ÖRGÜT KÜLTÜRÜ MODELLERİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR LİTERATÜR ÇALIŞMASI

Yazarlar

  • Metin KARACA Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Anahtar Kelimeler:

Örgüt Kültürü, Örgüt Kültürü Modeli, Örgüt Kültürü Yaklaşımı

Özet

Örgüt kültürünün çok farklı şekillerde tanımlandığını görmek mümkündür. Bu kadar farklı tanımı bulunan bir kavramın açıklanması ile ilgili olarak da çok sayıda model geliştirilmiştir. Her örgütün en temel amacı başarılı olabilmektir. Yapılan araştırmalar örgütlerin başarılı olabilmesinin yolunu belirleyebilme amacını taşımaktadır. Örgütlerin başarılı olmasını sağlayan faktörlerden birisi de örgüt kültürüdür ve araştırmacılar örgütün başarılı olmasını sağlayacak örgüt kültürü modelini belirlemeye çalışmışlardır. Örgüt için en uygun örgüt kültürü modeli ya da örgüt kültürü türü hangisidir belirlenmeye çalışılmıştır. Çoğu araştırmacının ifade ettiği ortak nokta ise örgütler için en ideal bir örgüt kültürü türünün bulunduğunu söylemek doğru değildir. Diğer bir ifadeyle her örgüt için uygun olabilecek bir örgüt kültürü türünden bahsetmek mümkündür. Bu çalışmada alan yazında yer alan ve çok sayıdaki örgüt kültürü modelleri ve yaklaşımlarından sıklıkla kullanılan modeller incelenmiştir. Örgüt kültürü modellerinin örgütlerdeki kültür türleri ile ilgili açıklamalarına yer verilmiştir

Referanslar

Bolman, L. G., Deal, T. E. (2017), Reframing Organizations: Artistry, Choice, And Leadership, John Wiley & Sons..

Cacciattolo, K. (2014), “Understanding Organisational Cultures”, European Scientific Journal, S.2(1), ss.1-7.

Cameron, K. S. ve Quinn, R. E. (2006), Diagnosing and Changing Organizational Culture: Based on the Competing Values Framework, The Jossey-Bass Business & Management Series.

Cartwright, S. ve Cooper, C. L. (1993), “The Role of Culture Compatibility in Successful Organizational Marriage”, Academy of Management Perspectives, S.7(2), ss.57-70.

Daft, R. L. (2004), “Theory Z: Opening the Corporate Door for Participative Management”, Academy of Management Perspectives, S.18(4), ss.117–121.

Denison, D. R., Haaland, S., Goelzer, P. (2004), “Corporate Culture and Organizational Effectiveness: is Asia Different From the Rest of the World?”, Organizational Dynamics, S.33(1), ss.98-109.

Denison, D. R. Hooijberg, R. Lane, N. Lief, C. (2012), Leading Culture Change In Global Organizations: Aligning Culture and Strategy, Jossey-Bass, San Francisco.

Denison, D. R., Mishra, A. K. (1995), “Toward a Theory of Organizational Culture and Effectiveness”, Organization Science, S.6(2), ss.204-223.

Do Carmo Silva, M., Gomes, C. F. S. (2015), “Practices in Project Management According to Charles Handy's Organizational Culture Typologies”, Procedia Computer Science, S.55, ss.678-687.

Eren, E. (2012), Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi (13. Baskı), Beta Basım Yayım Dağıtım AŞ.

Foster, J. M. (1998), The Communitarian Organization: Preserving Cultural Integrity In The Transnational Economy, Garland Publishing, New York.

Goffee, R., Jones, G. (1996), “What Holds the Modern Company Together?”, Harvard Business Review, S.74(6), ss.133-148.

Görmen, M. (2018), “Örgüt Kültürü ile Risk Kültürü Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, S.7(14), ss.121-135.

Griffin, R. W. ve Moorhead, G. (2013), Organizational Behavior: Managing People And Organizations (11. Baskı), South-Western, Cengage Learning.

Hatch, M. J. (1993), “The Dynamics of Organizational Culture”, Academy of Management Review, S.18(4), ss.657-693.

Hawkins, P. (1997), “Book Review: Organizational Culture: Sailing Between Evangelism and Complexity”, Human Relations, S.50(4), ss.417–440.

Hofstede, G. (1980), “Motivation, Leadership, And Organization: Do American Theories Apply Abroad?”, Organizational Dynamics, S.9(1), ss.42–63.

Hofstede, G. (1983), “The Cultural Relativity of Organizational Practices And Theories”, Journal of International Business Studies, S.14(2), ss.75-89.

Hofstede, G. (1989), “Organising for Cultural Diversity”. European Management Journal, S.7(4), ss.390-397.

Hofstede, G. (2011), “Dimensionalizing Cultures: The Hofstede Model in Context”, Online Readings in Psychology and Culture, S.2(1), ss.1-26.

Hofstede, G. ve Minkov, M. (2010), “Long- Versus Short-Term Orientation: New Perspectives”, Asia Pacific Business Review, S.16(4), ss.493-504.

Kavi, E. (2007), “Bankacılık ve Özel Finans Kurumlarında Çalışanların Çift S Modeli Çerçevesindeki Örgüt Kültürü Algılamalarının Motivasyon Düzeyleri ile İlişkisi Üzerine Bir Araştırma”, Yönetim Bilimleri Dergisi, S.5(1), ss.170-193.

Kaymaz, K. (2018), “Örgüt Kültürünün İş Tatmini Üzerindeki Etkileri: Diana C. Pheysey’in Örgüt Kültürü Sınıflandırması Ekseninde Bir Araştırma”, Business & Management Studies: An International Journal, S.6(4), ss.1053-1070.

Kilmann, R. H. (2004), Beyond The Quick Fix: Managing Five Track To Organizational Success, Beard Books, Washington.

Kono, T. (1990), “Corporate Culture and Long-Range Planning”, Long Range Planning, S.23(4), ss.9–19.

Maximini, D. (2015), The Scrum Culture: Introducing Agile Methods In Organizations, Springer Publishing Company.

Mete, E. S. (2017), “The Path Extended From Organizational Culture To Innovative Work Behavior: A Research On A Defense Company”, İşletme Araştırmaları Dergisi, S.9(1), ss.403-428.

Meyer, A. D., Tsui, A. S., Hinings, C. R. (1993), “Configurational Approaches to Organizational Analysis”, Academy of Management Journal, S.36(6), ss.1175–1195.

Miles, R. E., Snow, C. C., Meyer, A. D., Coleman Jr, H. J. (1978), “Organizational Strategy, Structure, And Process”. Academy Of Management Review, S.3(3), ss.546-562.

Near, J. P. (1983), “Corporate cultures: The Rites and Rituals of Corporate Life by Terrence E. Deal and Allan A. Kennedy”, Business Horizons, S.26(2), ss.79-81.

Schein, E. H. (2009), The Corporate Culture Survival Guide, Jossey-Bass. San Francisco.

Schneider, W. E. (1995), “Productivity Improvement Through Cultural Focus”, Consulting Psychology Journal: Practice and Research,S.47(1), ss.3–27.

Schneider, W. E. (2000), “Why Good Management Ideas Fail: The Neglected Power of Organizational Culture”, Strategy & Leadership, S.28(1), ss.24–29.

Şekerli, E. B. ve Gerede, E. (2011), “Kültürün EKY’ye Etkileri ve Türk Pilotların Hofstede Kültür Boyutları Açısından Durumları”, İş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, S.13(1), ss.17-38.

Vural, Z. B. A. (2018), Kurum Kültürü, İletişim Yayınları.

Wilcock, K., (2004), Huntıng And Gatherıng in the Corporate Trıbe: Archetypes of the Corporate Culture, Algora Publishing, New York.

İndir

Yayınlanmış

11-06-2022