Kadının Özgürlüğünü Arama Mücadelesi Perspektifinden Jane Campion’un Piyano Filmi Üzerine Bir Değerlendirme

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Sinema, Feminist Kuram, Egemenlik, Kadın, Ataerkil

Özet

Jane Campion’un Piyano isimli filmi, kadının ataerkil düzene karşı mücadelesi ve kendini bu geleneksel düzen içinde bir özne olarak konumlandırma çabası üzerinden kurgulanmıştır. Filmin ana ekseni, kadının kimliğini bulma mücadelesi, cinsellik ve arzu kavramları üzerinden kendini tanımlama üzerine inşa edilmiştir. Makalemiz kapsamında inceleyeceğimiz Piyano filmi hem dünya sinemasında hem de ülke sinemamızda sıklıkla karşılaşılan çatışmanın ana öznesi olarak iki erkek ve bir kadın ilişkisi konumlandırılmıştır. Jan Chapman üzerinde çok fazla konuşulan bu klişeyi sessizlik kavramı ile sentezleyerek insan hikâyesi üzerinden kadının varoluş mücadelesinin anlatmayı hedeflemiştir. Filmde ana imgelem olarak karşılaşılan piyano imgesi, özel mülkiyetin, özne olamayan ve nesneleştirilen kadın kimliğinin bir yansıması olarak ortaya çıkmaktadır.  İncelememiz kapsamında, ataerkil düzen içerisinde varoluş mücadelesi veren Ada karakteri feminist kuram ve psikanalist yaklaşım çerçevesinde analiz edilecektir.

Referanslar

Akbulut, P. D. (2012). Film Çözümlemeleri. İstanbul: İstanbul Üniversitesi.

Donovan, J. (2020). Feminist Teori. İstanbul: İletişim Yayınları.

Elmacı, T. (2017 ). Türk Sineması’nda Yün Eğiren Kadınlardan Yeni Sinemaya: Kadın Emeği

Meselesi: Zerre Film Örneği. Art-Sanat , 251-270.

Güneş, F. (2017). Feminist Kuramda Ataerki Tartışmaları Üzerine Eleştirel Bir İnceleme.

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 245-256.

Kabadayı, L. (2013). Film Eleştirisi. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Kaçar, E. (2015). Öznenin Trajedisi: Aynanın Ötesine Geçmek. Dört Öge , 75-84.

Kozlu, D. (2009). Modernizm Sonrası Postmodern Hareket İçinde Kadının Yeri. Süleyman

Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Hakemli Dergisi, 03-18.

Özdemir, B. G. (2017). Sessizliğin Kadın Karakterlerle Anlatıda Kullanımı: Var olmaya

Çalışan Sessiz Bedenler. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 240-254.

Özdemir, S. (2008). Ateş Üstünde Yürüyen Bir Oidipus: Süha. Uluslararası Beşeri Bilimler ve

Eğitim Dergisi, 236-247.

Özmen, M. (2014). Oidipal Dönemde Babalık İşlevinin Anaokulu Bağlamında Çocuğun Gelişimi Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi. İstanbul: Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Saygıngil, Y. D. (2013). Feminist Film Kuramı. Z. Özarslan içinde, Sinema Kuramları-2 (s. 134). İstanbul: Su Yayınevi.

Tüzünoğlu, M. (2004). Lacan’da Anne Ve Oğul’un Baba Ve Oğul’a Dönüşmesi. Mithat Alam Film Merkezi Söyleşi, 332-336.

Yılmazbilek, M. (2018). Kadın Özgürleşmesinde Feminist Bilinç Oluşturma Süreci Olarak Farklı Bir Yaklaşım: Meditasyonu Tartışmak. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 96-103.

İndir

Yayınlanmış

31-12-2022