Kamu Çalışanlarının Afet Bilinci ve Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması

Yazarlar

  • Metin IŞIK Bitlis Eren Üniversitesi
  • Vefa ÖZCAN Bitlis Eren Üniversitesi

Anahtar Kelimeler:

Afet- Kamu Çalışanları- Farkındalık- Bilinç

Özet

Kamu çalışanların afet bilinci ve farkındalıklarının demografik değişkenler bakımından farklılık oluşturup oluşturmadığını tespit amacıyla hazırlanan bu çalışma üç temel boyutta tasarlanmıştır. İlk olarak afet kavramı ve önemi ile Türkiye’nin afet potansiyeli üzerinde durulmuştur. Daha sonra afet bilinci ve farkındalığı kapsamında afetlere hazırlık, afetlerde davranış biçimleri ve afet eğitimi gibi çalışmanın temel kavramları incelenmiştir. Son bölümde tarama modeli olarak bilinen ve nicel araştırma yöntemleri içerisinde yer alan yaklaşım üzerinden analiz yapılmıştır. Sonuç olarak afet bilinci ve farkındalıklarının cinsiyet, yaş, eğitim, medeni durum ve çalışma süresi gibi demografik açılardan anlamlı farklılık oluşturduğu görülmüştür. Bulgularının kamu kurum çalışanlarına yönelik afet bilinci ve farkındalığının tespit edilmesine katkı sunmasının yanı sıra, kurum yöneticilerine ve politika yapıcılara yol göstermesi beklenmektedir.

Referanslar

Adiyoso, W. & Kanegae, H. (2012). The effect of different disaster education programs on tsunami preparedness among schoolchildren in Aceh, Indonesia. Disaster Mitigation of Cultural Heritage and Historic Cities, 6, 165-172.

Afad, (2022). Açıklamalı afet yönetimi terimleri sözlüğü, https://www.afad.gov.tr/upload/Node/3495/xfiles/sozluk.pdf.

Akyel, R. (2005). Türkiye kamu yönetiminde afet yönetimi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(1), 15-29.

Aydın, M. (2022). Afet eğitimi ve önemi, http://www.izmir.gov.tr/ortak_icerik/izmir/KYM_PDF/AFET%20E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M%C4%B0%20VE%20%C3%96NEM%C4%B0%20B.pdf.

Büyüköztürk Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, (25. Baskı). Pegem Akademi.

Dikmenli, Y., Yakar, H. & Konca, A. S. (2018). Development of disaster awareness scale: A validity and reliability study. Review of International Geographical Education Online, 8(2), 206-220.

Ergünay, O. (2002). Afet yönetimi: genel ilkeler, tanimlar, kavramlar, https://www.academia.edu/1983074/Afet_Y%C3 %B6netimi_Nedir.

Ergünay, O. (2009). Afete hazirlik ve afet yönetimi, Türkiye Kızılay Derneği Genel Müdürlüğü Afet Operasyon Merkezi (AFOM).

Gençer, E. (2020). Sosyal bilimlerde araştırma yaklaşımları çerçevesinde din eğitimi biliminde kullanılan yöntem ve teknikler. Kalemname, 5(9), 182-219.

Gerdan, S. (2019). Yerel yönetimlerde afet zararlarının azaltılmasi çalışmalarına genel bakış, The Journal of Social Science Dergisi, 3(5), 267-276.

Gökçe, O., Özden, Ş., & Demir, A. (2008). Türkiye'de afetlerin mekansal ve istatistiksel dağılımı afet bilgileri envanteri, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı.

Gujarati, D. (1999). Basic econometrics. Mc Graw Hill Inc.

İnal, E. (2015). Acil durumlara/afetlere bireysel hazirliği değerlendirmek için sağlik inanç modeli’ne dayali ölçek geliştirme (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi.

Kadıoğlu M., ve Özdamar E., (2008). Afet zararlarını azaltmanın temel ilkeleri, JICA Türkiye Ofisi, Yayın No:2, Ankara.

Mızrak, S. (2018). Eğitim, afet eğitimi ve afete dirençli toplum, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 56-67.

Özdamar, K. (2002). Paket programlar ile istatistiksel veri analizi. Kaan Kitabevi.

Polat, T. (2014). Erzincan Yavuz Selim mahallesinde ikamet eden ulaşilabilen 18 yaş ve üstü bireylerin temel afet bilinci bilgi düzeylerinin saptanması (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi.

Şahin, C. & Siphaioğlu, Ş. (2003). Doğal afetler ve Türkiye, Gündüz Eğitim ve Yayınları.

Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (1989). Using multivariale statistics. Harper and Row.

Tavşancıl, E. (2010). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Nobel Yayın Dağıtım.

Tekin, Ö. (2020). Sınıf öğretmeni adaylarının afet bilinci algısı ve deprem bilgi düzeyi Kurum içi iletişimin kurum kültürüne etkisi: bir kamu kurumu uygulaması (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi.

Turan, M. (2021). Afet yönetiminde kanit temelli içerik, Afet yönetiminde yeni yaklaşimlar, (Ed. Melikşah Turan), Gazi Kitabevi.

Uğur, A. &, Işık, M. (2020). Türkiye’nin afetlere hazırlık politikalarının toplum algısı üzerinden karşılaştırmalı analizi: Van-Bitlis illeri örneği, Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, 6(1), 98-118.

Varol, N. & Buluş Kırıkkaya, E. (2017). Afetler karşısında toplum dirençliliği, Resilience Dergisi, 1(1), 1-9.

Varol, N., & Gültekin, T. (2016). Afet antropolojisi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15(59), 1431-1436.

Yavaş, H. & Koçak, H. (2016). Afet yönetiminde tatbikatlarin yeri ve önemi, Kamu Yönetiminde Değişimin Yönü ve Etkileri, (Ed. Akif Çukurçayır, Hacer Tuğba Eroğlu, Hayriye Sağır, Mücahit Navruz), Selçuk Üniversitesi Yayınları.

İndir

Yayınlanmış

28-10-2023