anonim şirket ortaklarının büyük bir bölümü farklı mesleklere mensup kişilerden oluşmakta ve ortaklık faaliyetleriyle doğrudan ilgilenmemektedirler. Bu kişiler için önemli olan şirket için konulan sermayeye yansıyacak getiridir. Dolayısıyla toplantılara olan ilgi çok az olup katılımın artırılabilmesi ve pay sahiplerinin haklarının tam olarak korunabilmesi için gündem maddelerinin belirli olması gerekmektedir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda, "Gündem" başlıklı hüküm, son fıkraya eklenen yeni düzenleme ile kapsamlı değişikliğe uğrayarak uygulamaya konmuştur. Genel kurula yönetim kurulu üyelerini her olağan genel kurulda görevden alınabilmelerini imkânı veren daha önce içtihatlar ve doktrin tarafından kabul edile gelen düşünce yapısının yasalaşması önemli yeniliklerdendir. Eski Ticaret Kanunu'nda gündem ile sıkı sıkıya bağlılık ilkesi söz konusu olmakla beraber, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının yayımladığı “Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkındaki Yönetmelik" ile getirilen istisnalar yeni Türk Ticaret Kanunumuzdaki düzenleme çerçevesinde geçerliliğini yitirmiştir Bu çalışma, gündem ve gündem ile bağlılık ilkeleri ile bu ilkenin istisnaları konularını kapsar bir biçimde, Türk Ticaret Kanunu hükümleri göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır.

İndir

Yayınlanmış

31-12-2020