Türkiye ve AB (15) Ülkeleri Arasında Gümrük Birliği’nin “Makine ve Ulaştırma Araçlarında” Endüstri-İçi Ticarete Etkisi ve Alternatif Endeksle Karşılaştırılması

The Effect of Customs Union Between Turkey and EU (15) Countries on Intra-Industry Trade in "Machinery and Transport Vehicles" and Comparison with Alternative Index

Yazarlar

  • Haluk YERGİN

Anahtar Kelimeler:

Endüstri İçi Ticaret, Alternatif EİT Endex Avrupa Birliği, Türkiye, Dış Ticaret,

Özet

Bu çalışmada, Türkiye ve Avrupa Birliği (15)  ülkeleri arasındaki Endüstri –içi ticaret ele alınmış olup, Türkiye ve AB 15 ülke arasındaki 1996 yılındaki Gümrük Birliği sürecinin endüstri –içi ticarete etkisi incelenmiştir.  Analizler, TUİK verileri yardımıyla kendi tarafımızca oluşturduğumuz tablolarla açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışmada Grubel- Lloyd endeksi ve alternatif olarak H-M endeksi kullanılarak, genel eğilimin anlaşılması amacıyla, SITC Rev.3 digit 1 (Uluslararası ticari mal standardı 1 toplulaştırma düzeyi) düzeyinde “7 makine ve ulaştırma araçları” mal grubu tanımlamasıyla, 1990 -2008 yılları arasında geçen dönem incelemeye alınmıştır.

Sonuç olarak, Gümrük Birliği sürecinin Türkiye’nin dış ticareti bakımından ilk yıllar olumsuz etkileri görülmüştür. Takip eden yıllarda artan rekabet gücü ve 2001 devalüasyonu etkisiyle olumsuz görünüm olumluya dönmüştür.

Referanslar

Abd el-Rahman Kemal,(1991) “Firm’s Competitive and National Comparative Advantage as

Joint Determinants of Trade Composition”, Weltwirtschaftliches Archiv, 127( 1), p.88.

Akkaya, O. (2018). Türkiye ve Türkiye’nin Dış Ticaret Partnerleri Arasındaki İki Yanlı J Eğrisi: 1996–2006 Dönemi İncelemesi . Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi , 3 (1) , 328-338 . DOI: 10.29106/fesa.390783

Altay H., Şen A., (2009). Türkiye'nin Avrupa Birliği (15) pazarındaki endüstri-içi ticaret performansının rakip ülke performanslarıyla karşılaştırmalı analizi: 1995-2007, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2009 Cilt: 0, Sayı: 25 pp.127 - 140

Aquino A. (1978).Intra-lndustry Trade and Inter-Industry Specialization as Concurrent Sources of International Trade in Manufactures,Review of World Economics volume 114, pages275–296

Balassa B., (1988) Bauwens Luc, “Inter-Industry and Intra-Industry Specialization in

Manufactured Goods”, Weltwirtschaftlichec Archiv, 124(1), p.12.

Balassa, B.,(1966) “Tariff Reduction and Trade in Manufactures among the Industrial Countries ”, The American Economic Review, 56(3), 466-473.

Bernhofen, M. D. (1997). “Intra Industry Trade and Strategic Interaction: Theory and Evidence”. Journal of İnternational Economics, 45, 77-96.

Finger J.M., Kreinin M.E (1979). The Economic Journal , Dec., 1979, Vol. 89, No. 356.pp. 905-912

Grubel H.G. and Lloyd P.J.,”The Empirical Measurement of Intra Industry Trade”, Economic Record, 47(4), 1971, p. 495.

Herbert, G., Grubel and Lloyd P., J., (1975)“The Theory and Meauserement of İnternational Trade in Differentiated Products”, Journal of Economic Literature, 13(4),

Köse, Z. & Meral, G. (2019). Türkiye Amerika Birleşik Devletleri Arası Endüstri İçi Ticaret ve Döviz Kuru İlişkisi . Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi , 19 (38) , 184-201 . DOI: 10.30976/susead.568761

Mangır F., Fidan A., (2017), Grubel-Lloyd Endeksi İle Endüstri-İçi Ticaret Analizi: Tarım Sektörü Türkiye Örneği, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 19 (33): 45-51, 2017,ISSN: 2147 – 7833

Mercan M., Yergin H., (2012), Analysis Of Intra-Industry Trade Between Turkey-Bosnia And Herzegovina and Alternative Index, International Journal of Business and Social Science Vol. 3 No. 1

Moshirian F., Donghui L., Sim A.B. (2005). Intra-Industry Trade in Financial Services Journal of International Money And Finance 1090-1107

Saraçoğlu S., Kortan Işın (2014). Türkiye ve Seçilmiş Geçiş Ekonomilerinin İkili Ticaret Bazında Endüstri-içi Ticaretinin Analizi, PJEES, Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies, Vol. 1, No. 2, 2014, pp. 45-70

Şahin D., (2016). Faktör Yoğunluğuna Göre Endüstri-İçi Ticaretin Statik Ölçümü: Türkiye Örneği, Akademik Bakış Dergisi Sayı: 54 Mart - Nisan 2016

https://www.ab.gov.tr/avrupa-birliginin-tarihcesi_105.html

https://www.mfa.gov.tr/turkiye-ab-gumruk-birligi.tr.mfa#:~:text=Tan%C4%B1m%20olarak%20g%C3%BCmr%C3%BCk%20birli%C4%9Fi%3B%20taraf,ayn%C4%B1%20ticaret%20politikas%C4%B1n%C4%B1%20uygulamalar%C4%B1%20anlam%C4%B1ndad%C4%B1r

İndir

Yayınlanmış

31-03-2022