Yöneticiler İçin Kişisel, Davranışsal ve Yönetsel Açılardan Örnek Lider: Atatürk

Yazarlar

  • Özlem AKI Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Anahtar Kelimeler:

Mustafa Kemal Atatürk, Yönetici, Lider, Atatürk’ün Yöneticilik ve Liderlik Özellikleri.

Özet

1870 ve 1970 yılları arasında dünyadaki geleneksel kamu yönetim yapısında yaşanan hantallık, sürekli değişen ve gelişen örgüt yapıları, değişime ve gelişime uğrayan örgüt yapılarına uyum sağlanamaması, kamu hizmetlerinin vatandaşların beklentileri karşısında yetersiz kalmaları, hiyerarşik ve katı bürokratik kamu yönetim yapılarının işlevselliğini kaybetmesi gibi nedenlerden dolayı, 1980’li yıllardan sonra yeni kamu yönetimi anlayışına geçilmiştir (Korkut, Kürşat ve Tetik, 2015). Yeni kamu yönetimi anlayışına geçilmesi ile birlikte yönetimde daha esnek, daha hesapverebilir post modern bir yönetim anlayışı benimsenmiştir. 1980’li yıllardan sonraki kamu yönetimindeki yeni anlayış, etkinliği, verimliliği ve ekonomiyi ön plana çıkarmış, dolayısıyla örgütün başında yer alan yöneticilerin kişisel, davranışsal ve yönetsel açılardan nitelikli olabilmeleri ve değişen koşullara hızla adapte olarak örnek bir lider olarak hareket edebilmeleri zorunlu hale gelmiştir.

Örgütün değişim süreçlerini başarıyla yönetmek, karar verici mevkide bulunan nitelikli yöneticiler ile mümkündür. Bu kapsamda yöneticilerin kişisel, davranışsal ve yönetsel özellikleri öncü nitelikte olmalıdır. Derlemede örnek bir yönetici ve lider olan Atatürk’ün kişisel, davranışsal ve yönetsel özellikleri ortaya konularak, günümüz yöneticilerine örnek teşkil etmesi amaçlanmıştır.  Konu ile ilgili alanyazın (literatür) taraması yapılmış ve betimsel bir yöntem ile Atatürk’ün yöneticilik ve liderlik özellikleri kişisel, davranışsal ve yönetsel açılardan irdelenmiştir. Örnek lider Atatürk, günümüz ve gelecek yöneticilerinin pusulasıdır. Derlemede tespit edilen yöneticilik ve liderlik özellikleri temalaştırılmış ve günümüz yöneticilerine yönetme faaliyetlerinde daha başarılı olabilmeleri için irdelenmiştir.

Referanslar

Akı, Ö. (2023). Dijitalleşme Süreci Açısından Türkiye'de Üst Kademe Kamu Yöneticilerini Yetiştirme Politikaları Üzerine Bir Araştırma.

Akı, Ö. ve Erkul, H. (2023). Türkiye’de Üst Kademe Kamu Yöneticisi Yetiştirilmesi Üzerine Bir Araştırma: Ankara İli Örneği. Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi, 6(2), 318-333. Ankara: Nobel Yayın.

Atay, F. R. (1999). Çankaya. Cumhuriyet.

Banoğlu, N. A. (1954). Nükte ve Fıkralarla Atatürk. (No Title).

Bayat, B. (2005). Örgüt İçerisindeki Rol ve İşlevleri Bakımından “Orta Kademe” Yöneticileri. Gazi Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(3), 1-13.

Baykal, A. N. (2019). Yöneticiler İçin Yeni Bir Bakış: Mustafa Kemal Atatürk'ün Liderlik Sırları. 27. Baskı. Hümanist Yayıncılık, ISBN: 978-605-9905-29-9. İstanbul.

Biber, M. (2019). Lider Yöneticilik. İşletme Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 183-197.

Bozkurt, Ö. ve Ergun, T. (1998), Kamu Yönetimi Sözlüğü, (Fransızca ve İngilizce Karşılıklarıyla) (Ed: Seriye Sezen), TODAİE Yay., Ankara.

Bulut, Y. ve Bakan, İ. (2005). Yönetici ve Yöneticilik Üzerine Kahramanmaraş Kentinde Bir Araştirma. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 5(9), 62-89.

Çambel, H. C. (1987). Makaleler, Hâtıralar. (No Title).

Çelik, A. ve Şimşek, M. Ş. (2013). Yönetim ve Organizasyon. Eğitim Yayınevi.

Dural, B. (2008). Atatürk'ün Liderlik Sırları. ISBN: 975-605-5857-04-2. Yeniyüzyıl Yayınları, İstanbul.

Ergun, T. (1988). Kamu Yöneticilerinin Yetiştirilmesi. Türkiye ve Orta Doğu İdaresi Enstitüsü Yayınları.

Gökçen, S. ve Verel, O. (1994). Atatürk'le Bir Ömür. Altın Kitaplar Yayınevi.

Gökgiray, A. K. (2013). Atatürk'ün Liderlik Sırları. ISBN: 975-9179-05-9. Kum Saati Yayınevi. İstanbul.

Güler, A. (2000). Bir Dahinin Hayatı Atatürk’ün Soyu, Ailesi ve Öğrenimi. ISBN: 975-6774-35-5. Toplumsal Dönüşüm Yayınları, İstanbul.

İmer, C. (1989). Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten Seçme Sözler, Remzi Kitabevi, 3. Basım, ISBN-13: 9789751400901. İstanbul.

İnan, A. (1956). Kemal Atatürk’ü Anarken. Güzel Sanatlar Matbaası, 2. Baskı. Ankara.

İnan, A. ve İnan, A. (2023). Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 29. Basım, ISBN: 978-9944-88-140-1. İstanbul.

Kahn, R. L. ve Katz, D. (1952). Üretkenlik ve Moral İle İlgili Liderlik Uygulamaları (s. 612-628). Ann Arbor, MI: Sosyal Araştırmalar Enstitüsü, Michigan Üniversitesi.

Kal, N. (2001). Atatürk'le Yaşadıklarını Anlattılar: Anı-Söyleşi (Vol. 92). Bilgi Yayınevi.

Kandemir, F. (1965). Hatıraları Ve Söylemedikleri İle Rauf Orbay. Yakın Tarihimiz Yayınları, 3. Cilt, Sinan Matbaası, İstanbul.

Karal, E. Z. (1986). Atatürk'ten Düşünceler. (No Title).

Karaosmanoğlu, Y. K. (2014). Atatürk-Yakup Kadri. İletişim Yayınları.

Kaya, A. V. (2013). Karizmatik Liderlik ve Toplumsal Değişim. I. Baskı. ISBN: 978-975-6178-54-6. Hemen kitap, İstanbul.

Koç, H. ve Topaloğlu, M. (2010). Yönetim Bilimi. Seçkin Yayıncılık, Ankara.

Koç, H., ve Topaloğlu, M. (2010). Yönetim bilimi. Seçkin Yayıncılık, Ankara.

Koçel, T. (2011). İşletme Yöneticiliği (13. baskı). İstanbul: Beta Yayınları.

Korkut, G., Kürşat, O. ve Tetik, A. (2015). Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı İle Değişen Kamu Hizmeti Ve Türkiye İş Kurumu. İş ve Hayat, 1(2), 107-135.

Özata, M. (2006). Atatürk Bilim ve Üniversite. ISBN: 975-403-401-X. Tübitak Popüler Bilim Kitapları, Ankara.

Özdemir, H. (2006). Atatürk'ün Liderlik Sırları, Başkent Üniversitesi, ISBN: 975-8571-17-6. Ankara.

Özdemir, H. (2010). Yabancı Diplomatların Tanıklıklarıyla: Atatürk'ün Liderliği. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi. ISBN: 978-975-16-2276-1. Ankara.

Öztekin, A. (1996). Yönetim ve Liderlik. Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 1, 183-194.

Parlak, B. (2011). Kamu Yönetimi Sözlüğü. MKM Yayıncılık.

Peker, Ö. (1989), Yönetici Eğitimi, TODAİE Yayını, Ankara.

Smith, N. ve Vigor, H. (1991). People in Organizations, Oxford University Press, Oxford.

Stogdill, R. M. (1974). Handbook of leadership: A survey of theory and research. Free Press.

Şahin, A. (2007). Türk Kamu Yönetiminde Yönetsel İletişim Ve Bu Konuda Düzenlenen Bir Anket Çalışmasının Sonuçları. Maliye Dergisi, 152(6), 40-50.

Şimşek, M. C. (2001). Atatürk ve İletişim. Der Yayınları: 307, ISBN: 975-353-237-7. İstanbul.

Şimşek, M. Ş., ve Çelik, A. (2018). Yönetim ve Organizasyon. 20. Baskı. Konya: Eğitim Yayınevi.

Tortop N.; İsbir E. ve Aykaç B. (1993), Yönetim Bilimi, Yargı Yayınları, Ankara.

Tortop, N., İsbir E. G., Aykaç B., Yayman H. &. Özer M. A (2010). Yönetim Bilimi. 8. Baskı.

Tortop, Nuri (1985), Kamu Personel Yönetimi, “S” Yayınları, Ankara.

Turan, Ş. (2004). Mustafa Kemal Atatürk: Kendine Özgü Bir Yaşam ve Kişilik. ISBN: 975-22-0076-1. Bilgi Yayınevi, Ankara.

Türker-Küyel, M. (1988). Atatürk’ün Saadet Anlayışı Hakkında Bir Deneme. Erdem, 5(12), 649-683.

Yamak, H. (2016). Atatürk ve Liderlik. Yılmaz Basım. ISBN: 9786059828536, İstanbul.

İndir

Yayınlanmış

31-03-2024