İngiltere Kamu Personel Sisteminin Genel Yapısı Ve Kamu İstihdamında Yeni Eğilimler

Yazarlar

  • Arzu YILDIRIM ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

Anahtar Kelimeler:

İngiltere- Kamu Personel Sistemi- Civil Service Fast Stream Programı

Özet

İngiltere idari yapısı bakımdan köklü siyasal ve idari bakımdan kurumsal yapılara sahip olması bakımdan birçok ülke tarafından örnek alınan model ülkeler arasında sayılmaktadır. Ülkede özellikle 1980'li yıllardan sonra hem siyasal anlamda hem de yönetsel anlamda yeniden yapılanma çalışmalarının ağırlık kazandığı söylenebilir. Bu noktada kamu yönetimi sisteminin bir alt sistemini oluşturan kamu personel sistemi de yaşanan bu değişimden etkilenmiştir. İngiltere’de kamu personel sisteminde, geleneksel kamu personel sisteminden yenilikçi kamu personel sistemine doğru geçişin olduğu söylenebilir. İngiliz kamu personel sisteminin geleneksel sistemin izleri devam etmekle birlikte daha esnek bir yapılanmaya doğru gidilmiştir. Bu çalışmanın temel amacı, İngiltere kamu personel sisteminin genel bir görünümünü ortaya koymaktır. Bu maksatla istatistiki bilgiler ile kamu personel sisteminin örgüt yapısı desteklenmeye çalışılmıştır. Personel sisteminin yeni eğilimlerinden olan Civil Service Fast Stream Programı çalışmada ayrıntılı olarak incelenmiştir. Çalışmada ulaşılan sonuç ise, yazılı bir anayasası olmayan bir ülke olan İngiltere’nin kendine özgü personel sistemi yapısının bulunduğudur. Geleneksel yönetim anlayışının izlerini taşımakla beraber değişen şartlara uyum sağlayacak daha esnek bir personel sistemi anlayışının uygulandığı sonucuna ulaşılmıştır.

Referanslar

Aydın, A. ve Gök, S. (2016). İngiltere’de kamu personel sisteminde değişim: geleneksel westminster model’inden esnek örgütlenme modeline doğru. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5 (2) , 21-38

Cengiz, Hakan. (2022). Kamu yönetimi reformları (türkiye-ingiltere örneği), Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi

Cindemir, H. (2017). Kamu görevlileri sendikacılığında ingiltere, fransa, almanya ve isveç örnekleri. Gaziantep University Journal Of Social Sciences, 16 (2), 553-566.

Cıvıl Servıce Faststream (2023). About Us, Https://Www.Faststream.Gov.Uk/About-Us/İndex.Html, 04.05.2023

Cıvıl Servıces Management Code (2016), Https://Www.Gov.Uk/Government/Publications/Civil-Servants-Terms-And-Conditions#:~:Text=The%20'civil%20service%20management%20code,For%20government%20departments%20and%20agencies, 13.04.2022

Civil Service Fast Stream Annual Report 2017- 2018, Https://Www.Gov.Uk/Government/Publications/Civil-Service-Fast-Stream-Annual-Report-2017-2018, 08.05.2023

Civil Service Commission Recruıtment Principles. (2018). Https://Civilservicecommission.İndependent.Gov.Uk/Wp-Content/Uploads/2019/03/02a_Recruıtment-Prıncıples-April-2018-Fınal-.Pdf, 13.04.2022

Devlet Personel Başkanlığı Avrupa Birliği Ve Dış İlişkiler Birimi. (2016). İngiltere Kamu Yönetimi Ve Kamu Personel Sistemi.https://Abis.Bozok.Edu.Tr/İndir.Php?File_İd=244, 19.04.2022

Eroksal Ülger, G. (2017). İşe alma sürecinde yeni eğilimler: ingiliz kamu personel sistemi örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.22, Kayfor15 Özel Sayısı, 1645-1660

Hendry, Chris (1994). Personnel and human resource management in britain. zeitschrift für personalforschung / german journal of research in human resource management, 8. Jahrg., H. 3, Personalwirtschaft İm Ausland 208-238

Karatepe, S. ve Kurnaz, S. (2019). Kamu yönetiminde liyakat ilkesi: ingiltere örneği üzerinden türkiye için bir değerlendirme. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 1, 77-104

Office For National Statistics, (2022). Civil Service Statistics, Https://Www.Gov.Uk/Government/Collections/Civil-Service-Statistics, 08.05.2023

Recruitment Principles April, (2018). Civil Service Commission. Https://Civilservicecommission.İndependent.Gov.Uk/Wp-Content/Uploads/2019/03/02a_Recruıtment-Prıncıples-April-2018-Fınal-.Pdf, 19.04.2022

Uğuz, H.. (2010). İngiliz kamu personel yönetimine genel bir bakış: kamu hizmetlerine giriş, performans değerlendirme ve disipline ilişkin düzenlemeler. Sayıştay Dergisi, Sayı:78.

Yıldırım, M. (2013). Kamu yönetiminin kadim paradoksu: nepotizm ve meritokrasi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11 (2) , 353-380 .

Yıldız Özsalmanlı, A. ve Ugan, A.A. (2019). Liyakat ilkesinin uygulanmasında bir istisna: istisnai memurluk, Icoess 2019- 3. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi, Bildiri Tam Metinleri Kongre E-Kitabı (18-21 Nisan 2019) Bodrum-Muğla, Editör: Ulusoy, K. S.1041-1043.

Yıldız Özsalmanlı, A. (2021). İngiltere’de kamu personelinin “whistleblowing” eylemi ve yönetim etiği açısından önemi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(2), 389-408.

İndir

Yayınlanmış

02-06-2024