Covid19’ un Okul Yöneticileri Açısından Eğitime Etkisi’ ne Yönelik Bir Araştırma

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Covid19 salgını, Pandemi, Eğitim, Okul, Okul yöneticileri

Özet

Bu çalışmanın amacı, devlet ilk ve ortaokullarında ıgörev yapan ıyöneticilerin COVİD19 salgını döneminde ıkarşılaştıkları ısorunları ortaya ıçıkarmak ve ıuzaktan eğitim ısürecinde çözüm ıönerileri sunmak için aratırma yapmaktır. Çalışma, Kahramanmaraş Onikişubat ilçesi devlet ilk ve ortaokullarında görev yapan okul müdürü ve müdür yardımcılarını kapsamaktadır. Araştırmada toplam 30 adet kullanılabilir anket elde edilmiştir. Yapılan analizler sonucu araştırmaya katılan okul idarecileri çalıştığı kurum ile meslekleri açısından okul yöneticilerinin uzaktan eğitim uygulamalarına, çevrimiçi ders platformlarına ve uzaktan eğitime hazırbulunuşluk durumları ile görev yapan öğretmen, psikolojik danışman ve okul yöneticilerinin görüşleri incelenmiştir. okullarında, yüz yüze. eğitimin hem öğretmenlere hem de rehber öğretmenlere çevrimiçi eğitime tercih edildiği görülmektedir. Online eğitimde yaşanan kopukluk, kamera veya hoparlörün kapalı olması, öğretmenlerin sınıf yönetiminde yaşadıkları zorluklar, rehber öğretmenlerle birebir görüşme yapamaması gibi sebeplerle öğrenciler ve öğretmenler arasında etkileşimin olmaması gibi sonuçlar ortaya çıkabilir. Uzaktan eğitim için her öğrenci ve öğretmenin teknolojik donanıma ve internet erişimine sahip olmamasının okul yöneticileri için çok önemli bir sorun olduğu sonucuna varılabilir.

Yazar Biyografileri

Barış Çeltik, Milli Eğitim Bakanlığı

Şehit Adem Serin İlkokulu Müdür Yardımcısı

Mustafa İspir

Kavlaklı İlkokulu Müdür Yardımcısı

Referanslar

Akbaba, A. (2020). Okul müdürlerinin liderlik özelliklerinin müdür yardımcılarının görüşlerine göre değerlendirilmesi. Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(1), 141-155.

Aras, N. (2020). Okul müdürlerinin sahip olduğu okul liderliği. Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi : Kuram ve Uygulama, 58-68.

Argon, T. ve Zafer, D. (2009). İlköğretim Okulu Yöneticilerinin İletişim Sürecinde Yaşadıkları Problemler. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 99-123.

Aslan, R. (2020) Tarihten Günümüze Epidemiler, Pandemiler ve Covid-19. Ayrıntı Dergisi, 8(65): 35-41.

Atak, M. ve Atik, İ. (2007). Örgütlerde sürekli eğitimin önemi ve öğrenen örgüt oluşturma sürecine etkisi.f

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. (11. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.

Demir, İ. (2019). Okul yöneticilerinin liderlik davranışlarının öğretmenlerin motivasyonu ve iş doyumu üzerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.

Fullan, M. (2002). The Change Leader. Educational Leadership. 59 (8), 16-21.

Gökyer, N. ve Namlı, A. (2015). Yöneticilerin maarif müfettişlerince yapılan kurum denetimine yönelik algıları. Turkish Studies, 10(11), 707-724.

Haskılıç, Y. (2021). Covıd 19 sonrası eğitim: yönetici görüşlerine dayalı bir değerlendirme. Bilge Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5 (2), 92-99. DOI: 10.47257/busad.1027335.

Külekçi Akyavuz, E., Çakın, M. (2020). Covid-19 salgınının eğitime etkisi konusunda okul yöneticilerinin görüşleri. Turkish Studies, 15(4), 723-737. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.44140

Odabaş, Hüseyin. (2003). İnternet tabanlı uzaktan eğitim ve bilgi ve belge yönetimi bölümleri. Türk Kütüphaneciliği 17 (1), 22-36.

Okumuş, A. (2017). Kamu özel ve ortaöğretim kurum müdürlerinin yönetsel davranışlarının incelenmesi: İstanbul Bakırköy örneği. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Taymaz, H. (2019). İlköğretim ve ortaöğretim okul müdürleri için okul yönetimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

İndir

Yayınlanmış

31-12-2022