Lean Management from the Perspective of Health Professionals' Perceptions

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Lean Management- Lean Hospital- Health Management- Health Care Staff

Özet

Everything an organism can produce and the construction of systems are made possible by the presence of people. Traditionally, this element has been considered an untapped resource that is prone to depletion and has always functioned as a dependency on the market economy. In recent years, efforts have been made to make strategic use of human resources in order to enable organisations to maintain their activities and compete globally. In this context, many organisations have recently adopted lean management as a strategy to enhance their global competitiveness. Lean management practices interact with several factors within an organization. One such factor is the employees themselves. Since the healthcare sector is one of the most influential factors in the relationship between lean management and employees, the purpose of this study is "to determine the level of lean management in private hospitals as perceived by employees." In the present study, data were collected using the questionnaire method. The collected data were evaluated using SPSS software. The results showed that there is a relationship between lean management and employees’ perception

Referanslar

AKSOYLU, Semra (2014), “Hastane İşletmelerinde Değer Akış Maliyetlemesi”, Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, S.7(1), ss.260-272.

AMASAKA, Kakuro (2006), “Applying New JIT Toyota’s Global Production Strategy: Epoch-Making Innovation of the Work Environment”, Robotics and Computer Integrated Manufacturing, S.23(3), ss.285–293.

AMARO, Paulo, ALVES, Anabela Carvalho ve SOUSA, Rui M. (2019), “Lean Thinking: A Transversal and Global Management Philosophy to Achieve Sustainability Benefits”, Lean Engineering for Global Development, ss.1-31.

ASLAN, Yusuf, ARTUKOĞLU, Sema ve CEVAHİR, E. (2001), “Özel Hastanelerde Yardımcı Sağlık Personelinin Verimliliğini Etkileyen Faktörler ve Hemşireler Üzerinde Bir Uygulama”, 4. Ulusal Sağlık ve Hastane Yönetimi Sempozyumu Bildiri Kitabı (Ed. Osman Hayran, Haydar Sur), 27–28 Eylül 2001 - İstanbul, SEMOR Yayınevi, İstanbul.

BARBAR GINGERICH, Stover (2007), “Resource Review: a Lean Guide to Transforming Helthcare”, Home Health Care Management Pratice, S.19(4), ss.326-328.

BOZKURT, Rıdvan (2000), Kalite Maliyetleri, MPM Yayınları, Ankara, 3. Baskı.

BRUUN, Peter ve MEFFOR, Robert (2004), “Lean Production and Internet”, International Journal of Production Economics, S.89, ss.247-60.

CALDWELL, Chip (1998), Sağlık Kuruluşlarında Stratejik Yönetim (Çev. Osman Akınhay), Sistem Yayıncılık, İstanbul.

COOPER, Robin (1999), “Costing Techniques to Support Corporate Strategy: Evidence from Japan”, Management Accounting Research, S.1(2), ss.219-246.

DAĞCI, Ayşegül ve ASLAN, Emre (2020), “Sağlık Sektöründe Yalın Üretim Uygulaması: Tokat İlinde Bir Devlet Hastanesi Örneği”, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, S.23(4), ss.623-638.

DENIZ, Duygu, ÜNLÜ, Tuğçe Nuriye ve SEVIMLI, Esra (2021), “Sağlık Kuruluşlarında Yalın Yönetim ve Yalın Uygulama Örnekleri”, Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi, S.18(1), ss.41-60.

DOĞAN, Nuri Özgür ve ŞİMŞEK YAĞLI, Burcu (2019), “Sağlık Sektöründe Yalın Düşünce: Bir Literatür Derlemesi”, Hacettepe Sağlık İdare Dergisi, S.22(2), ss.467-490.

DÜREN, Zeynep (2002), 2000’li Yıllarda Yönetim, Alfa Yayınları, İstanbul, 2. Baskı.

ALP, Furkan ve AKALIN, Betül (2023), “Yalın Yönetim Alanında Yürütülen Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi (1996-2022)”, Sağlık ve Sosyal Refah Araştırmaları Dergisi, S.5(1), ss.114-125

GÖK, Mehmet Şahin ve ARICI, Tuğkan (2016), “Yalın Üretim Sistemleri ve Çevresel Yönetimde Yenilikçi Yaklaşım: Teknolojik Yönelim”, Turkish Studies, S.11(21), ss.113-124.

GÖKTAŞ, Sami (2002), “Sağlık Sektöründe Enformasyon Çözümleri ve Oracle”, 5. Ulusal Sağlık Kuruluşları ve Hastane Yönetim Sempozyum Kitabı (Ed. Erol Göktürk, Adnan Şahin, Yasar Odacıoğlu), 16-19 Ekim 2002 – Eskişehir, Osmangazi Üniversitesi Yayını, Eskişehir.

GRABAN, Mark (2018), Lean Hospitals, Taylor & Francis Group Publisher, New York (US).

KHOSHNAW, Sameaah Sulaiman (2017), “The Important of Six Sigma Methodology in the Quality of Hospital Services: Erbil Sample Hospitals”, Yüksek Lisans Tezi, Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bingöl.

KOJIMA, Sakura ve KAPLINSKY, Raohael (2003), “The Use of the Production Index in Explaning the Transition to Global Competitivenes: The Auto Compenents Sector in South Africa”, Technovation, S.27, ss.19–31.

MEDENİ, Ali (2022), “Yalın Stok Yönetiminin Sağlık Hizmeti Veren Işletmelerde Uygulanabilirliği ve Türkiye'de Bir Özel Hastane Üzerinde Uygulama Örneği”, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

ÖZEN, Olcay (2020), “Kamu Hastanelerinde Tanı ve Tedavi Süreçlerinde Bekleme Sürelerinin Analizi”, Doktora Tezi, İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

PANIZZOLO, Roberto (1998), “Applying the Lessons Learned from 27 Lean Manufacturers the Relevance of Relationships Management”, International Journal of Production Economics, S.55, ss.223-240.

PETROVIC, Otto (1994), “Lean Management and Informations Tecnologic Potential Factoren”, Nirtschafts Infomatic, S.3(6), ss.483-488.

RULING, C. Charles (2005), “Populer Concepts and the Business Management Press”, Scandinavian Journal of Management, S.(21)2, ss.177-195.

ŞAHİN, Ümit ve TOKER, Fikriye (2001), “Hastane İşletmeciliğinde ISO 9000-2000 Omurgalı İnsan Kaynakları Yönetimi ve Performans Değerlendirme”, 4. Ulusal Sağlık ve Hastane Yönetimi Sempozyumu Bildiri Kitabı (Ed. Osman Hayran, Haydar Sur), 27–28 Eylül 2001 - İstanbul, SEMOR Yayınevi, İstanbul.

TANYILDIZI, İrem ve DEMİR, Özcan (2019), “Sağlık Kurumlarinda Yalın Yönetim”, Fırat Üniversitesi İİBF Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, S.3(1), ss.13-40.

TÜRKAN, Özay Umut (2010), “Üretimde Yalın Dönüşümün Temel Performans Kriterleri”, BAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, S.12(2), ss.28-41.

VIDAL, Matt (2007), “Lean Production, Worker Empowerment, and Job Satisfaction: A Qualitive Analysis and Critique”, Critical Sociology, S.33, ss.247-278.

VYACHESLAV, Terekhin, BÜYÜKSIVASLIOĞLU, Nuh Mehmet ve ŞEKER, Mustafa (2019), “Relationship between Job Stress, Job Satisfaction and Organizational Culture in Hospitals and Investigation of Significant Differences: Kayseri Education and Research Hospital”, Eurasian Journal of Researches in Social and Economics (EJRSE), S.6(2), ss.357-375.

WARNECKE, Hans J. ve HUSER, Manfred (1995), “Lean Production”, Proceedings of the 12 International Conference on Production Research, S.41(13), ss.37-43.

WEE, Hui M. ve WU, Simon (2009), “Lean Supply Chain and its Effect on Product Cost and Quality: A Case Study on Ford Motor Company”, Supply Chain Management: An International Journal, S.14(5), ss.335-341.

WOMACK, James, JONES, Daniel T. ve ROOS, Daniel (1990), Dünyayı Degistiren Makine (Çev. Osman Kabak), Panel Matbaacılık, İstanbul.

YAMAMOTO, Kat, MILSTEAD, Mallory ve LIOYD, Robert (2019), “A Review of the Development of Lean Manufacturing and Related Lean Practices: The Case of Toyota Production System and Managerial Thinking”, International Management Review, S.15(2), ss.21-90.

YANGINLAR, Gözde ve BAL, Nurgün (2019), “Yalın Yönetim ve Yalın Lojistik Kavramlarının İrdelenmesi”, Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, S.3(1), ss.151-161.

ZHU, Qinghua ve SARKIS, Joseph (2004), “Relationships between Operational Practices and Performance Among Early Adopters of Green Supply Chain Management Practices in Chinese Manufacturing Enterprises”, Journal of Operational Management, S.22(3), ss.265-289.

http://www.bostonworkstation.com/news_events_integration_software/news_integration_software/its-not-easybeing.aspx (Erişim Tarihi: 21.03.2018).

http://www.news-medical.net/?id=30365 (Erişim Tarihi: 21.03.2018).

http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=78843&KTG_KOD=148 (Erişim Tarihi: 21.03.2018).

http://www.yalinenstitu.org.tr/pdf/ilk_kuresel_yalin_saglik_sistemleri_konferansi.pdf (Erişim Tarihi: 21.03.2018).

İndir

Yayınlanmış

28-10-2023