The Effects of The Bauhaus School on Present-Day Basic Design Education

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Bauhaus- Basic Design Education- Basic Design- Design Education- Design School

Özet

Along with the industrial revolution, in a period when new searches influenced the fields of art and thought, because of technological developments in the early twentieth century and the whole devastations left behind by World War 1, the Bauhaus school, which was established in Weimar city of Germany in 1919, has been a determining factor in every field of art until the present day. The effects of a new perspective which keeps creative ideas in the center of the functionality and combines functionality with aesthetics in mass-produced products devoid of aesthetic concern, support the design through the combination of art and craft, and raises awareness and imposes a responsibility to the artists against to the society survived until today. Through the course of basic design education in the Bauhaus State School founded by Walter Gropius, students manifest their unique styles by improving their skills such as imagination and curiosity and thus make it possible to create practical solutions to problems.  Although the first reflections of the Bauhaus school emerged with the establishment of Village Institutions, the structure that trains designers originally started at the Tatbiki School of Fine Arts in 1957. The continuance of the Bauhaus school, and the adoption of Bauhaus principles with the beginning of “Basic Design Education’’ in all fields of art education with instructors from Germany and under the leadership of Turk - German and reflected in the collective structure and design culture of today's contemporary art education.

In this study, the effects of the Bauhaus education approach, which was effective in the modernization process of the Young Turkish Republic and is considered a reference model today, on Turkish educational institutions have been tried to be revealed by the literature review method.

Referanslar

Akbulut, D. (2015). Tasarımda Temel Etkileşim: Temel Tasarım Eğitiminde Bütünleşik Ortak Zemin. Journal of Art and Design, 1(13), 23-40. https://doi.org/10.18603/STD.46561.

Aksel, E., Akdeniz, H. (1989). Güzel Sanatlar Fakültelerinde Temel Sanat Eğitimi Üzerine Düşünceler Ve Bir Bakış Açısı. Güzel Sanatlar Fakültelerinde Temel Sanat Eğitimi Semineri. G.S.F Yayınları (10).

Aksel, D. (1981). Tasarım Eğitimi Ve Sorunları. 2. İstanbul Sanat Bayramı, Türkiye’de Sanat Eğitimi ve Sempozyumu. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Planlama Programlama Grubu Araştırma (3).

Aliçavuşoğlu, E., Artun, A. (2017). Bauhaus: Modernleşmenin Tasarımı Türkiye’de mimarlık, Sanat, Tasarım Eğitimi ve Bauhaus. İstanbul: İletişim Yayınları.

Antmen, A. (2008). 20. Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar. İstanbul: Sel Yayıncılık.

Arntson, A. (2012). Graphic Design Basics (Fifth Edition). USA: Thomson Wadsworth.

Baş, A. (2020). Türkiye'de Temel Tasarım Eğitimi Yapılanmasına İlişkin Bir Yaklaşım, Unpublished Master's Thesis, Ankara: Gazi University.

Baş, A., Akbulut, D. (2020). Endüstri Ürünleri Tasarımında Temel Tasarım Eğitimi: Türkiye’de Yapılanmalar ve Disiplinler Arası Yaklaşımlar. Online Journal of Art and Design, 8(4).

Bektaş, D. (1992). Çağdaş Grafik Tasarımın Gelişimi. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Buçukoğlu, S. M. (2020). Bauhaus Tasarım Okulu ve İki Kadın Grafik Tasarımcı: Irmgard Sörensen-Popitz Ve Ivana Tomljenovic-Meller. Journal of Art and Design, (11), 69-78.

Bulat, S., Bulat, M., Aydın, B. (2014). Bauhaus Tasarım Okulu. Journal of Social Sciences Institute, 18 (1), 105-120.

Bunulday, S. (2021). Bauhaus’ta Eğitim: El Sanatlarından Endüstriyel Üretime, Bireyselden Kolektif Yaratıma. MSFAU Journal of Social Sciences, 1(23), 492-505.

Bostancı, E. (2022). Bir İletişim Biçimi Olarak Görsel İletişim Tasarımda Renk. M. Bekman (Ed.), Disiplinlerarası iletişim çalışmaları, (pp.75-89). İstanbul: Kriter Yayınevi.

Bilgin, S., Bilici, S., (2021). Erken Cumhuriyet Dönemi Modernleşme Süreci ve Bauhaus Ekolünün Etkileri (1923-1950). Ankara University, Journal of Social Science, 12(2), 162-169.

Bayer H. (1938). Bauhaus 1919-1928. H.Bayer, W. Gropius & I. Gropius (Eds.). New York: The Museum of Modern Art.

Conrads, U. (1991). 20. Yüzyıl Mimarisinde Program ve Manifestolar, (S. Yavuz, Trans.). Konya: Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı Yayınları.

Diğler, M. (2021). Sanat Eğitiminde Kullanılan Tasarım Eleman ve İlkeleri. T. Akalın (Ed.), Sanat Eğitimi “Çocuğun Sanatsal Gelişiminden Yüksek Öğretimdeki Sanal Sınıflara” (pp. 41-78). Ankara: Pegem.

Elpe, E. (2014). Köy Enstitüleri ve Sanat Eğitimi. Batman University Journal of Life Sciences, 4 (2), 15-34.

Erim, G. (1999). Temel Sanat Eğitiminde Renk Algılamaları, Unpublished Doctoral Dissertation, İstanbul: Marmara University.

Fitch, J. M. (1960). Walter Gropius, New York: Pocket Books.

Galen, A. Johnson. (2012). Metamorphosis and music: Klee and Merleau-Ponty. J.Sallis (Ed.), Paul Klee: Philosophical vision; from nature to art (pp. 85-97). Boston: McMullen Museum of Art Boston College.

Gürcüm, B. H., Kartal, S. (2017). Bauhaus İle Tasarıma Dönüşen Zanaat. İdil, 6(34), s.1767-1798. https://doi.org/10.7816/idil-06-34-06.

Itten, J. (1978). Design and form: The basic course at the Bauhaus, (Fred Bradley, Trans.). London: Thames and Hudson.

Kabataş, M. (2017). Köy Enstitülerinde Müzik ve Sanat Eğitimi. Ulakbilge Journal of Social Sciences, 5(13), 1109-1124.

Kanmaz, E. (2015). Bir Eğitim Kurumu Olarak Bauhaus’un Günümüz Görsel Tasarım Eğitimine Getirileri. Journal of Educational Sciences Dergisi, 3(4), 117-136.

Karabay, Ö. (2020). Güzel Sanatlar Öğrencilerinin Tasarım Gücünü Geliştirmede (Eleştirel Bakma-Merak Etme-Hayal Kurma-Yaratma Bağlamında) Temel Sanat/Tasarım Dersinin Gerekliliği. İnönü University Journal of Art and Design, 10(22), 108-120.

Kırmızı, F. S. (2015). 1. Köy Enstitülerinde Öğretmen Yetiştirmede Kullanılan Yöntemler. Dumlupınar University Journal of Social Sciences, (43), 1-11.

Kollektif. (2002). Walter Gropius Ve Bauhaus, Modern Mimarlığın Öncüleri Dizisi 3. İstanbul: Boyut Yayıncılık.

Lynton, R. (1982). Modern Sanatın Öyküsü, (C. Çapan, Trans.). Ankara: Remzi Kitabevi.

Meggs, B. Philip. (2012). A History Of Graphic Design. New York: Van Nostrand Reinhold Company Inc.

Nadeem, L. (2022, December 12). Bauhaus Dessau. https://online.fliphtml5.com/rvmnj/chfc/#p=1

Özkan, Z. C. (2008). Temel Tasarım Eğitimi ve Dijital Ortam, Unpublished master's thesis, Ankara: Gazi University.

Özsoy,V. (2015). Görsel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Eğitiminin Tarihsel Ve Düşünsel Temelleri. Ankara: Pegem Akademi.

Polat, M. Güçlü. (2019). Bauhaus Tasarımının Endüstri Tasarımına Etkisi ve Buna Dayalı Cam Tasarımları, Unpublished master's thesis, Eskişehir: Anadolu University.

Seyhan, A. (2005). Grafik’te Temel Tasarım. İstanbul: Dağdelen Basın Yayın.

Soylu, R., Çomak, N. (2018). Paul Klee’nin Bauhaus’ta Temel Sanat Eğitimine Katkıları. Ulakbilge Journal of Social Sciences, 6(22), 259-277. https://doi.org/10.7816/ulakbilge-06-22-02

Telli, H. (2021). Köy Enstitülerinde Sanat Eğitimi ve Tonguç. Cumhuriyet Kitap.

Tepecik, A., Toktaş, P. (2014). Güzel Sanatlar Fakültelerinde Temel Sanat Eğitimi. Ankara: Gece Kitaplığı.

Tuna, S. (2003). Sanat Eğitimi Bölümlerinde Tasarım İlke ve Elemanlarının Bilgisayar Teknolojisi Yardımı ile Uygulanması, Unpublished doctoral dissertation, Ankara: Gazi University.

Tunç, A. Z. (2009). Köy Enstitülerinde Sanat Eğitimi ve Dönemin Yöneticilerinin Sanata Yaklaşımları. Dokuz Eylül University Journal of Buca Education Faculty, (26), 30-34.

Yıldırım, İ. (2019). Geçmişten Günümüze Temel Tasarım Eğitimi ve Bu Eğitimde Dijitalleşmeye Yönelik Görüş Ve Beklentiler. International Journal of Art and Art Education, 2(3), 18-34.

İndir

Yayınlanmış

31-01-2024