Iğdır İlinde Yapılan Göçlerin İçerik Analizi Bağlamında Değerlendirilmesi

Yazarlar

  • Erol AKYILDIRIM IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

Anahtar Kelimeler:

Iğdır, Göç, Toplumsal Yapı

Özet

Çalışmada Ulusal tez merkezi veri tabanı kullanılarak, Iğdır ilinde yaşanan göç hareketlerinin içerik analizi yapılması amaçlanmaktadır. Iğdır’a gelen ve Iğdır’dan giden göçmenlerin başlıca göç sebepleri araştırılacaktır. Iğdır ilinin jeopolitik konumunun göç süreci üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduğu hususu irdelenecektir. Etnik bakımdan farlılık arz eden bölgenin göç eylemi üzerindeki faktörleri tespit edilecektir. Ulusal tez merkezi veri tabanında bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel yapısı hakkında kapsayıcı bilgi edinilmesi amaçlanmaktadır. Asırlardır birçok medeniyete ev sahipliği yapan Iğdır ilinin sosyal yaşamı, dokusu, tarihi hakkında bilgi toplanması düşünülmektedir. Bu kapsamda göç düşüncesi ile demografik etkenler arasındaki ilişki ve gelir düzeyi, eğitim, maddi imkânsızlıklar, sağlık hizmetleri, etnik yapı, terör, iklim şartları, ekoturizmin gelişmesi, dini inançlar vb. etkenlerin Iğdır ilindeki ilişkisine bakılması planlanmaktadır. Ayrıca üç ülkeye sınır konumda olmasının göç üzerinde etkilerine bakılacaktır. Etnik bakımdan hangi farklı ırk ve dini inançların yaşandığı hususu, yapılan çalışmalardan elde edilmesi düşünülmektedir. Ulusal tez merkezi veri tabanında,  tarama sekmesinden tez adına Iğdır ve özet bölümüne göç yazılarak, göç ile alakalı Iğdır ilinde yapılmış çalışmaların verilerinden de yararlanılması düşünülmektedir. 

Referanslar

Hüseyin YILDIZ, 12.09.2023. https://www.aa.com.tr/tr/yasam/igdirin-baharda-yeseren-tarim-arazilerinin-helikopterden-goruntusu-cekildi/2590042

Bülent Mavzer, 12.09.2023 https://www.aa.com.tr/tr/yasam/igdira-atanan-ogretmenler-icin-gokkusagi-tepeleri-ve-tuz-dagi-gezisi/2988201

Akgül Gönültaş, B. (2019). Iğdır Kazası (1934-1960). Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans, Kars, s.36.

Aktaş, F. (2019). Gelir Dağılımı ve Yoksulluk Arsındaki İlişki: Iğdır İli Üzerine Uygulama. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans, Erzurum. s. 212-213.

Aydın, Ö. (2020). 12.09.2020. https://www.dha.com.tr/gundem/dogunun-cukurovasi-igdir-bolgeyi-besliyor-1778042.

Bali, Ş. (2022). 13.09.2023. https://www.iklimhaber.org/igdir-neden-avrupanin-en-kirli-havasina-sahip/.

Büyükhan Çatak, B. (2020). Ekoturizmin Iğdır İli Genelinde Sürdürülebilir Turizm Gelişmesine Katkı Verme Potansiyeli, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans, İzmir. s. 1-2.

Polat, D. (2007). Ağrı Alt Bölgesi’nde (Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars) Gelir Dağılımı ve Göç (Bir Uygulama), Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans, Erzurum. s. 1-3, 165.

Eren, V. ve Aydın, A. (2016).Türkiye'de Kentleşme Sürecinde Yeni Bir Olgu: Suriyeli Kentliler. Çukurova Araştırmaları Dergisi, Yıl-Sayı: 2016-2, 31-38.

Güneş, M., Akyıldız, A. ve Keklik, M. (2017). Osmanlı Belgelerinde Iğdır. Matsis Matbaa, s.19-68, 22.

Yıldız, H. 12.09.2023. https://www.aa.com.tr/tr/gundem/agri-dagina-kar-yagdi/2889660.

Yıldız, H. 12.09.2023. https://www.arkeolojikhaber.com/haber-igdirin-tuz-magaralari-da-seyahat-rotasina-ekleniyor-33375/

Hasan, K. (2013). Iğdır İl’inde İç Göç ve Gecekondulaşmanın Dindarlık ve Dini Hayata Tesiri. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans, Iğdır, s.183-184, 189-191.

Özyakışır, D. (2012). İç Göç Hareketleri ve Geriye (Tersine) Göçün Belirleyicileri: TRA 2 Bölgesinde (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) İstanbul’a Gerçekleşen Göç Üzerine Bir Saha Araştırması. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans, Erzurum. s. 1-2.

Sarıteke, İ., Kahraman, Ö. F., ve Aydın, A. (2018). Türkiye'deki Suriyeli Nüfusun Hukuki Statüsü ile İlgili Bir Analiz. Turkish Studies, 13(7), 383-396.

Sencer, Y. (1979). Türkiye’de Kentleşme, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları. s.28.

Sürmeli, M. (2016). Iğdır’ın Demografik Yapısında Göç ve Ahıska Türkleri Örneği, Türkiye Barolar Birliği Yayınları, 324, s.72-76.

Şimşek, O. (2018). Iğdır İlinin Nüfus Özellikleri, Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, 5 (18), s. 186-187.

Tan, M., Belli, A. ve Aydın, A. (2012). 2002 Sonrası ve Arap Baharı Kapsamında Türkiye Suriye İlişkileri ve Bölgesel Yansımaları. II. Bölgesel Sorunlar ve Türkiye Sempozyumu, Kahramanmaraş. 1-2 Ekim 2012,

TUİK, 2023. Türkiye İstatistik Kurumu. https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=nufus-ve-demografi-109&dil=1 İç Göç İstatistikleri. Erişim Tarihi (03.04.2023).

Yılmaz, V., Çelik Efşan, N., Mecek, M. (2020). “Suriyeli Göçmenlerin Kentlere Etkilerinin Torbalı Özelinde Değerlendirilmesi”, Türkiye’de Göçün Kentler Üzerindeki Etkileri ve Yönetimi (Ed. V. Yılmaz, Y. Atmaca), Ekin Yayınları, Bursa, ss.285-312.

Yulu, Â. (2012). Iğdır’da Şehirsel Gelişme ve Mekânsal Değişim, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans, İstanbul, s. 3, 113-117.

Dinler, Z. (2008). Tarım Ekonomisi, Ekin Kitabı Yayınları, Bursa, s.402.

http://wikimapia.org/33238203/tr/I%C4%9Fd%C4%B1r-Ovas%C4%B1, 12.09.2023

İndir

Yayınlanmış

28-10-2023