Çağdaş Sanatta Organik Malzeme ile Oluşturulan Plastik Dil Üzerine

Yazarlar

  • Döndü Tülay Özkul
  • Furkan Mert Kaya

Anahtar Kelimeler:

Sanat, Çağdaş Sanat, Çevre, Doğa, Organik Malzeme

Özet

İnsanlık, tarih boyunca doğa ile yadsınamaz bir ilişki içerisinde olmasının yanı sıra doğanın kaynaklarından faydalanarak yaşamaya ve kültürel olarak gelişmeye devam etmiştir. Sanayi devrimi ile gelişen teknolojik olanakların bir yansıması olarak insanların doğal kaynakları sorgusuzca/sorumsuzca tüketmesi dikkat çekicidir. Olumsuz anlamda olan bu gelişme ile birlikte doğanın dengesi bozularak çeşitli küresel problemler ortaya çıkmaya başlamıştır.

İçinde bulunduğu toplumdan bağımsız olarak düşünülemeyecek olan sanatçılar elbette yaşadığı dönemden ve koşullardan etkilenerek üretimlerde bulunmuşlardır. 1960’lı yıllara gelindiğinde sanatçılar toplumsal olarak da hissedilebilir olan küresel çevre sorunlarına dikkat çekmek istemişlerdir. Bu sanatçılar doğaya dair çeşitli üretimler gerçekleştirerek Arazi Sanatı, Ekolojik Sanat gibi akımların oluşmasını sağlamışlardır. Çalışmalarında doğal malzeme kullanan sanatçılar, çevreye zarar vermeden de üretimde bulunulabileceğini göstererek insanlarda doğanın korunmasına dair farkındalık oluşturmayı hedeflemişlerdir. Bu makale kapsamında doğal malzemelerle üretimde bulunan Per Kristian Nygard, Richard Shilling, Anya Gallacio, Norihiko Terayama, James Doran Webb, Courtney Mattison, Hillary Waters Fayle ve Doris Salcedo gibi sanatçıların çalışmaları üzerinden okumalar yapılmıştır.

Referanslar

Aydın, İrfan ve Zümrüt, Yeşim. (2013). Doğa ve Sanat Ekseninde Farklı Yaklaşımlar, Anadolu Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 4, s. 53-78.

Bingöl, Mehtap; Çevik, Naile ve Kayahan, Zeliha. (2020). Çağdaş Sanatta Değişen Mekân Algısı ve Sanatçı-İzleyici Etkileşimleri, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 8, Sayı: 108, s. 379-393.

Boynukalın, Azize Reva. (2017). Çağdaş Sanatta Doğanın Metaforik Dönüşümü, İdil Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 32, s. 1319-1335.

Çevik, N., Bingöl, M., Demirci Şenkal, A. (2021). Bir Tasarım Nesnesi Olarak Kamusal Alanda Kaligrafik/Tipografik Düzenlemeler. Social Sciences Research Journal, 10 (3), 678-695.

Çevik, N. (2022). Hitit Uygarlığı Kültürel Unsurlarının Plastik Bir Dil Olarak Yeniden Yorumlanması. The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 12 (4), s.1079-1091.

Çevik, N. ve Bingöl, M. (2021). Kamusal Alan Bağlamında Çağdaş Sanat Söylemleri. İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 1, s. 147-161.

Çevik, Naile ve Kayahan, Zeliha. (2021). Çağdaş Sanatta “Su” Teması Üzerine Deneyimlenen Sergileme Pratikleri, International Journal of Social, Humanities and Administrative Sciences, Cilt: 7, Sayı: 40, s. 1095-1106.

Erim Usluca, Özge. (2019). Sanatsal Bir İfade Aracı Olarak Tekstil, İdil Sanat ve Dil Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 54, s. 263-273.

Kalın, Selcan. (2017). Çağdaş Sanatta Organik ve İnorganik Malzemenin Kullanımı, Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Erzurum.

Karaca, Gülçin. (2018). Etkileşimli ve Katılımcı Sanat Bağlamında Sanat ve Ekoloji İlişkisi, Türkiye Lisans Üstü Çalışmalar Kongresi Bildiri Kitabı, Cilt: 3, Sayı: 7, s. 231-242.

Kayahan Zeliha ve Çevik Naile. (2021). Çevre Bilinci Bağlamında Sürdürülebilir Sanatsal Dil, Akademik Sanat Dergisi, Sayı: 14, s. 1-11.

Özkendirici, Başak. (2018). Çağdaş Sanat Malzemesi Olarak İplik, Sanat ve Tasarım Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 1, s. 209-225.

Saygı, Sevil. (2016). Çağdaş Sanatta Doğa Algısı ve Ekolojik Farkındalık, Sanat Tasarım Dergisi, Sayı: 7, s. 7-13.

Taştan Renkçi, Tuğba. (2016). Sanat, Doğa ve Teknoloji Ekseninde Sanatçılar ve Yapıtlar, İdil Sanat ve Dil Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 19, s. 169-179.

Tomsuk Ertuğrul, Esra (2018). Sanatta Doğayla İşbi̇rli̇ği̇ Eylemleri̇ Bağlamında Doğa Sanatı, Gazi̇ Üni̇versi̇tesi̇ Güzel Sanatlar Ensti̇tüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Türkdoğan, Gizem. (2017). İnsan Doğa İlişkisi Bağlamında 1960 Sonrası Sanatta Doğaya Yönelimler, Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir.

Türk, Ayşe. (2021). Yoksul Sanatta Malzemenin Değişen Anlamları ve Canlı Hayvan Kullanımı, Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 57, s. 313-321.

Uysal, Halil Fırat. (2009). Çağdaş Sanat ve Ekosistem, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Yüksek Lisan Tezi, İstanbul.

Yücel, Banu. (2020). Atık Malzemelerin Çağdaş Sanatta Yansımaları, İdil Sanat ve Dil Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 65, s. 31-40.

İndir

Yayınlanmış

31-12-2022