Sağlık Çalışanlarının Duygusal Zeka Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

Yazarlar

  • Cuma SUNGUR Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
  • Vahide BULU

Anahtar Kelimeler:

Duygusal Zekâ,- Sağlık Personel- Hastane

Özet

Bu çalışmanın amacı hemşirelerin, hekimlerin, tıbbi sekreterlerin ve idari personelin duygusal zekâ düzeylerini belirlemek, hemşirelerin, hekimlerin, tıbbi sekreterlerin ve idari personele ilişkin bireysel ve demografik özelliklerin duygusal zekâ düzeyi üzerinde etkili olup olmadığını ortaya koymaktır. Çalışma, Kahramanmaraş’ta bir üniversite hastanesinde ve özel hastanede çalışan sağlık personelini kapsamaktadır. Araştırmada toplam 278 adet kullanılabilir anket elde edilmiştir. Yapılan analizler sonucu araştırmaya katılan sağlık çalışanların çalıştığı birim ile meslekleri açısından duygusal zeka boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Ancak yaş, meslekte çalışma süreleri ve cinsiyet açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar tespit edilmemiştir.

Referanslar

Ahmad, S., Bangash, H., & Khan, S. A. (2009). Emotional intelligence and gender differences. Sarhad J. Agric, 25(1), 127-130.

Akbolat, M., ve Oğuz, I. (2012). Sağlık çalışanlarının duygusal zeka düzeylerinin motivasyonlarına etkisi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (32): 109-124.

Codier, E.,&Codier, D. D. (2017). Could emotional intelligence makepatients safer?. AJN TheAmericanJournal of Nursing, 117(7), 58-62.

Deniz, M. E., Özer, E., & Işık, E. (2013). Duygusal zekâ özelliği ölçeği–kısa formu: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim ve Bilim, 38(169).

Faguy, K. (2012). Emotional intelligence in health care. Radiologic Technology, 83(3), 237-253.

Kadadi, S.,& Bharamanaikar, S. R. (2020). Role of emotional intelligence in healthcare industry. Drishtikon A Management Journal, 1(1), 1-37.

Karakaş A.&Küçükoğlu,S. (2011). Bir Eğitim Araştırma Hastanesinde ÇalışanHemşirelerin Duygusal Zeka Düzeyleri. Içinde Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi (C. 14, Sayı 3).

Miao, C., Humphrey, R. H., & Qian, S. (2017). A meta-analysis of emotional intelligence effects on job satisfaction mediated by job resources, and a test of moderators. Personality and Individual Differences, 116, 281-288.

Mohammad, N., Akhtar, S., Ur Rahman, M. K., & Haleem, F. (2018). The moderating effect of age, gender and educational level on relationship between emotional intelligence and job satisfaction: An analysis of the banking sector of Pakistan. Middle East Journal of Business, 13(3), 4-12.

Nightingale, S., Spiby, H., Sheen, K., & Slade, P. (2018). The impact of emotional intelligence in health care professionals on caring behaviour towards patients in clinical and long-term care settings: Findings from an integrative review. International journal of nursing studies, 80, 106-117.

Petrides, K. V. ve Furnham, A. (2003). Trait emotional intelligence: Behavioral validation in two studies of emotion recognition andr eactivity to mood induction. European Journal of Personality, 17(1), 39-57.

Rosenstein, A.,&Stark, D. (2015). Emotional Intelligence: a critical tool to understandand improve behaviors that impact patientcare. Journal of Psychology and Clinical Psychiatry, 2(1), 1-4.

Sabuncuoğlu, Z.,&Tüz, M. V. (2013). Örgütsel davranış. Aktüel Yayınları: Bursa.

Shetty, C. S.,Venkatappa, K. G., Parakandy, S. G., Sparshadeep, E. M., &Das, S. K. (2013). Assessment of emotional intelligence in first year medical students: A questionnaire based study. IOSR J Dent Med Sci, 3(4), 23-6.

Sütlü, S.(2013), ‘’Sağlık Çalışanlarında Duygusal Zekâ ve Tükenmişlik İlişkisi’’, Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Trivellas, P.,Gerogiannis, V., and Svarna, S. (2013). Exploring work place implications of Emotional Intelligence (WLEIS) in hospitals: Job satisfaction and turnover Intentions. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 73, 701-709.

Tuncer, F. H. (2018). Duygusal Zekânın Çalışanların Bireysel Yenilikçiliği Üzerindeki Etkisi: Teknoloji Şirketlerine Yönelik Bir Araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

Weng, H. C., Chen, H. C., Chen, H. J., Lu, K., & Hung, S. Y. (2008). Doctors’ emotional intelligence and the patient–doctor relationship. Medical education, 42(7), 703-711.

Yücel, İ., ve Ilgın, K. S. (2016). Yaş Ve Öğrenim Durumunun Duygusal Zekâ Ve Tükenmişlik Arasındaki İlişki Üzerindeki Aracılık Etkileri: Sağlık Sektöründe Bir Uygulama. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(2), 623-643.

İndir

Yayınlanmış

25-10-2022