1789 Fransız Devrimi: Devrim Neden Fransa’da Oldu?

Yazarlar

  • Eyüp ÖZ Haliç Üniversitesi

Anahtar Kelimeler:

Devrim, Ancien Regim, Kral, Feodalizm.

Özet

Fransız Devrimi diğer bütün devrimlerden ayrışan ve kendine özgü özellikler taşıyan bu nedenlerle de modern devrimlerin anası olarak nitelendirilen bir dönüm noktasıdır. Geleneklerden uzun süreli bir kopuşun ardından devletin artık iç çelişkilerini aşamadığı bir zamanda ve 167 yıl aradan sonra Tiers Etas denilen halk meclisi toplantıya çağrılmak zorunda kalınmıştır. Oylama kurallarına ilişkin tartışmalar ise devrimin fitilini ateşlemiştir. Fransa kendi iç dinamikleri ile birlikte elbette genel Avrupa tarihi içinde yaşanan gelişmelere karşıda son derece hassas bir ülkedir ve adeta Batı Avrupa’nın bir göstergesi gibidir. Haçlı Seferleri, Rönesans, Reform, Coğrafi Keşifler, nüfus artışı, yazının yaygınlaşması ve Yeni Dünya topraklarında yürüyen acımasız rekabet gibi değişken süreçlerin etkisiyle yoğrulan Fransa, Sanayi Devrimi’nin öcü işaretlerinin baş gösterdiği bir anda Amerikan bağımsızlık savaşına verdiği desteğin bedelini ağır bir şekilde ödeme durumuna düşmüştür. 1776’da Amerika’nın artık özgürlüğüne kavuşması ve bağımsızlık bildirgesinde ilan edilen ilkeler Fransız toplumunu ama daha da özelde aydınları derinden etkilemiştir. Adeta bir delirme halinin doğurduğu keskin kopuş ve sınırsız şiddet kullanımı, gelecekteki bütün devrilerin haritasının başlangıcı olarak görülecek ve şiddet kutsanacaktır.

Referanslar

Bozarslan, H. (2001) Passions révolutionnaires, Amérique Latine, Moyen-Orient, Inde. Paris: Edition de l’Ecole Des Hautes Etudes En Sciences Sociales.

Bozarslan, H. (2016). Qu'est-ce qu'une révolution? Amérique, France, Monde arabe, 1763-2015. Paris: Edition Cerf.

Chartier, R. (2000). Les Origines culturelles de la Révolution française. Paris: Edition Points.

Condorcet, (1990). İnsan Zekâsının İlerlemeleri Üzerinde Tarihi Bir Tablo Taslağı. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.

Etienne de la Boétie (2015). Gönüllü Kulluk Üzerine Söylev, İstanbul: Alfa Yayınları.

Hobsbawm, E. (2000). Devrim Çağı, 1789-1848. İstanbul: Dost Yayınevi.

Minard, P. (1998). La Fortune du colbertisme. Paris: Edition Fayard.

Noiriel, G. (2006). Introduction à la socio-histoire. Paris: Edition La Découverte.

Noiriel, G. (2018). Une histoire populaire de la France, de la guerre de Cent Ans à nos jours. Marseille: Edition Agone.

Norman, C. (2007). Bin Yılın Peşinde. İstanbul, Kırmızıkedi Yayınları.

Öztürk, E. (2017). Liberalizmin Birey Anlayışı ve Günümüz Bireyine Yansımaları. Denizli: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: yayımlanmamış Yüksek Lisan Tezi.

Pirenne, H. (2016). Mahomet et Charlemagne. Paris: Edition Perrin.

Rudé, G. (2015). Fransız Devrimi. İstanbul: İletişim Yayınları.

Schemeil, Y. (2015). İntroduction a la Sciences Politique. Paris, Edition Dalloz.

Tocqueville, A. (1995). Eski Rejim ve Devrim. İstanbul, Kesit Yayınları.

İndir

Yayınlanmış

28-10-2023