The Impact of Fınancial Development and Renewable Energy Consumption on Carbon Emissions: An Empirical Analysis for Türkiye

Yazarlar

  • Hilal OK ERGÜN TRABZON ÜNİVERSİTESİ
  • Betül ŞAHİN TRABZON ÜNİVERSİTESİ

Anahtar Kelimeler:

Financial Development- Carbon Emission- Renewable Energy

Özet

The aim of this paper is to empirically researched the role of financial development and renewable energy consumption in carbon emissions in Turkey. In the paper, the period of 1990-2019 was examined. In the paper, four different regression models have been established in which total carbon emissions and per capita carbon emissions are the dependent variables, and renewable energy consumption and the broad definition of money, which is an indicator of financial development, is the independent variable. In addition, the added value arising from industrialization is considered as a control variable in the models. The data used in the study were obtained from the World Bank. The models developed within the scope of the study were estimated by the least squares method. As a result of the estimation of the models, it was determined that the effect of financial development on carbon emissions was statistically significant and positive. It has been determined that the effect of renewable energy consumption on carbon emissions is statistically significant and negative. It has been concluded that the added value arising from industrialization, which is considered as a control variable, is statistically significant and positive on carbon emission variables.

 

Referanslar

Adebayo, T. S., Awosusi, A. A., Rjoub H., Agyekum E. B. & Kirikkaleli D. (2022). The influence of renewable energy usage on consumption-based carbon emissions in MINT economies. Heliyon, 8(2), e08941.

Afşar, M. ve Yüksel G. Ö. (2022). Küreselleşme, finansal gelişme ve karbon emisyonları ilişkisi: Türkiye üzerine asimetrik kantılar. Sakarya İktisat Dergisi, 11(4), 428-449.

Akram, R., Umar, M., Xiaoli, G. ve Chen, F. (2022). Dynamic linkages between energy efficiency, renewable energy along with economic growth and carbon emission. A case of MINT countries an asymmetric analysis. Energy Reports, 8, 2119-2130.

Altınöz, B. ve Altuntaş M. (2020). G-20 Ülkelerinde finansal gelişme, yenilenebilir enerji tüketimi, turizm ve iklim değişikliği ilişkisi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 23(2), 413-421.

Awan, A., Abbasi, K. R., Rej, S., Bandyopadhyay, A., & Lv K. (2022). The impact of renewable energy, internet use and foreign direct investment on carbon dioxide emissions: A method of moments quantile analysis. Renewable Energy, 189, 454-466.

Bora, İ. ve Atasoy B. (2018). Finansal gelişmenin ve enerji tüketiminin karbondioksit emisyonları üzerindeki etkisinin çevresel Kuznetz eğrisi çerçevesinde değerlendirilmesi. Journal of Management and Economics Research, 16(1), 145-160.

Çetin, M. ve Yüksel, Ö. (2018). Türkiye ekonomisinde enerji tüketiminin karbon emisyonu üzerindeki etkisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(2), 169-186.

Çetin, M. A. ve Bakırtaş, İ. (2018). Finansal gelişmişliğin yenilenebilir enerji tüketimi üzerindeki uzun dönemli etkileri: G-7 ülkeleri örneği. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(2), 37-54.

Doğanay, H. ve Coşkun O., (2020). Enerji Kaynakları, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara.

Ecevit, E. ve Çetin, M. (2022). Ekonomik büyüme, yenilenebilir enerji tüketimi, finansal gelişme ve kentleşmenin sağlık harcamaları üzerindeki etkisi: Türkiye ekonomisi üzerine bir zaman serisi kanıtı. Sosyal Bilimler Metinleri, 2, 84-98.

Efeoğlu, R. (2022). Çevresel Kuznets eğrisi çerçevesinde sanayileşme, yenilenebilir enerji, enerji tüketimi ve finansal gelişmenin CO2 salınımı üzerindeki etkisi. Alanya Akademik Bakış, 6(2), 2103-2115.

Ehigiamusoe, K. U. ve Doğan, E. (2022). The role of interaction effect between renewable energy consumption and real income in carbon emissions: Evidence from low-income countries. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 154, 111883.

Erdoğan, M. ve Ganiev, J. (2016). Orta Asya ülkelerinde CO2 emisyonu, iktisadi ve finansal gelişme ve fosil yakıt enerji tüketimi ilişkisi. International Conference on Eurasian Economies, 11(21), 760-766.

Güvercin, D. (2019). The nexus between financial development and carbon emission: System gmm approach, Journal of Management and Economics Research, 17(4), 1-16.

Haldar, A. ve Sethi, N. (2022). Environmental effects of ınformation and communication technology-exploring the roles of renewable energy, innovation, trade and financial development. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 153, 111754.

İlarslan, K. ve Yıldız, M. (2022). Yenilenebilir enerji yatırımlarının finansal belirleyicileri üzerine karşılaştırmalı bir analiz: Asya-Pasifik ve Latin Amerika ülkeleri. Business & Management Studies: An International Journal, 10(4), 1397-1415.

İskenderoğlu, Ö., Ünlübulduk S. N. ve Karadeniz E. (2022). Karbon salınımının belirleyicileri: çevresel performans endeksindeki ülkelerde bir araştırma. Verimlilik Dergisi, 23-36.

Kademli, M., (2020). Temel Enerji Kaynakları, Nobel Yayınevi, 1. Basım, 94 sayfa.

Karasoy, A. (2021). İktisadi küreselleşmenin ve finansal kalkınmanın Türkiye’deki karbondioksit emisyonuna etkisi: Çok boyutlu indeksler yeni bulgular sunuyor mu? Journal of Economic Policy Researches, 8(2), 75-100.

Kavas, Y. B. ve Çoban, M. N. (2023). Finansal gelişmenin yenilenebilir enerji tüketimine etkisinin toplamsal olmayan sabit etkili panel kantil yöntemiyle analizi: CIVETS ülkelerinden ampirik kanıtlar. Yaşar Üniversitesi e-Dergisi, 18(69), 60-78.

Nakhli, M. S., Shahbaz, M., Jebli, M. B. ve Wang, S. (2022). Nexus between economic policy uncertainty, renewable & non-renewable energy and carbon emissions: contextual evidence in carbon neutrality dream of USA. Renewable Energy, 185, 75-85.

Namahoro, J. P., Wu, Q., Zhou, N. ve Xue, S. (2021). Impact of energy intensity, renewable energy, and economic growth on CO2 emissions: Evidence from Africa across regions and income levels. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 147, 111233.

Öztürk, H. H. (2013). Yenilenebilir enerji kaynakları, Birsen Yayınevi, İstanbul, 128 sayfa.

Pala, F. ve Barut, A. (2021). Finansal gelişme, ekonomik büyüme ve enerji tüketiminin çevresel kalite üzerindeki etkisi: E-7 ülkeleri örneği, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(2), 347-366.

Pata, U. K. (2018). Renewable energy consumption, urbanization, financial development, income and CO2 emissions in Turkey: Testing EKC hypothesis with structural breaks. Journal of Cleaner Production, 187, 770-779.

Pata, U. K. ve Yurtkuran S. (2018). Yenilenebilir enerji tüketimi, nüfus yoğunluğu ve finansal gelişmenin CO2 salınımına etkisi: Türkiye örneği. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 303-318.

Polat, B. ve Kızılkan, Ö. (2022). Yenilenebilir enerji tüketimi ve karbon emisyonu ilişkisi: OECD ülkeleri örneği. Euroasia journal of Social Sciences & Humanites, 9(29), 91-104.

Sun, Y., Li, H., Andlib, Z., ve Genie M. G. (2022). How do renewable energy and urbanization cause carbon emissions? Evidence from advanced panel estimation techniques. Renewable Energy, 185, 996-1005.

Şahin, C. (2023). Finansal gelişme ve yenilenebilir enerji arasında ilişki var mıdır? Türkiye için uygulama. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (43), 379-407.

Şit, A. ve Hacıevliyagil, N. (2020). Türkiye finansal gelişiminde enerji tüketiminin rolü. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 30(2), 305-315.

Topçu, B. A. (2022). Türkiye’de sürdürülebilir çevre: Finansal gelişme, yenilenebilir ve yenilenemeyen enerji tüketimi ve doğal kaynak gelirlerinin rolü, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(129), 43-60.

Yarımkaya, D., (2021). Alternatif Enerji Kaynakları, Nobel Yayınevi, 1.Basım, 157 sayfa.

Yerdelen-Tatoğlu, F.(2020). Stata Uygulamalı Ekonometri, Beta Yayınları, İstanbul.

Yıldız, M. (2023). Türkiye’nin karbon nötrlüğü hedefinde ekonomik faktörlerin rolü. Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi, 8(1), 102-129.

Yılmaz T. (2021). Yenilenebilir enerji tüketimi finansal gelişme ilişkisi: Gelişmiş ülkeler üzerine bir araştırma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(2), 1064-1081.

Zeren, F. ve Karaca, S. S. (2021). The impact of renewable and non-renewable energy consumption on financial development: evidence from emerging countries. Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi, 6(1), 1-15.

İndir

Yayınlanmış

28-10-2023