GÜNEŞ BATIDAN MI DOĞACAK? SON GÖÇ DALGASININ DÜNYA ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Yazarlar

  • Murat SEZİK İnönü Üniversitesi

Anahtar Kelimeler:

Anahtar kelimeler: Göç, Göçmen, Entegrasyon, As imilasyon, Çok Kültürlülük

Özet

Göçler geçmişten günümüze insanlığı etkileyen en önemli sosyal hareketliliklerden biridir. Bunlar arasında uluslararası göç çok boyutluluğu, karmaşık yapısı ve dinamizmi ile dünyanın yeniden şekillenmesinde oldukça etkili olmuştur. 1980’li yıllarla beraber artan düzensiz göçmenlerin yönünün, batı ülkeleri olduğu görülmektedir. Ağırlıklı olarak Asya, Afrika ve Yakın Doğu ülkelerinin kaynak oluşturduğu düzensiz göçmen hareketliliği başta gelişmiş batılı kapitalist ülkeleri tedirgin etmiş ve Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan ve diğer Balkan ülkeleri göçmenlerin geçiş rotaları üzerinde yer almasından dolayı gelişmiş batılı ülkeler açısından sınır koruma görevi üstlenen bekçi konumunda düşünülmüştür.

Modern dünyanın merkezi ve zenginlik kaynağı olarak görülen Batı’ya, canlarını tehlikeye atarak ulaşan az sayıda şanslı göçmen, burada insan olarak görülmekten ziyade “öteki” ve “sorun” olarak değerlendirilmekte ve bu coğrafyanın önemli bir kısmında insanla varlık arasında bir yere konumlandırılmaktadır.

Her konuda liberal değerleri ön plana taşıdığını iddia eden Batı ülkelerinin ve toplumlarının göç konusunda muhafazakâr bir tutuma sahip olması, savunduğu değerlerle yaşadığı çelişkiyi ortaya koyması bakımından incelenmeye değerdir. Zira liberalizmin bireysel özgürlüğe yaptığı vurgu, bireylerin nerede yaşayacaklarını belirleme hakkına gelince anti liberal bir kalıba girmektedir. 

Liberal (!) gelişmiş batılı ülkeler tarafından önemli bir problem olarak görülen göçmen sorununun giderilmesinde uygulamaya sokulan çalışmalardan biri, toplum içerisinde eritme (asimilasyon) politikaları olurken diğeri de bütünleştirme (entegrasyon)  politikaları olarak belirlenmiştir.  Bu çalışmada tüm dünyayı etkileyen ve 1990’lı yıllarda başlayan son göç dalgasının kültür ve inanç haritalarının yeniden oluşabileceği ve batının alışılmış inanç kalıplarında “yeniden doğuş” şeklinde tezahür edecek yaklaşımların gelişebileceği iddia edilmektedir.

 

Referanslar

Akın, Mahmut Hakkı (2021), Bir Müslüman Batı Medeniyetine Nasıl Bakmalı, Beyan Yayınları, İstanbul.

Almalı, Arda (2018), “Almanya’da Yükselen İslamofobi Ve Dergilerdeki İslam Karşıtı Yayınlar”, TOBİDER, International Journal of Social Sciences, s. 4(9), s.129-145.

Altıntaş, Safiye (2014), “Devetsiz Misafirler: Türkiye’deki Mültecilerin Maduniyet Görünümleri”, İdeal Kent Yayınları, Kent Araştırmaları dergisi, S.14, s.252-276.

Başkaya, Fikret (1997), Sömürgecilik, Emperyalizm, Küreselleşme, Öteki Yayınevi, Ankara.

Bayır, Mehmet (2019), “Nietzsche Felsefesinde İnsan ve Ahlak Sorunu”, Nosyon, Uluslararası Toplum ve Kültür Çalışmaları Dergisi, S.3 s.21-36.

Benli Fatma (2011), 1964-2011Türkiye’de ve Dünyada Başörtüsü Yasağı Kronolojisi, Mazlumder Rapor.

Castles.S., M.J Miller (1993), The Age Of Migration, İnternational Population Movements in The Modern World, Guilford Press.

Çelik, Zeynep (2020), Avrupa Şarkı Bilmez, Koç Üniversitesi Yayınları, İstanbul.

Çuhadar, Pınar (2019), “Kırılgan Devlet ve Zorunlu Göç İlişkisini Suriye Üzerinden Okumak”, Göç Araştırmaları Dergisi, s. 5(1), s.28-49.

Deniz, Orhan (2015), “Ortadoğu ve Asya Kökenli Göçmenlerin Göç Güzergahında Türkiye Opsiyonu”, Sosyoloji Divanı, Sosyoloji Dergisi, S.3(6), s.209-232.

Doğan Atila (2021), Bir Müslüman Evrim ve Sosyal Darvinizm’e Nasıl Bakmalı, Beyan Yayınları, İstanbul.

EASO (European Asylum Support Office), Avrupa Birliğinde Sığınma Durumuna İlişkin Yıllık Rapor, 2020.

Eco, Umberto (2020), Beş Ahlak Yazısı, 12. Baskı Can Yayınları, İstanbul.

Fanon, Frantz (2007), Yeryüzünün Lanetlileri, Versus Yayınları, İstanbul.

Fanon, Frantz (2019), Siyah Deri Beyaz Maskeler, Metis Yayınları, İstanbul.

Garaudy, Roger (2020), Medeniyetler Diyaloğu, 4. Baskı, Timaş Yayınları, İstanbul.

Gazi, M.Ali, Çakı Caner (2019), “Şili Ulusal İnsan Hakları Örgütü’nün Göçmen Ayrımcılığına Karşı Hazırlanan Kamu Spotu Reklamları Üzerine İnceleme “, Göç Araştırmaları Dergisi, S.5(1), s.50-77.

Göksu, Turgut (2016), “Göç Politikası”, Kamu Politikaları Ansiklopedisi, (Ed. Hatice

Altunok, FatmaGül Gedikkaya), Nobel Yayınları, Ankara.

Günay, Ünver (2012), Din Sosyolojisi, İnsan Yayınları, İstanbul.

Huntıngton, P. S. (2004) Who We Are? The Challenges to American’s National İdentity, Simon& Schuster, New York.

Haşim, Ahmet (2014), “Bir Seyahatin Notları”, Üç eser İçinde ( Haz. Mehmet Kaplan), MEB Yayınları, Ankara

İzci, Ferit ve Yılmaz Vedat (2019), Kentlerin Kalkınması Sürecinde Göçün Etkileri: Van İli Örneği, (Ed., İsmet Yılmaz vd. ) Malatya Turgut Özal Üniversitesi 5. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, s. 209-220.

Kalın, İbrahim (2013), İslam ve Batı, 4. Baskı, İSAM Yayınları, İstanbul.

Kızılçelik, Sezgin (2011), Batı Barbarlığı 1, 2. Baskı, Anı Yayınları, Ankara

Koçak, Orhan ve Gündüz R. Demet (2016), “Avrupa Birliği Göç Politikaları ve Göçmenlerin Sosyal Olarak İçerilmelerine Etkisi”, Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, S.6(12), s.66-91.

Özdal, Barış (2018), Uluslararası Göç ve Nüfus Hareketleri Bağlamında Türkiye, Dora Yayınları, Bursa.

Said, Boumama (2016), Afrika devriminin Figürleri, Notabene Yayınları, İstanbul

Said, Edward (2013), Şarkiyatçılık: Batının Şark Anlayışları, Metis Yayınları, İstanbul.

Saygın, Sezel ve Hasta Derya (2018), “Göç, Kültürleşme ve Uyum”, Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, S.10(3),s.312-333.

Sert, Deniz Şenol (2015), “Uluslararası Göç Yazınında Bütünleyici Bir Kurama Doğru”, Küresellşem çağında Göç, (Ed:G. Gülfer vd.), İletişim Yayınları, İstanbul.

Simmel, George (2009). Bireysellik ve Kültür. Tuncay Birkan (Çev.). İstanbul: Metis.

Şener, Meltem Yılmaz (2020), “Avrupa’da Sivil Entegrasyon Kavramının Sınırları: Norveç Örneği”, Pasajlar, Sosyal Bilimler Dergisi, S.2(5), s.311-329.

Tekeli, İlhan (2014), Göç ve Ötesi, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul

Yalçın, Cem Serkan (2012), “Radikal Sağ ve İslam Düşmanlığı”, Misafir Göçmen Yerli, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yayınları

Yaman, Fatih (2015), Göç ve Toplum, Ketebe Yayınları, İstanbul

Yardım, Müşerref (2017), “ Göç Entegrasyon Politikaları Işığında Fransa’da toplumsal Kabul”, Göç Araştırmaları Dergisi, S.3(2),s.100-136.

Anadolu Ajansı https://www.aa.com.tr/tr/dunya/uluslararasi-kuruluslara-gore-2020-de-avrupa-da-islamofobi-artis-gosterdi/2463174, Erişim Tarihi, 30.03.2022.

BBC, Türk.e https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-43392262 Erişim Tarihi:11.04.2022

Yeni Şafak, https://www.yenisafak.com/dunya/polonyali-politikaci-tarczyski- Erişim Tarihi 12.04.2022.

İndir

Yayınlanmış

11-06-2022