Özel ve Kamu Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Motivasyon Düzeyleri Arasındaki İlişki

Yazarlar

  • Ayten EBEOĞLU Nilüfer Belediyesi Özlüce İlkokulu

Anahtar Kelimeler:

Motivasyon, Motivasyon Teorileri, Yöneticilerin Motivasyon Düzeyleri

Özet

Bir taraftan bilgi teknolojisinin yönetimine ilişkin sorunlar, diğer taraftan da rekabet ortamı, eğitim örgütlerinin yüksek performanslı insan kaynağına gereksinimini sürekli hale getirmektedir. Bu örgütlerindeki yöneticilerin sorunlara rasyonel çözümler getirebilmede kullanabilecekleri en önemli unsur motivasyon faktörüdür. Zira eğitim örgütlerini sürekli olarak geliştirebilmek için, motivasyon kurgusundan faydalanmak, yöneticiler için önemli bir gerekliliktir. İşte bu nedenlerle, yapılan bu çalışmada, özel ve kamu eğitim örgütü yöneticilerinin motivasyon düzeyleri arasındaki ilişki teorik çerçevede somutlaştırılmaya çalışılmıştır.

Referanslar

Aşıkoğlu, M., Dr.:(1996), “İnsan Kaynaklarını Verimliliğe Yönlendirme Aracı Olarak Motivasyon”, Üniversite Kitapevi, 152.

Altuğ, D.: (1997), “Örgütsel Davranış”, Haberal Eğitim Vakfı, Ankara, 95.

Argun, T.: (1997), “İletişim ve Sosyal Paydaşlar”, Executive Excellence, Y. 1, S. 5, Ağustos,8.

Arslanoğlu, A. M.: (2005) , “ İş Kanununda Esneklik Temelli Üçlü Sözleşmesel İlişkiler”, Legal Kitapevi, İstanbul, 17.

Aydın, M.: (1991), “Eğitim Yönetimi”, Hatipoğlu Yayınları, Ankara, 23-24.

Açıkalın, A.: (1994), “Çağdaş Örgütlerde İnsan Kaynağının Yönetimi”, Pegem Yayınları, No:7, Ankara, 4.

Altınkurt, Y.: (2007), Eğitim Örgütlerinde Stratejik Liderlik ve Okul Müdürlerinin Stratejik Liderlik Uygulamaları. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Eskişehir, 17.

Altınkurt, Y.,Yılmaz, Y.: (2011), “İlköğretim ve Ortaöğretim Okullarının Vizyon, Misyon ve Değerleri ile İlgili Bir Çözümleme”, Akademik Bakış Dergisi, S: 23, 3-4.

Başaran, İ. E.: (1988), “Eğitim Yönetimi”, İkinci Baskı, Kızılay, Ankara, 307.

Bolat , T., Aytemiz, O., İnci, O. : (2009), “Yönetim ve Organizasyon”, Detay Yayıncılık, Ankara, 7.

Bolat, T., Aytemiz, O., İnci, O. : (2006), “Örgütlerde Esnek Çalışma uygulamaları ve Buna İlişkin Olarak 4857 Sayılı İş Kanununda Getirilen Düzenlemelerin İncelenmesi”, Gazi Üniversitesi, İ.İ.B.F.

Başaran, İ. E.: (1988), “Eğitime Giriş”, Ankara, 172 - 173 – 174.

Başaran, İ. E.: (1988), “Eğitim Yönetimi”, 2. Baskı, Ankara, 109.

Başaran, İ. E.: (1991), “Yönetimde İnsan İlişkileri - Yönetsel Davranış”, Ankara, 240.

Başaran, İ. E.: (1998), “Yönetimde İnsan İlişkileri - Yönetsel Davranış”, Ankara, 240.

Bircan, İ.: (2002), “Kamu Kesiminde Stratejik Yönetim ve Vizyon”, Planlama Dergisi, Özel Sayı-DPT’nin Kuruluşunun 42. Yılı, 11-12.

Can, H., Akgün, A., Kavuncubaşı, Ş.: (1988) , “Kamu ve Özel Kesimde Personel Yönetimi”, Siyasal Kitabevi, Ankara, 250-251.

Cedimağar, İ. T.: (2006), “Koordineli Hareketten Senkron Harekete Doğru”, Gebze İleri Teknoloji Enstitüsü, E-Bülten, S: 24, s.1.

Çelik, V.: (1995), “Eğitim Yöneticisinin Vizyon ve Misyonu”, Eğitim Yönetimi Dergisi, S.: 1, 1-2.

Çetin, S.: (2007), Kamu Sektöründe Stratejik Planlama: Türkiye’deki İl Özel İdarelerinde Bir Araştırma, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı, Adana, 40.

Çevikbaş, R.: (2006), “Yönetimde Etik ve Yozlaşma”, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 20, S.: 1, 265-266.

Demir, K.: (2004), “Öğrenen Örgütlerde Vizyon Geliştirme. Öğrenen Örgütler”, Sandal Yayınları, Ankara, 93-117.

Demirtaş, H., Üstüner, M., Özer, N.: (2007), “Okul Yönetiminde Karşılaşılan Sorunların Öğrenci ve Okul ile İlgili Değişkenler Açısından İncelenmesi”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, Sayı: 51, 421-424.

Dinçer, Ö.: (1994), “Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası”, 3. Baskı, İstanbul, 271 – 272.

Erdoğan, İ.: (1994), “İşletmelerde Davranış”, 4. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul, 377.

Efil, İ.: (2010), “İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon”, Genişletilmiş 11. Baskı, Dora Yayınları, 128.

Eren, E.: (1993), “Yönetim ve Organizasyon”, Beta Basım Yayım Dağıtım, 2. Baskı, İstanbul, 31.

Eren, E.: (1993), “Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi”, Yenilenmiş 5. Baskı, BetaBasım Yayın Dağıtım,, İstanbul, 27.

Eren, E.: (1993), “Yönetim Psikolojisi”, 4. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul, 333.

Eren, E.: (2004), “Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi”, 8. Baskı, Beta Basım Yayım A.Ş., İstanbul, 17-18.

Ergun, T.: (1991), “Kamu Yönetimi Araştırması Genel Rapor”, Todaie Yayınları No: 238, Ankara, 5.

Ergun, T.: (1991), “Yönetimde Siyasal ve Yönetsel Yozlaşma”, Amme İdaresi Dergisi, 24.

Eraslan T. M., Tozlu, A. (2010): “Kamu Yönetiminde Performansa Dayalı Ücret Sistemi”, Sayıştay Dergisi, S: 81, 40-41.

Gökdayı İ.: (1998), “Yozlaşan Kamu Yönetiminde Etik İkilemler, İlkeler ve Etik Kültür” Siyasette ve Yönetimde Etik Sempozyumu, Sakarya Üniversitesi, Adapazarı, 10.

Hageman, G.: (1997), “Motivasyon El Kitabı”, (Çev. G. Aksan), 2. Bas., Rota Yay., 50.

Işık, H., Aypay, A.: (2004), “Eğitimde Stratejik Plan Geliştirme Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar: Çanakkale İlinde Yapılan Bir İnceleme”, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, S:24 349-363.

Kaya, H.: (2008), “Kamu ve Özel Sektör Kuruluşlarının Örgütsel Kültürünün Analizi ve Kurum Kültürünün Çalışanların Örgütsel Bağlılığına Etkisi: Görgül Bir Araştırma”, Maliye Dergisi, S.155, Temmuz - Aralık, 121.

Keser, A.: (2006), “Yönetim ve Motivasyon” Alfa Aktüel, Nisan, 1. Baskı, 33.

Kılıç, M.: (2010), “Stratejik Yönetim sürecinde Değerler, Vizyon ve misyon Kavramları Arasındaki İlişki”, Sosyo-Ekonomi Dergisi, Temmuz-Aralık, s.2.

Oral S., Kuşluvan, Z.: (1997), “Motivasyon Konusunda Oluşturulan Yaklaşımlar ve İşletmelerde Motivasyonu Artırmaya Yönelik Olarak Kullanılan Araçlar” Verimlilik Dergisi, S: 3, 93 – 94.

Özdevecioğlu, M.: (2002), “Kamu ve Özel Sektör Yöneticileri Arasındaki Davranışsal Çalışma Koşulları ve Kişilik Farklılıklarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 19, 131-132.

Özkalp, E.: (2001), “Örgütlerde Davranış”, Eskişehir Açık Öğretim Fakültesi Yay., S:40, Fasikül1, 92.

Özalp, İ.: (1985), “İşletmelerde Yönetim: Fonksiyonlar ve Organizasyon”, Bayteş Anonim Şirketi Yayınları, Eskişehir, 234,235.

Öztürk, Z.: (2003), “Kamu Kurumlarında Motivasyon”, Maliye Uzmanları Derneği, Uzman Bakış Dergisi, s.38.

Pekel, H. N.: (2001), “İşletmelerde Motivasyon-Verimlilik İlişkisi, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Antalya Havalimanı Çalışanları Arasında Bir Örnek Olay Araştırması”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Isparta, 34.

Ramazanoğlu, F.-Bahçeci, B.: (2006), “Örgütlerde Vizyon ve Misyon Kavramı”, Doğu Anadolu Böl., 3.

Sabuncuoğlu, Z.: (1991), “Personel Yönetimi Politika ve Yönetsel Teknikler”, 6. Baskı, Sistem Yayıncılık, İstanbul, 18.

Sabuncuoğlu, Z., Tüz, M.: (1998), “Örgütsel Psikoloji”, 3. Baskı, Alfa Yay., Bursa 129.

Sabuncuoğlu, Z. : (2000), “İnsan Kaynakları Yönetimi”, Ezgi Kitapevi Yay., Bursa, 3.

Sabuncuoğlu, Z., Tüz, M.: (2003), “Örgütsel Psikoloji”, 4. Baskı Eylül, Furkan Ofset, 14 Sözen, U.: (1980), “Örgütlenme Kuramı, Karşılaştırmalı Bir İrdeleme”, İlk-San Matbaası, Ankara, 120.

Saran, U.: (2004), “ Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma, Kalite Odaklı Bir Yaklaşım”, Atlas Yayınları, Ankara, 69.

Şişman, M., Turan, S.: (2004), “Eğitim ve Okul Yönetimi, Eğitim ve Okul Yöneticiliği El Kitabı”, (Ed.,Y. Özden), Ankara, Pegem A Yayıncılık, 99-146.

Şişman, M., Turan, S.: (2001), “Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi”, Pegem A. Yayıncılık, Ankara, 124.

Türkmen, İ.: (1994), “Yönetsel Zaman ve Yetki Devri Açısından Yönetimde Verimlilik”, MPM Yayınları, No.519, Ankara, 110.

Tatlıoğlu, E.: (2012), “Güvenceli Esneklik Çerçevesinde Esnek Çalışmanın Uygulanabilirliği”, Electronic Journal of Vocational Collages, 69.

Tok, T. N.: (1996), “Okul Yöneticilerinin ve Öğretmenlerin Mesleki Örgütlenmeye İlişkin Görüşleri”, S: 1, 10.

Uz, O.: (2006), T.C. Kamu Sektöründe Yönetici-Yönetilen İlişkilerinde İletişim ve Güven, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 5.

Ünal, S.: (1991) “İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Okullarında Motivasyonu Sağlama Etkinlikleri”, 1.

Yavuz, A.: (1995), “Esnek Çalışma ve Endüstri İlişkilerine Etkisi”, Ankara, 27.

Yüksel, N.: (2005), “Günümüz Kamu Kurumlarında Yapısal Konfor Koşullarının Tespit Edilmesine Yönelik Bir Çalışma”, Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 10, Sayı 2, 21.

TEZ

Ebeoğlu, A. (2014). Özel ve kamu eğitim kurumu yöneticilerinin motivasyon düzeyi üzerine bir araştırma (Yayımlanmış yüksek lisans tezi). Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Erişim numarası: 376557 Erişim veri tabanı:

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=7y4wZKv9bAODGZYSBhTBdw&no=BlwkFJ1AA5eygDGqY74Kmw

İndir

Yayınlanmış

25-10-2022