GÖÇ NEDENIYLE OLUŞAN TEMEL EĞITIM SORUNLARI

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Eğitim, Adaptasyon, Göç, Öğrenci, Konuşma Dili.

Özet

Çağımızın en büyük insan hareketlerini oluşturan göç, her anlamda toplum yaşantısını derinden etkileyen ve büyük değişimlere sebep olan bir yapıya sahiptir. İnsanlar gönüllü bir şekilde kendi hür iradeleriyle göç etse dahi, bazı uyum sıkıntıları ve toplumsal farklılıklarla yüzleşmek zorunda kalabilmektedir. Bu durum; zorunlu şekilde göç eden sığınmacı ve mülteciler için son derece sıkıntılı sonuçlar doğurabilmektedir. Ortaya çıkan zorluklar özellikle göç eden çocuklar açısından daha da dramatik olabilmektedir. Karşılaştıkları bu yeni güçlüklerle baş edebilmeleri açısından; özellikle başka ülkelerden gelen çocukların gittikleri hedef ülkenin konuşma dilini ve kültürünü en kısa zamanda öğrenmeleri sorunların üstesinden gelebilmeleri açısından büyük önem arz etmektedir. Bu aşamada göçmen/mülteci/sığınmacı çocukların eğitim sitemine dâhil edilmesi ve uygulanacak rehberlik hizmetleri belirleyici rol almaktadır.

Bu çalışmada gözlem ve literatür taraması yöntemleri kullanılarak; göç eden ailelerin eğitime ilişkin karşılaştıkları zorluklar ve bilhassa yabancı çocuklar açısından ortaya çıkan sorunlar ele alınmakta ve çözüme ilişkin bazı önerilerde bulunulmaktadır

Referanslar

Alexander, K. L., Entwisle, D. R., & Bedinger, S. D. (1994). When expectations work: Race and socioeconomic differences in school performance. Social psychology quarterly, 283-299.

Atmaca, Y. (2020). Esenyurt ve Göç Yönetimi Politikaları Üzerine Bir İnceleme, (Ed. V. Yılmaz ve Y. Atmaca), Türkiye’de Göçün Kentler Üzerindeki Etkileri ve Yönetimi, Ekin Yayınevi.

Aydeniz, S., & Sarıkaya, B. (2021). Göçmen Çocukların Eğitiminde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerilerine İlişkin Öğretmen Görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, 50(1), 385-404.

Black, R., Adger W. N., Arnell, N. W., Dercon, S., Geddes A. ve Thomas, D. (2011). The effect of environmental change on human migration. Global Environmental Change, (Ed. Richard Black, Nigel Arnell, Stefan Dercon) 21(1), 3-11.

https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2011.10.001

Bornstein, M. H., & Bradley, R. H. (2014). Socioeconomic status, parenting, and child development. Routledge.

Börü, N., & Boyacı, A. (2016). Göçmen Öğrencilerin Eğitim-Öğretim Ortamlarında Karşılaştıkları Sorunlar: Eskişehir İli Örneği. Electronic Turkish Studies, 11(14).

Bourgonje, P. (2010). Education For Refugee And Asylum Seeking Children in OECD Countries. Education International, 50, 1-12.

Bozan, İ., Kaştan, Y . (2018). Göç Yaşamış Öğrencilerin Karşılaştıkları Sorunlara İlişkin Görüşleri: Bir Durum Çalışması. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 5 (10), 225-248. DOI: 10.20860/ijoses.447898

Castles, S. (2003). Towards a Sociology of Forced Migration and Social Transformation, Published in Sociology, 77(1), 13-34.

Cerna, L. (2019). Refugee education: Integration Models and Practices in OECD Countries. OECD Education Working Paper No. 203

Chuang, S. S., Rasmi, S., & Friesen, C. (2011). Service Providers’ Perspectives On The Pathways Of Adjustment For Newcomer Children And Youth İn Canada. Immigrant Children: Change, Adaptation, And Cultural Transformation, 149-170.

Cunha, F., J. Heckman, L. Lochner and D. Masterov (2005), “Interpreting the Evidence on Life Cycle Skill Formation”, Working Paper 11331, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA:

Damon, W., & Lerner, R. M. (2008). The scientific study of child and adolescent development: Important issues in the field today. Child and adolescent development: An advanced course, pp. 696-735.

Dryden-Peterson, S. (2017). Refugee Education: Education For an Unknowable Future. Curriculum Inquiry, 47(1), 14-24.

EASO Sığınma Raporu (2021). Avrupa Birliğinde Sığınma Durumuna İlişkin Yıllık Rapor https://euaa.europa.eu/sites/default/files/EASO-Asylum-Report-2021-Executive-Summary_TR.pdf

Entorf, H. and M. Lauk (2006), "Peer Effects, Social Multipliers and Migration at School: An International Comparison", HWWI Research Paper, Hamburg Institute of International Economics, Hamburg.

Goldsmith, P. A. (2004). Schools' racial mix, students' optimism, and the Black-White and Latino-White achievement gaps. Sociology of education, 77(2), 121-147.

Goodburn, C. (2009). Learning from migrant education: A case study of the schooling of rural migrant children in Beijing. International Journal of Educational Development, 29(5), 495-504. https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2009.04.005

Heckman, J. (2006b), "Skill Formation and the Economics of Investing in Disadvantaged Children", Science, Vol. 312, pp. 1900-1902.

Karakuş, E. (2006). Göç Olgusu ve Eğitime Olumsuz Etkileri (Sultanbeyli örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.

Karsten, S. (2006), “Policies for Disadvantaged Children under Scrutiny: the Dutch Policy Compared With Policies in France, England, Flanders and the USA”, Comparative Education, Vol. 42, No. 2, pp. 261–282.

Kovinthan, T. (2016). Learning and Teaching With Loss: Meeting the Needs Of Refugee Children Through Narrative Inquiry. Diaspora, Indigenous, and Minority Education, 10(3), 141-155.

Leseman, P.P.M. (2002), “Early Childhood Education and Care for Children from Low-income or Minority Backgrounds”, A Paper for Discussion at the OECD Oslo Workshop, June 6-7 2002, OECD, Paris.

Matthews, J. (2008). Schooling and Settlement: Refugee Education in Australia. International Studies in Sociology of Education, 18(1), 31-45.

Nar, B. (2008). Göçün Eğitime ve Eğitim Yönetimine Etkileri (Dilovası Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.

Nusche, D. (2009), “What Works in Migrant Education?: A Review of Evidence and Policy Options”, OECD Education Working Papers, No. 22, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/227131784531

Obiakor, F. E. (2007). Multicultural Special Education: Effective Intervention For Today's Schools. Intervention in School and Clinic, 42(3), 148-155.

Öngören, S., Özkan, A., Yüksel, B., & Sever, D. (2017). Göçmen Çocukların Yaşadıkları Uyum Problemlerinin Öğretmen Görüşleri Açısından İncelenmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(59), 147-159.

Parke, R. D., & Buriel, R. (1998). Socialization in the family: Ethnic and ecological perspectives. (Eds. William Damon Richard M. Lerner), Child and Adolescent Development an Advanced Course, pp. 95-128.

Parke, R. D., Dennis, J., Flyr, M. L., Morris, K. L., Leidy, M. S., & Schofield, T. J. (2005). Fathers: Cultural and Ecological Perspectives. In T. Luster & L. Okagaki (Eds.), Parenting: An ecological perspective (pp. 103–144). Lawrence Erlbaum Associates Publishers.

Qin, D. B., & Han, E. J. (2011). The Achievement/Adjustment Paradox. Immigrant Children Immigrant Children: Change, Adaptation, And Cultural Transformation, pp. 75-97.

Raleigh, C. (2011). The search for safety: The effects of conflict, poverty and ecological influences on 93 migration in the developing world. Global Environmental Change, (Ed.Richard Black, Nigel Arnell, Stefan Dercon), 21(1), 82-93.

https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2011.08.008

Strateji, T. C., & Başkanlığı, B. (2019). Sürdürülebilir kalkınma amaçları değerlendirme raporu. Ankara: TC Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bilgi ve Belge Yönetimi Dairesi Başkanlığı.

Sural, Ü. Ç., & Arı, T. G. (2017). The Evaluation Of in-Service Training Of The Instructors Teaching Turkish For Immigrant Children. International Journal of Languages’ Education and Teaching, 5(4), 996-1009.

Telsaç, C., Telsaç, Ö. Y. (2022a). Causes of Migration and Its Effects, 2. Uluslararası Güvenlik, Ekonomik, Sosyal, Siyasal ve Kültürel Boyutlarıyla "Küresel Göç Olgusu" Sempozyumu 23-24 Mart 2022, Ankara . pp.427-433.

Telsaç, Ö. Y., Telsaç, C. (2022b). Main Educational Problems Regarding The Children Of Migrant Families, 2. Uluslararası Güvenlik, Ekonomik, Sosyal, Siyasal ve Kültürel Boyutlarıyla "Küresel Göç Olgusu" Sempozyumu 23-24 Mart 2022, Ankara. pp. 434-439.

TUİK (2013). Türkiye İstatistik Kurumu. İstatistiklerle Kadın, 2013, https://data.tuik.gov.tr/Bulten/ Index?p=Istatistiklerle-Kadin-2013-16056

Yamamoto, Y., & Holloway, S. D. (2010). Parental expectations and children's academic performance in sociocultural context. Educational Psychology Review, 22(3), 189-214.

Yılmaz, V., Telsaç, C. (2021a). “Göç Olgusu Ve Türkiye’deki Suriyeli Göçmenlerin Kentlerdeki Sayısal Durumu”, (Ed. E. Arslan), Bölgesel Gelişmeler Işığında Uluslararası Göç ve Türkiye, Nobel Yayınevi.

Yılmaz, V., Telsaç, C. (2021b).” Yerel Yönetimler ve Katılım”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (40), 235-254.

Yılmaz, V., Telsaç, C. (2021c). “Authority And Bureaucracy From Weber's Perspective”. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (34), 42-52.

Yılmaz, V., Telsaç, C. (2022). “Kriz Yönetimi Bağlaminda Türkiye’de Göç Ve Uygulanan Politikalar Üzerine Bir Değerlendirme”, (Ed. V. Eren), Kamu Sektöründe Kriz Yönetimi Kavram, Kuram ve Uygulamalar. Nobel Yayınevi.

İndir

Yayınlanmış

31-05-2022