Evaluation Of The Relationship Between GDP And Solid Waste Management In EU Countrıes, The United Kingdom, And Turkey: An Analysis Of The 2000-2020 Period

Yazarlar

  • Mehri TUFAN Sakarya University, Faculty of Political Sciences, Department of Political Science and Public Administration
  • Ferruh TUZCUOĞLU

Anahtar Kelimeler:

Solid Waste Management, Environment, GDP, Panel Data Analysis

Özet

In this study, Sakarya province was evaluated in terms of food security and the agricultural activities that
guarantee it were analyzed. By analyzing the current agricultural activities in the province and its change
over the years, problems have been identified and some solution suggestions have been offered. In this
context, the findings were evaluated on food security, which is one of the important parameters of sustainable
cities. The study area has an important agricultural potential due to its location close to important
consumption centers and its fertile soil structure and suitable climatic conditions. As a matter of fact, the
province ranks among the top ten in Turkey in 16 agricultural products. Agricultural activities (Hazelnut,
Quince, Spinach etc.), which were effective in the establishment of the province, are still one of the important
dynamics of the province, despite the economic diversity. Industrialization, opening of Sakarya University,
involvement in important transportation projects, etc. These situations have increased urban sprawl by
causing the province to receive intense immigration. With the spread of urban settlements, the ever
increasing population increases the pressure on agricultural areas. This situation has had some negative
effects on agricultural activities, but the sector maintains its importance as an important branch of economic
activity. The constant increase in migration seen in the field, the effects of global climate change, urban
sprawl and some other problems related to the sector are seen as a threat to the future by making the food
security of the province difficult. It is of great importance to solve the problems of this field, which makes
significant contributions to the food supply in its region and throughout the country. It seems possible to get
to the root of the problems in the food supply of the province and solve the problems with sustainable
planning compatible with the agricultural areas and activities that are the city and production areas. In this
context, solutions to agricultural activities, which are an important function of the province, can make
significant contributions to the food supply at the provincial and national levels and set an example for cities
to progress in sustainable development.

Referanslar

Abduli, M. A., (1996). Industrial waste management in Tehran. Environment International, 22 (3): ss.335-341.

Armağan, B., Demir, İ., Demir, Ö. ve Gök, N., (2006). Katı Atıkların Ekonomide Değerlendirilmesi. İstanbul Ticaret Odası Yayınları, No:23, İstanbul.

Artiola, J. F., (2019). Industrial waste and municipal solid waste treatment and disposal, In: Brusseau, M. L., Pepper, I. C and Gerba, C. P. (Ed.), Environmental and Pollution Science (Third Edition), Academic Press, ss.377-391.

Atık Yönetimi Yönetmeliği, Resmi Gazete,.2.04.2015 tarih ve 29314 sayı.

Aydoğan, Ö., Varank, G., ve Bilgili, M. S., (2011). Gaziantep tıbbi atık yönetimi. Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi (Sigma), 3: ss.132-140

Aynur, E. (2011). İstanbul’da Oluşan Kentsel Katı Atıklar İçin Yakma ve Gazlaştırma Sistemlerinin Karşılaştırmalı Analizi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

Cointreau-Levine, S. (1994). Private Sector Participation in Municipal Solid Waste Management Service in Developing Countries. The Formal Sector-UNDP/UNCHS/The World Bank-Urban Management Programme.

COINTREAU, S. (2006), Occupational and Environmental Health Issues of Solid Waste Management- Special Emphasis on Middle and Lower Income Countries, Washington: The International Bank for Reconstruction and Development/ The World Bank.

Çevre Kanunu, Resmi Gazete,11.08.1983 tarih ve 18132 sayı.

Dhindaw, J. (2004). Developing a Framework of Best Practicesfor Sustainable Solid Waste

Management in Small Tourist Islands. University of Cincinnati, MScthesis in Community Planning, USA

Ebin, G.,C. (2004). “Katı Atık Depo Sahalarının Rehabilitasyonu”, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.

Eren, S. (2010). Evsel Atıklardan Elde Edilen Elektrik Enerjisinin Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Tahmini. (Yüksek Lisans Tezi). Sakarya: Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Greene, W.H. (2003). Econometric Analysis, Prentice Hall, Upper Saddle River, 5th Edition.

Gujarati, D.N. (2003). Basic Econometrics, McGraw-Hill, New York, 4th Edition.

Gujarati, D. (2016). Örneklerle Ekonometri. (N. Bolatoğlu. Çev.). Ankara: BB101 Yayınları.

Gündüzalp, A. A., Güven, S. (2016). Atık, Çeşitleri, Atık Yönetimi, Geri Dönüşüm ve Tüketici: Çankaya Belediyesi ve Semt Tüketicileri Örneği. Hacettepe Üniversitesi Sosyolojik Araştırmalar E-Dergisi, ss.2-15 (Date of Access: 30.09.2023).

Hakami, B., A. and Abu Saif, E., S., (2015). Household solid waste composition and management in Jeddah City, Saudi Arabia: A planning model. International Research Journal of Environment Sciences, 4(1), ss.1-10.

Hasanoğlu, P. (2012). “Düzce Evsel ve Endüstriyel Katı Atıklarından Geri Kazanılabilir Maddelerin Potansiyelinin Araştırılması”, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.

Hoornweg, D. ve Bhada-Tata, P. (2012). What a waste: A Global Review of Solid Waste Management. World Bank, Washington, DC.

Hsiao, C. (2003). Analysis of Panel Data. 2nd Edition, Cambridge University Press, New York.

Judge, G.G.. W.E. Griffiths, R.C. Hill, H. Lutkepohl. and T.C. Lee, (1985). TheTheory and Practice of Econometrics, John Wiley, New York, 2nd Edition.

Karpuzcu, M. (2014). Atık yönetimi ve sürdürülebilirlik. Çevre ve İnsan Dergisi, 26 (101), ss.147-158.

Kaseva M.E, Mbuligwe S.E. (2003). Appraisal of solid waste collection following private sector involvement in dar es Salaam City, Tanzania. Habitat International, 29, ss.353-366.

Krishna, V., Chaurasia, S. (2017). Assessment of Potential of Energy Recovery from Municipal Solid Waste of Allahabad City. International Journal of Applied Reseach and Technology, 2(3), ss.165-171.

McDougall, F. R., White, P. R., Franke, M. and Hindle, P., (2001). Integrated Solid Waste Management: A Life Cycle Inventory. Second Edition, Blackwell Science, United Kingdom, Oxford.

Meriç, O. (2014). “Katı Atık Yönetiminde Belediye Birliklerinin Rolü: Marmara Belediyeler Birliği Örneği”, İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.

Nakiboğlu, G. (2007). “Tersine Lojistik: Önemi ve Dünyadaki Uygulamaları”. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 9/2. ss.183,191,192.Öztürk ve Alp, 2015: 215).

ÖZTÜRK, Mustafa ve ALP, Emine (2015), “Katı Atık Yönetimi: Sorunlar ve Çözümler”, Journal of Environmental Science and Engineering, 59(2), ss.213-224.

Öztürk, İ. (2015). Katı Atık Yönetimi ve AB Uyumlu Uygulamaları. İSTAÇ yayınları. 3 Baskı, İstanbul.

Palabıyık, H. ve Altunbaş, D., (2004). Kentsel katı atıklar ve yönetimi. Yıldırım, U. ve Marın M. (Ed.), Çevre Sorunlarına Çağdaş Yaklaşımlar. Beta Basım Yayın, İstanbul.

Sayar, Ş. ( 2012). Sakarya İli Entegre Atık Yönetimi ve Ambalaj Atıklarının Geri Dönüşümü. Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. Sakarya.

Steiner, M. ve U. Wiegel (2009). Katı Atık Yönetimi Atık Yönetiminin Temellerine Yönelik Rehber Kitap. Ankara: Eflatun Yayınevi.

Stock, J. R. (2001). Reverse logistics in the supply chain. Global Purchasing & Supply Chain Strategies, ss.44-56.

Şengül, Ü. (2010). “Atıkların Geri Dönüşümü ve Tersine Lojistik”. Paradoks Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, ss.77.

Tchobanoglous, G. and Kreith, F., (2002). Handbook of solid waste management. Second Edition, McGrawHill Handbooks, ss.1.1-1.27.

Topal, I., Arslan ve Topal, M. (2013). Kompost Standartları Üzerine Bir Derleme, Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, C.2(2), ss.85-108.

Türk Dil Kurumu (2011), Türkçe Sözlük, 11. Baskı, 2763.

Türkiye İstatistik Kurumu (2018), “Atık bertaraf ve geri kazanım tesisleri istatistikleri”, TÜİK Haber Bülteni, Sayı: 30665, 02 Aralık 2019.

Umut, M.Ö., Topuz, Y.V., Velioğlu, M.N. (2015). Çöpten Geri Dönüşüme Giden Yolda Sürdürülebilir Tüketiciler, CBÜ Sosyal Bilimler Dergisi Cilt:13, Sayı:2, ss.263-288.

World Health Organization (2005). Management of solid health-care waste at primary health-care centres, WHO Document Production Services, Geneva, Switzerland, https://www.who.int/water_sanita tion_health/medicalwaste/decisionmguide_rev_o ct06.pdf (Date of Access: 25.09.2023).

Yaslıkaya R., (2004). “Katı Atık Hizmetlerinde Özelleştirme”, T.C. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Anabilim Dalı Doktora Tezi, Ankara.

Yılmaz, A. ve Bozkurt, Y. (2010). Türkiye’de Kentsel Katı Atık Yönetimi Uygulamaları Ve Kütahya Katı Atık Birliği (KÜKAB) Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.15, S.1, ss.11-28.

Zurbrugg, C. (2002). Urban Solid Waste Management in Low-Income Countries of Asia How to Cope with the Garbage Crisis.

İndir

Yayınlanmış

02-06-2024