Development Of Organizational Blindness Scale

Yazarlar

  • Taşkın KILIÇ Ordu Üniversitesi

Anahtar Kelimeler:

Organizational Blindness, - "far blindness, near blindness, - Intentional blindness, - wrong vision"

Özet

The concept of organizational blindness, which has entered the management literature as a new concept in recent years; perceptible in the internal and external environment under normal conditions; risks, opportunities, threats, problems and changes; It is the situation where it cannot be perceived with the effect of factors such as taking it for granted, adaptation, routine, exposure to too many stimuli and focusing on an area, and individual and organizationalfactors (culture, leadership type, sector structure, etc.). In this context, the aim of this study is to develop a new measurement tool that measures the concept of organizational blindness. Within the scope of the study, exploratory research design was used to develop scale. In this context, an item pool was created with the conceptual expressions obtained from the existing literature search, and then expert opinion, language and scope validity were applied. After these stages, field research was carried out and a survey was conducted with 271 people working in the health sector with simple random sampling technique and data were obtained. The obtained data were subjected to construct validity and reliability analyzes in the SPSS program and the results were reached. As a result of the research, a valid and reliable organizational blindness scale consisting of 4 dimensions and 17 Likert expressions named "Far Blindness, Near Blindness, Intentional (conscious) Blindness and Wrong Vision" was developed.

Referanslar

Altınay, A., Mercan,N., Yaşar, A., Sert,S. (2012). İşletme Körlüğü, Silo Sendromu Ve Çözüm Önerisi Olarak Örgütsel Zeka, Organizasyon Ve Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt 4, Sayı 1, 2012 Issn: 1309 -8039

Akbulut,D.(2024). Sağlık Çalışanlarında Örgütsel Körlük Ve Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişki, Ordu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans tezi

Aydın,A.U (2019). İnsan kaynakları yönetiminde eğitim ve geliştirmenin örgütsel körlük ve örgütsel sessizliğe etkilerinde örgütsel öğrenmenin aracılık rolü: Turizm sektöründe bir uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Catino, M. (2013). Organizational Myopia, Problems of Rationality and Foresight in Organizations, Cambridge University Press The Edinburgh Building, Cambridge CB2 8RU, UK

Demir, H. (2008). Kültürel Renk Körlüğü: Kültürel Değerler Ve İş Tatmini Arasındaki İlişki Üzerine Güçlendirmenin Aracılık Etkisi, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 22, Sayı: 2

Gültekin,S.G. (2019). Yükseköğretimde Örgütsel Körlük Ve Örgütsel Sürdürülebilirlik Arasındaki İlişkide Örgütsel Dayanıklılığın Aracı Rolü. Doktora Tezi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Gürçay,G.(2019). Örgütsel körlük, Silo Sendromu Ve Örgüt İklimi İlişkisi; İnşaat Sektörüne Bir Araştırma, Doktora Tezi, YÖK Tez Merkezi.

Gülşen, C. 2019). “Okul Müdürlerinin Zorunlu Yer Değiştirme (Rotasyon) Uygulamalarına İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri”, International Social Sciences Studies Journal, 5(41): 4255-4262.s,4260

Gülşen, a.g.e,s,4261

Fotaki,M. Hyde,P.(2014).Organizational Blind Spots: Splitting, Blame and Idealization in The National Health, Service, Human Relations 68(3) DOI:10.1177/0018726714530012

Heffernan,M. (2011). Wilful Blindness: Why We Ignore the Obvious at our Peril, Simon & Schuster.US.

Helsinki Bildirgesi, (1964). Wma Declaratıon Of Helsinki – Ethical Principles For Medical Research Involving Human Subjects,Https://Www.Wma.Net/Policies-Post/Wma-Declaration-Of-Helsinki-Ethical-Principles-For-Medical-Research-İnvolving-Human-Subjects/

Kavurgacı,N.(2020). Örgütsel Miyopizm Ve Örgütsel Çatışmanın Demografik Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi: Karaman OSB’de Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Kartal, N. (2018). Örgütsel Miyopinin Hizmetkar Liderlik Ekseninde Tahlili: Eğitim Kurumları Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi.Işık Üniversitesi.

Katz D & Kahn R L. (1966) The Social Psychology Of Organizations. New York: Wiley, . 489 p. Dept. Psychol. and Survey Research Center, Univ. Michigan, Ann Arbor, MI, p,242

Kayıkçı,K., Yörük,T., Özdemir,İ.(2015). City and County Education Managers’ Opinions on Implementation of Rotation İlköğretim Online, 14(1), 200‐215,

Kılıç, T., (2021). Yönetim Hastalıkları, Bölüm Adı:(Örgütsel Körlüğün Neden Ve Sonuçlarına Dair Kavramsal Bir Analiz), Siyasal Yayınevi. Editör: Ramazan Erdem, Muazez Yelsiz, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı 560, ISBN:978-625-406-773-0, Türkçe (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7279514)

Levinthal, D., & March, J. (1993). The Myopia of Learning. Strategic Management Journal, 14, 95-112. Retrieved November 2, 2020, from http://www.jstor.org/stable/2486499

Seymen,O.A, Kılıç,T., Kinter,O. (2016). Örgütsel Körlüğün (Örgüt Miyopisi ) Ayrıntılı Kavramsal Analizi Ve Ölçümü: Geliştirilen Bir Ölçek Yardımıyla Değerlendirme. Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal 2016 Volume:S1: 212-222

Serrat, O. D. (2010). Bridging Organizational Silos,.Washington, DC: Asian Development Bank. http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/intl/120

TDK-Türk Dil Kurumu Sözlüğü,2024. https://sozluk.gov.tr/ adresinden 14.04.2024 tarihinde alınmıştır.

Tecer, B. (2018). İş Hayatında İstemli Körlük (Willful Blindness), https://hbrturkiye.com/blog/is-hayatinda-istemli-korluk-willful-blindness

WHO (1994). Global Data on Blindless https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/58931/WHO_PBL_94.40.pdf

Yalçınkaya,M. (2002). Açık Sistem Teorisi ve Okula Uygulanması, G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 22, Sayı 2 (2002) 103-116, s,106.

Yavuz,F. (2020). Sağlık Çalışanlarında Örgütsel Miyopi Ve Tükenmişlik Sendromu İlişkisi, Yüksek Lisans Tezi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Bahçeşehir Üniversitesi.

İndir

Yayınlanmış

31-05-2024