Entelektüel Sermayenin İşletme Performansı Üzerindeki Etkisi: İstanbul’da Bulunan Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama

Yazarlar

  • Selahattin ÜÇGÜN HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
  • Mehmet KAHVECİ

Anahtar Kelimeler:

Entelektüel Sermaye- İşletme Performansı- Oteller

Özet

Rekabetin üst seviyelerde yaşandığı günümüz ekonomisinde işletmeler ayakta kalabilmek için rakiplerinden farklılaşmak zorundadır. İşletmeler de bu farklılaşmayı entelektüel sermayelerine yaptıkları yatırımlarla sağlayabilmektedir. Bu farklılaşma da beraberinde işletmelere rekabet avantajı sağlayarak, işletmelerin varlığını sürdürmesini sağlamaktadır. Bu çalışma ile entelektüel sermayenin işletme performansı üzerindeki etkisinin ölçülmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Aralık 2020-Aralık 2021 ayları arasında İstanbul’da faaliyet gösteren 5 yıldızlı otellerde çalışan bireylere yönelik bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda yapılan analizlere göre entelektüel sermayenin işletme performansı üzerinde pozitif yönlü ve kuvvetli bir etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Referanslar

AKAL, Z. (2011), İşletmelerde Performans Ölçüm ve Denetimi: Çok Yönlü Performans Göstergeleri, Ankara: MPM Yayınları.

ALPKAN, L., ERGÜN, E., BULUT, Ç. ve YILMAZ, C. (2005), “Şirket Girişimciliğinin Şirket Performansına Etkileri”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 6(2), 175-189.

AMARATUNGA, D., BALDRY, D. ve MARJAN, S. (2000), “Assessment of Facilities Management Performance-What Next”, MCB University Press, 18(2), 66-75.

ARIKBOĞA, F. Ş. (2003), Entelektüel Sermaye, İstanbul: Derin Yayınları

BAYRAKTAR, B. ve YILDIZ A. K. (2007), “Kurumsal Bilginin Stratejik Planlama Sürecinde Kullanılması: Bir İlçe Belediyesi Örneği, Bilgi Dünyası, 8(2), 280-296.

BİNGÖL, D. (1997), Personel Yönetimi, İstanbul: Beta Yayınevi.

BONTIS, N. (1998), “Managing Organizational Knowledge by Diagnosing Intellectual Capital: Framing and Advancing the State of the Field”, International Journal Technology Management, 18(8), 433-463.

BONTIS, N. ve FITZ, J. (2002), “Intellectual Capital ROI: A Causal Map of Human Capital Antecedents and Consequents”, Journal of Intellectual Capital, 3(3), 223-247.

BOZBURA, F. T. ve TORAMAN, A. (2010), “Türkiye'de Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi ile İlgili Model Çalışması ve Bir Uygulama”, İTÜ Dergisi, 3(1), 55-66.

CAVLAK, H. (2019), “Geleneksel, Değer Bazlı Ve Alternatif Performans Ölçütlerinin Uluslararası Finansal Raporlama Standartları İle İlişkisi: Borsa İstanbul’da Bir Uygulama”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

CHOE, J. M. (2004), “The Relationships Among Management Accounting Information, Organizational Learning and Production Performance”, Journal of Strategic Information Systems, 13(1), 61-85.

EGE İ. ve ŞENER, Z. (2013), “Performans Ölçümünde Kullanılan Yöntemler: Performans Karnesi ve Kumanda Paneli Karşılaştırması”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, (579), 107-120.

ERKUŞ, H. (2004), “Geleneksel Raporlama Yöntemlerinin Yeni Ekonomi Karşısındaki Durumunun İrdelenmesi ve Entelektüel Sermayenin Raporlanması”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(2), 303-324.

GÜCENME, Ü. ve AKSOY. P. (2006), “Muhasebe Standartlarındaki Sınıflandırılmış Nakit Akım Tablosu Formatı ile Finansal Performansın Ölçülmesi”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, (30), 66-74.

HAMŞIOĞLU, B. A. (2017), “Girişimci Yönlülük, Stratejik Yönlülük ve Performans İlişkisi: İstanbul İli Tekstil İşletmelerinde Bir Uygulama”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 9(2), 376-403.

HASAN, T. (2017), “The Role of Corporate Governance in Controllıng Fınancıal Performance of Commercıal Banks in Erbıl-Iraq, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bingöl.

HSU Y. H. ve FANG W. (2009), “Intellectual Capital and New Product Development Performance: The Mediating Role of Organisational Learning Capability”, Technological Forecasting and Social Change, 76(5), 664677.

JING, F. F. ve AVERY, G. C. (2008), “Missing Links in Understanding The Relationship Between Leadership and Organizational Performance”, International Business and Economics Research Journal, 7(5), 67-78.

KÜÇÜK, O. (2016), Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ekin Yayınevi, Bursa.

MEHRALIAN, G., RASEKH, H. R., AKHAVAN, P. ve GHATARI, A. R. (2013), “Prioritization of Intellectual Capital Indicators in Knowledge-Based Industries: Evidence from Pharmaceutical Industry”, International Journal of Information Management, 33(1), 209-216.

MUSA, D., GHANI, A. A. ve AHMAD, S. (2014), “Linking Entrepreneurial Orientation and Business Performance: The Examination Toward Performance of Cooperatives Firms in Northern Region of Peninsular Malaysia”, International Journal of Business and Technopreneurship, 4(2), 247-264.

NASSAR, S. (2018), “Entelektüel Sermayenin Borsa İstanbul'da Listelenmiş Olan Firmaların Finansal Performansı Üzerindeki Etkisi”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

ÖRGÜN, S. G. ve KALAY, F. (2018), “Entelektüel Sermaye: Teorik Bir İnceleme”, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(6), 94-101.

OWEN, J. M., BATES, M., BRUZA, P., CAPURRO, R., DAVENPORT, E., DAY, R., ve THELWALL, M. (2006), Information Science and Knowledge Management, Berlin: Springer.

PAKSOY, H. M. ve ÖZTÜRK, M. C. (2006), “Otel İşletmelerinde Entelektüel Sermayenin Oluşumu: Gap Örneği”, Yönetim Bilimleri Dergisi, 4(2), 133-158.

REXHEPI, G., IBRAIMI S. ve VESELI, N. (2013), “Role of Intellectual Capital in Creating Enterprise Strategy”, Procedia-Social and Behavioral Sciences, (75), 44-51.

TARIM, M. (2004), “Sağlık Organizasyonlarında Performans Ölçme ve Dengeli Puan Cetveli (Balanced Scorecard), Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 7(2), 233-248.

TOKGÖZ, E. (2016), “Çift Yetenekli Pazarlamanın Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Yoluyla Pazar ve Finansal Olmayan Performans Göstergeleri Üzerindeki Etkisi: Bilişim Sektöründe Bir Araştırma,” Yayımlanmamış Doktora Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.

YEŞİL, S., DOĞAN, İ. ve DOĞAN, Ö. (2016), “Örgüt Kültürünün Girişimcilik Yönelimi ile Örgütsel Performans Üzerindeki Etkisi: Kahramanmaraş İli Tekstil Sektörü Örneği”, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 14(1), 150-172.

İndir

Yayınlanmış

31-03-2022