Girişimci Pazarlama Çerçevesinde İşletmelerin Karşılaştıkları Zorluk ve Engellerin Belirlenmesi

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Girişimcilik ve Pazarlama- Tüketici Davranışları- Girişimci Pazarlama

Özet

Ticari rekabetin yoğunluğu günümüzde sadece küçük işletmeleri değil büyük işletmeleri de yeni stratejiler bulma ve uygulamaya itmektedir. Benzer değişim girişimcilik alanında da görülmektedir. Yönetim bazlı girişim stratejilerinin pazarda yetersiz kalması, pazarlama uygulamaları ile girişimciliği ortak çabada bulunmaya yöneltmiş ve proaktif, yenilikçi, hesaplanabilir risk alan ve pazarı fırsata çeviren girişimci pazarlama uygulamaları yaygınlık kazanmaya başlamıştır. Bu araştırmanın amacı girişimci pazarlama çerçevesinde faaliyet gösteren girişimlerin kuruluş ve büyüme dönemlerinde karşılaştıkları zorluk ve engelleri araştırmaktır. Nitel yöntem kullanılarak, Youtube üzerinden kriterleri sağlayan 20 adet girişimcilik hikâyesi videosu araştırma kapsamına alınmıştır. Doğrudan alıntılama tekniğinin uygulandığı söylem analizi neticesinde girişimlerin kuruluş dönemlerinde finansal sorunlar ile birlikte ailenin maddi ve manevi desteğinin olmaması ve ticaret kültüründen uzak ortamda büyümenin getirdiği zorluklar bulgulanmıştır. Büyüme dönemlerinde ise büyümek için gerekli uygun kredi temininin sağlanamaması, öz sermayenin büyümek için yeterli olmaması, tanıtım ve pazarlama kaynaklı sorunlar ve kurumsallaşamamanın getirdiği sorunlar bulgulanmıştır.

Referanslar

Ağca, V. ve Yörük, D. (2006). Bağımsız Girişimcilik ve İç Girişimcilik Arasındaki Farklar: Kavramsal Bir Çerçeve . Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 8 (2) , 155-173.

Akıncı, A. (2002). Küçük ve Orta Boy İşletmelerin Başarı ve Başarısızlık Nedenleri Üzerine Bir Araştırma. Öneri Dergisi, 5(17), 121-125.

Akyar, D., ve Sarıkaya, R. (2020). Türkiye’deki girişimcilik kavramına yönelik eğitim alanında yapılan lisansüstü tezlerin içerik analizi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40(3), 979-1018.

Alada, A. D. (2001). İktisadî Düşünce Tarihinde Girişimcilik Kavramı Üzerine Notlar . İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 0 (23-24), 47-52.

Ayaydın, H. (2021). Covıd-19’un işletmelere etkileri: kobiler özelinde tespitler ve politika önerileri. V. Uluslararası Kaoru Ishikawa İşletme Ve Ekonomi Kongresi.

Azizağaoğlu, A. (2019). Girişimci Pazarlama: Pazarlamaya Proaktif ve İnovatif Bir Yaklaşım . Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 15 (1) , 276-288.

Bäckbrö, J. and Nyström, H. (2006) Entrepreneurial Marketing: Innovative Value Creation, Master thesis, Jönköping.

Becherer, R. C., Haynes, P. J., Helms, M. M. (2008). An exploratory investigation of entrepreneurial marketing in SMEs: The influence of the owner/operator, Journal of Business and Entrepreneurship, 20(2), 1-10.

Benzing, C., Chu, H., Kara, O. (2009). Entrepreneurs in Turkey: A Factor Analysis of Motivations, Success Factors, and Problems. Journal of Small Business Management, 47(1): 58-91.

Biddle, C. C., Say, J. B. (1851). A Treatise on Political Economy. Amerika Birleşik Devletleri: Lippincott, Grambo & Company.

Bilen, A., ve Solmaz, H. (2014). Kobi’lerin Karşilaştiklari Yapisal Sorunlar ve Çözüm Önerileri (Diyarbakir Örneği). Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(7), 60-79.

Bozkurt, Ö. Ç., Kalkan, A., Koyuncu, O., ve Alparslan, A. M. (2012). Türkiye’de girişimciliğin gelişimi: Girişimciler üzerinde nitel bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (15), 229-247.

Bozkurt, Rüştü; (2000), Girişimci ve Rol Bilinci, İş Fikirleri Dergisi, Sayı: 12.

Candela, R., ve Lambert, K. (2020). Transcending the Schumpeter-Kirzner Dichotomy: The Role of the Entrepreneur in Carl Menger’s Theory of Price.

Catley, S. and Hamilton, R.T. (1998), "Small business development and gender of owner", Journal of Management Development, Vol. 17 No. 1, pp. 75-82.

Cavada, M. C., Bobek, V., ve Maček, A. (2017). Motivation factors for female entrepreneurship in Mexico. Entrepreneurial Business and Economics Review, 5(3), 133-148.

Chrisman, J., Carsrud, A., DeCastro, J. and Herron, L. (1990), “A comparison of assistance needs of male and female pre‐venture entrepreneurs”, Journal of Business Venturing, Vol. 5 No. 4, pp. 235‐48.

Coşkun, R. (2020). Klasik yönetim ve kapalı sistem mi? 1925 yılından önce yazılmış yönetim ders kitaplarında açık sistem imaları. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 15(1), 119-140.

Çatal, M. F. (2007). Bölgesel Kalkınmada Küçük Ve Orta Boy İşletmelerin (Kobi) Rolü. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10 (2), 333-352.

Çelik, C., ve Karadal, H. (2007). Kobi'lerin sorunları ve çözüm stratejilerinin algılanan performans üzerine etkileri:(Aksaray ve Mersin örneği). Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(2), 119-138.

Dal, N. E., ve Dal, V. (2016). Girişimci Pazarlama: Kavramsal Bir Çalışma. Journal of Mehmet Akif Ersoy University Social Science Institute, 8(14).

Demirdöğen, O. ve Tatlı, Y. (2017). Kobi’lerde Büyüme Stratejileri: Erzurum, Erzincan ve Bayburt’ta Kobi’ler Üzerinde Bir Araştırma . Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 21 (1) , 317-329 .

Drucker, P. (1959). “Knowledge-Worker Productivity: The Biggest Challenge,” California Management Review 41, 79–94.

Economist. (2009). https://www.economist.com/news/2009/04/27/entrepreneurship

Emecen, E. ve Çiçek, H. (2016). KOBİ’lerin Yönetim ve Organizasyon Sorunları: Burdur İli İmalat Sektöründeki İşletmeler Üzerinde Bir Araştırma . Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi , 8 (1).

Eyel, C. Ş., Ünkaya, G., ve Kaplan, B. (2019). İktisadi düşünce tarihi çerçevesinde girişimcilik kavramının gelişimi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:18 Sayı:35, 557-586.

Gartner, W. B. (1988). “Who is an entrepreneur?” is the wrong question. American journal of small business, 12(4), 11-32.

Gopakumar, K. (1995). The entrepreneur in economic thought: A thematic overview. The Journal of Entrepreneurship, 4(1), 1-17.

Harding, R., D. Brooksbank, M. Hart, J. Levie, M. O’Reilly, and J. Walker. 2005. Global entrepreneurship monitor: United Kingdom. London: Global Entrepreneurship Monitor Consortium.

Hills, G.E., Hultman, C.M. and Miles, M.P. (2008) The Evolution and Development of Entrepreneurial Marketing. Journal of Small Business Management, 46, 99-112.

Hills, G., Hultman, C., Kraus, S. & R. Schulte (2010) “History, Theory and Evidence of Entrepreneurial Marketing – An Overview” in International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management (IJEIM), Vol. 11, No. 1, 3-18.

Hisrich, R. and Brush, C. (1984), “The woman entrepreneur: management skills and business problems”, Journal of Small Business Management, Vol. 22 No. 1, 1984, pp. 30‐7.

Kaygın, C. Y., ve İkinci, A. (2019). KOBİ’lerin finansal sorunlarına işletme sahiplerinin bakış açısı: Kars İli örneği. OPUS International Journal of Society Researches, 13(19), 1757-1783.

Kirzner, I.M. (1973) Competition and Entrepreneurship. University of Chicago Press, Chicago.

Kirzner, I. M. (1979). Producer, Entrepreneur,-" and The Rige-It to Property. https://www.reasonpapers.com/pdf/01/rp_1_1.pdf

Kitapcı, İ. (2019). Joseph Schumpeter’in Girişimcilik ve İnovasyon Anlayışı: Yaratıcı Yıkım Kavramı ve Geçmişten Günümüze Yansımaları . Journal of Empirical Economics and Social Sciences, 1(2), 54-74.

Kraus, S., Harms, R., & Fink, M. (2010). Entrepreneurial marketing: Moving beyond marketing in newventures. International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, 11(1), 19-34

Kumar, M. (2015) Role of Entrepreneurship in Future Economic Development of Taiwan. Open Journal of Business and Management, 3, 389-402. doi: 10.4236/ojbm.2015.34038.

Le, Q. V., & Raven, P. V. (2015). Woman entrepreneurship in rural Vietnam: Success and motivational factors. The Journal of Developing Areas, 57-76.

Marangoz, M. (2012). Girişimcilik. Beta Yayıncılık.

Marangoz, M. ve Erboy, N. (2013). Pazarlamada Paradigma Değişimi: Girişimci Pazarlama. Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2 (1) , 67-91.

Marangoz, M. ve Aydın, A. E. (2018). Girişimcilik Motivasyonları ve Engellerine İlişkin Algıların Girişimcilik Niyetine Etkisi: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma . Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 13 (1), 69-78.

McFarlane, J. (2016) . Economic Theories of Entrepreneurship In: Arshed, N. & Danson, M. (ed) . Oxford: Goodfellow Publishers

Menger, Carl. (1981) (1871). Principles of Economics. Trans. James Dingwall and Bert F. Hoselitz. New York: New York University Press.

Morris, M.H., Schindehutte, M. and LaForge, R.W. (2002) ‘Entrepreneurial marketing: a construct for integrating emerging entrepreneurship and marketing perspectives’, Journal of Marketing Theory & Practice, Vol. 10, No. 4, pp.1–19.

Nel, P; Maritz, A; Thongprovati, O. (2010). International Journal of Organizational Innovation (Online); Hobe Sound, 3(1), 6-34.

Newell, A. & Simon, H. (1972). Human Problem Solving. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Nwankwo, C. ve Kanyangale, M. (2020). Deconstructing entrepreneurial marketing dimensions in small and medium-sized enterprises in Nigeria: A literatüre analysis, International Journal of Entrepreneurial Venturing, 12(3), 321-341 Sullivan Mort, G., Weerawardena, J. ve Liesch, P. (2012). Advancing entrepreneurial marketing: Evidence from born global firms, European Journal of Marketing, 46(3/4) , 542-561

Özgener, Ş. (2003). Büyüme Sürecindeki KOBİ'lerin Yönetim ve Organizasyon Sorunları: Nevşehir Un Sanayii Örneği. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (20).

Özsungur, F. (2019, May). A research on women's entrepreneurship motivation: Sample of Adana Province. In Women's Studies International Forum (Vol. 74, pp. 114-126). Pergamon.

Pellegrino, E. and Reece, B. (1982, “Perceived formative and operational problems encountered in retail and service firms”, Journal of Small Business Management, Vol. 20 No. 2, pp. 37‐44.

Salerno, J. T. (2008). The entrepreneur: real and imagined. The Quarterly Journal of Austrian Economics, 11, 188-207.

Schumpeter, Joseph A. (1942). Capitalism, Socialism, and Democracy. New York: Harper & Row.

Sezgin, E. E. (2019). Kobi’lerin Finansal Sorunlarının İncelenmesinde Dış Kaynak Sermayesinin Rolü: Diyarbakır İli Örneği . Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 7 (2) , 225-233 . DOI: 10.18506/anemon.453791

Sönmez, A., ve Şimşek, F. (2011). Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze Türkiye ekonomisinde yaşanan gelişmelerin küçük ölçekli bir aile işletmesi üzerindeki etkileri. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi.

Stokes, D. (2000), “Entrepreneurial marketing: a conceptualisation from qualitative research”, Qualitative Market Research: An International Journal, Volume: 3 Issue: 1 pp. 47 – 54

Şeker, M., ve Correa, P. G. (2017). Küçük ve Orta Ölçekli Firmaların Büyümesini Engelleyen Unsurlar: Karşılaştırmalı Türkiye Örneği. Bankacılar Dergisi. Sayı 102, 14-36.

Taghipourian, M.J. and Gharib, Z. (2015). ‘Entrepreneurial marketing in insurance industry, State or private? Compare and prioritize’, International Academic Journal of Business Management, 2(12), 1–10.

Topçuoğlu, A. (1993). Girişimcilik ve Kalkınmadaki Rolü. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2), 67-71.

TÜİK, (2021). Web adresi: https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Kucuk-ve-Orta-Buyuklukteki-Girisim-Istatistikleri-2021-45685, Erişim tarihi: 10 Temmuz 2023

Yalçıntaş, M. (2010). Çağımızda girişimcilik. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 5 (1), 95-98.

Yıldırımalp, S., ve Yenihan, B., (2014). İşverenlerin Gözüyle KOBİ lerin Sorunları ve Çözüm Önerileri Gebze Bölgesindeki KOBİ lerde Bir Uygulama. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , vol.19, no.3, 229-251.

Yilmaz, E., ve Sünbül, A. M. (2009). Üniversite öğrencilerine yönelik girişimcilik ölçeğinin geliştirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (21), 195-203.

Yimamu, N. (2018). Entrepreneurship and entrepreneurial motivation. Master Thesis Degree programme in Business Management. http://www.theseus.fi/handle/10024/144307

Yücelen, A. (2017). Hızla büyüyen KOBİler büyüme dinamikleri ve performans analizleri. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

İndir

Yayınlanmış

28-10-2023