Belediyelerin Göç ve Göçmen Politikaları: Gaziantep ve Hatay Büyükşehir Belediyeleri Örneği

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Göç,- Göçmen- Yerel Yönetimler, - Hatay, - Gaziantep

Özet

Göç, bir ülkenin gelişimine etki eden aynı zamanda yönetilmesi zorunlu çok boyutluluğu oluşturmuştur. Bu bağlamda etkin bir yönetimin söz konusu olabilmesi için Merkezi Yönetim dışındaki paydaşların bu sürece dâhil olması göçün karmaşıklığının etkin bir şekilde yürütülmesinde önem teşkil etmektedir. Yerel Yönetim kavramı; ulus sınırları içindeki topluluklarda yaşayan insanların bireysel ve toplumsal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulmuş olan ve aynı zamanda hukuk düzeniyle oluşturulmuş anayasal kuruluşları ifade etmektedir. Bu çalışmada sınır belediyeleri olan Gaziantep ve Hatay Büyükşehir Belediyeleri’nin Suriyeli göçmenlere yönelik hizmet üretimleri ele alınmış, bu hizmetlerin nitelikleri araştırılmış ve geliştirebilir olasılıkları incelenmiştir

Referanslar

Adıgüzel, Y. (2016). “Göç Sosyolojisi”, Nobel Yayınevi, Ankara ss. 2-209.

Akdemir, T., & Ulusoy, A. (2005). “Mahalli İdareler Teori-Uygulama-Maliye”. Ankara: Seçkin Yayıncılık. ss 45

Bahçeci,H.I ve Uzun Ş (2017). “Türkiye’de Uluslararası Göç ve Yerel Politika.” İstanbul, ss 8.

Barın, H. (2015). “Türkiye’deki Suriyeli Kadınların Toplumsal Bağlamda Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Göç Araştırmaları Dergisi, 1,(2), ss. 10-57.

Biehl, K. (2012). “Giriş” ve “Türkiye’ye Yönelik Göçün Değişen Yörüngesi”, “Kentler ve Göç, Türkiye, İtalya, İspanya,” İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, s.1-6, 9-72.

Bozlağan, R., & Yaş, H. (2007). “Belediyelerde Hizmet İçi Eğitim”. edt. Bilal Eryılmaz, Musa Eken ve Mustafa Lütfi Şen), Kamu Yönetimi Yazıları, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, ss 123.

Daudov, M. (2013). “Dünyada ve Türkiye’de Uluslararası Göç Alanında Yerel Yönetimlerin Rolü”, Vatandaşlık ve Yabancılar Hukukunda Güncel Gelişmeler Konferansı, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul

Erdoğan, M.M. (2017)."Kopuştan Uyum’a Kent Mültecileri: Suriyeli Mülteciler ve Belediyelerin Süreç Yönetimi: İstanbul Örneği.” Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları, ss 87-91

Erkal, M. Burhan Baloğlu ve Filiz Baloğlu (1997). Ansiklopedik Sosyoloji Sözlüğü, Der Yayınları, İstanbul.

Ersöz, Y. H. (2006). “Sosyal Politika-Refah Devleti- Yerel Yönetimler İlişkisi” İktisat Fakültesi Mecmuası, (Prof. Dr. Toker Dereli’ye Armağan), 55 (1). ss 773.

Eryılmaz, B. (2015). Kamu yönetimi. Kocaeli: Umuttepe Yayınları. ss 37.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı, http://www.sp.gov.tr/tr/stratejik-plan/s/1328/Gaziantep+Buyuksehir+Belediyesi+2015-2019

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı, https://www.gaziantep.bel.tr/uploads/2020/07/2020-2024-stratejik-plan.pdf.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 2019 Yılı Faaliyet Raporu, https://www.gaziantep.bel.tr/tr/plan-ve-rapor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 2020 Yılı Faaliyet Raporu, https://www.gaziantep.bel.tr/tr/plan-ve-rapor.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, www.goc.gov.tr, Erişim Tarihi: 29.08.2021

Günday, M. (1996). “İdare Hukuku” Ankara, İmaj Yayınları, ss 42

Hatay Büyükşehir Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı, http://www.sp.gov.tr/tr/stratejik-plan/s/2206/Hatay+Buyuksehir+Belediyesi+2020-2024.

Hatay Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı, https://api.hatay.bel.tr/storage/gallery-media/September2021/UlCp2J1weGDqLXLGINca.pdf.

Hatay Büyükşehir Belediyesi 2019 Yılı Faaliyet Raporu, https://hatay.bel.tr/sayfa/raporlar.

Hatay Büyükşehir Belediyesi 2020 Yılı Faaliyet Raporu, https://hatay.bel.tr/sayfa/raporlar.

Keleş, R. (1992). “Yerinden Yönetim ve Siyaset” Cem Yayınevi, İstanbul, ss 15.

Keleş, R., & Mengi, A. (2002). “Dünya Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'na Doğru. Çağdaş Yerel Yönetimler,” 11(4), ss 11.

Sezer, Ö, (2008). “Kamu Hizmetlerinde Müşteri (Vatandaş) Odaklılık: Türkiye'de Kamu Hizmeti Anlayışı Açısından Bir Değerlendirme, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi”, 4(8), ss. 57

Sürmeli, İ. (2017) “Türkiye’de İç Göçün Değişim ve Dönüşümü: Kentten Kıra Yöneliş”, Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Gazi Akademi Genç Sosyal Bilimciler Sempozyumu 2017 Özel Sayısı ss 275-286

Toksöz G, Erdoğdu S, Kaşka S. (2012). “Türkiye’ye Düzensiz Emek Göçü ve Göçmenlerin İşgücü Piyasasındaki Durumları” IOM Türkiye, ss 11

Töre, N. (2016). “Uluslararası Göç Hukuku” (Birinci Baskı) Turhan Kitabevi, Ankara, ss. 47- 105

Yalçın, C. (2004). “Göç Sosyolojisi” Anı Yayıncılık, Ankara, ss. 12-37

Sayılı Belediye Kanunu, https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5393.pdf, 30.08.2021

Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?

MevzuatNo=5216&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5, 30.08.2021

İndir

Yayınlanmış

31-01-2023