Tüketici Güven ve Fiyat Endeksleri Banka ve Kredi Kartı Harcamalarında Etkili mi?

Yazarlar

  • Gizem VERGİLİ Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Anahtar Kelimeler:

Anahtar Kelimeler: Tüketici Güven Endeksi, Tüketici Fiyat Endeksi, Banka ve Kredi Kartı Harcamaları, ARDL

Özet

Günümüzde artan banka ve kredi kartı kullanımı tüketicilerin nakit harcama eğilimini de değiştirmiştir. Mevcut ekonomik koşullar ve gelecek ekonomik beklentiler doğrultusunda şekillenen tüketici güven endeksi ile fiyatlar genel seviyesinde yaşanan sürekli artış olarak ifade edilen enflasyonun banka ve kredi kartı harcamalarıyla ilişkisi çalışmanın motivasyonunu oluşturmaktadır. Türkiye’de banka ve kredi kartı harcamaları ile tüketici güven endeksi ve tüketici fiyat endeksinin uzun dönemli ilişkisi 2014 Mart-2022 Kasım dönemi için ARDL analizi ile incelenmiştir. Aralarında uzun dönemli eşbütünleşme ilişkisi bulunan serilerin uzun dönem katsayıları tespit edilmeden önce modelin kararlılığı tanı testleri ile sınanmıştır. Uzun dönem katsayı sonuçlarına göre tüketici fiyat endeksinin istatistiki olarak anlamlı olmadığı sonucuna ulaşılırken, tüketici güven endeksinin istatistiki olarak anlamlı ve negatif ilişkisi olduğu tespit edilmiştir. Kısa dönemli ilişki ise hata düzeltme modeli ile incelenmiş, cari dönemde banka ve kredi kartı harcamalarında yaşanan kısa dönemli bir sapmanın uzun dönemde %23,73 oranında düzeltildiği anlaşılmıştır.

Referanslar

Bankalararası Kart Merkezi- https://bkm.com.tr/kart-sayilari/ (Erişim Tarihi 14.12.2022).

Bankalararası Kart Merkezi -https://bkm.com.tr/yerli-ve-yabanci-kredi-kartlarinin-yurt-ici-kullanimi/ (Erişim Tarihi 16.12.2022).

Başarır, Y.(2022).The relationship between credit card expenditures, consumer confidence and consumers’ saving tendencies.Journal of Empirical Economics and Social Science 4(1), 65-77 http://dx.doi.org/10.46959/jeess.1080739

EVDS-Elektronik Veri Dağıtım Sistemi- https://evds2.tcmb.gov.tr/he.lp/videos/Metaveri_K_Kartlari_Harcama_Tutari.pdf (Erişim Tarihi 10.12.2022).

Galashin, M., Kanz, M., Perez-Truglia, R. (2022). Macroeconomic expectations and credit card spending. Natıonal Bureau Of Economıc Research-NBER Working Paper Series. https://www.nber.org/papers/w28281

Göksu, S. (2022). Plastik kart harcamaları hanehalkı özel tüketim harcamaları üzerinde etkili mi? ARDL yönteminden ampirik kanıtlar. İstanbul İktisat Dergisi - İstanbul Journal of Economics, Advance Online Publication. https://doi.org/10.26650/ISTJECON2022-1106208

Johansen, S. (1988) Statistical analysis of cointegration vectors. Journal of Economic Dynamics and Control 12, 231- 254.

Johansen S., Juselius, K. (1990). Maximum likelihood estimation and inference on cointegration with application to the demand for money. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 52(2), 269-270

Lamdin, D.J. (2008). Does consumer sentiment foretell revolving credit use? Journal of Family and Economic Issues, 29, 279-288.

Ming-Yen Teoh, W., Chong. S., Mid Yong, S.(2013). Exploring the factors influencing credit card spending behavior among Malaysians. International Journal of Bank Marketing, 31 (6), 481-500. https://doi.org/10.1108/IJBM-04-2013-0037

Pesaran, M., Shin, Y. ve Smith, R. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16, 289–326.

Pilatin, A. (2021). Tüketicilerin kredi kartı kullanımını etkileyen faktörler: Ordu ili örneği, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(2), 1400-1426. DOI: 10.33437/ksusbd.739952

Sönmezler, G.,Gündüz, İ.O., Torun, M. (2019). Türkiye’de kredi kartı harcamaları ile tüketici güven endeksi ve enflasyon arasındaki ilişki üzerine ampirik bir çalışma. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 28(1),17-29.

Statista- https://www.statista.com/statistics/675371/ownership-of-credit-cards-globally-by-country/ (Erişim Tarihi:24.12.2022).

TCMB-Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Elektronik Veri Dağıtım Sistemi https://evds2.tcmb.gov.tr/index.php?/evds/serieMarket

Tuğay, O., Başgül, N. (2007). Önemli bir finansman kaynağı olarak kredi kartları: kredi kartlarının kart sahiplerinin harcamaları üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik Burdur ilinde bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 12(3), 215-226.

TÜİK-Türkiye İstatistik Kurumu https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=ekonomik-guven-117

Yıldırım, M., Demir, H.U. (2021). Kredi kartı harcamalarını etkileyen makroekonomik faktörler ve covid-19 pandemi dönemi üzerine bir inceleme. Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi,6(1), 159-180. DOI: 10.30784/epfad.830559

İndir

Yayınlanmış

31-01-2023