Yerel Yönetimler İçin Geçmişten Bir Model Olarak Çevre Belediyeleri: Gültepe Belediyesi Örneği

Yazarlar

  • Turgay GÜLPINAR Dokuz Eylül Üniversitesi

Anahtar Kelimeler:

Anahtar Kelimeler: Çevre belediyesi, Gültepe Belediyesi, İzmir Belediyesi, katılım, merkez-çevre ilişkileri.

Özet

1930 tarihli Belediye Kanunu, bir yerleşim yerinde tek bir yerel yönetimin kurulmasını öngörür. Bir yerleşim yerinde yaşayan sakinler, sadece bir belediyeden hizmet almakta ve o belediyenin işleyişine katılmaktadırlar. Bu durum yerleşim yerine aidiyeti ve hemşerilik bilincini güçlendirmektedir. Sözü edilen yapı, özellikle 1950 sonrası göçlerle oluşan yeni ve küçük yerleşim yerlerinin belediye hizmetlerine ulaşma taleplerini karşılamak için kendi belediyelerini örgütlemelerinin yolunu açmıştır.

1950’lerin başında iç ve dış göçler sonucunda İzmir merkezinin çok yakınında bir gecekondu yerleşimi olarak oluşan ve 1956 yılında bir köy olarak örgütlenen Gültepe’de, 1963 yılında belediye kurulmuştur. 1964’te TİP’in desteklediği bağımsız adayın belediye başkanı seçilmesiyle yerel halkın yerel kamusal işlere katılımının önemsendiği bir süreç başlamıştır. Bu dönemde belediye, İzmir Belediyesiyle yetki ve kaynaklar konusunda çatışmaya girmiştir. Bu süreçte belediye, olabildiğince geniş alanda hizmet vermeye çalışmış, imece yordamıyla yerel halkın yönetime katılmasına çabalamıştır.

Referanslar

Creswell, J. W. (2021), Nitel Araştırma Yöntemleri (Beş Yaklaşıma Göre Nitel Araştırma ve Araştırma Deseni),

Çev. Ed. M. Bütün ve S. B. Demir, Ankara: Siyasal Kitabevi.

Glesne, C. (2014), Nitel Araştırmaya Giriş, Çev. A. Ersoy ve P. Yalçınoğlu, Ankara: Anı Yayıncılık.

Gözübüyük, A. Ş. (1976), Türkiye’nin İdari Yapısı, Ankara: S Yayınları.

Güler, B. (1987), “Büyük Kentler İçin Yönetim Arayışları”, Türk İdare Dergisi, s. 374, Mart 1987, s. 117-143.

Pulur, H. (1965), “Olaylar ve İnsanlar”, Milliyet, 16 Mart 1965.

Tekeli, İ. (2009), Cumhuriyetin Belediyecilik Öyküsü (1923-1990), İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.

Ülger, U. (2016), Seçmen Davranışlarındaki Değişim: Gültepe Örneği, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi,

Dokuz Eylül Üniversitesi, SBE, Kamu Yönetimi ABD, İzmir.

Resmi Arşiv Belgeleri ve Yayınlar

Cumhuriyet Arşivi, Fon Kodu: 30.11.1.0, Yer No: 297.11.5

Devlet İstatistik Enstitüsü (1965), 17 Kasım 1963 Mahalli Seçimler Sonuçları, Ankara: Devlet İstatistik Enstitüsü

Yayınları.

Devlet İstatistik Enstitüsü (1969), 2 Haziran 1968 Mahalli Seçimler Sonuçları, Ankara: Devlet İstatistik Enstitüsü

Yayınları.

İzmir İl Yıllığı (1969), Haz. M. Sarıoğlu ve T. Gönenç, İzmir: Ege Üniversitesi Matbaası.

İzmir Belediyesi Çalışma Raporu.

Resmî Gazete, s. 9325, 6 Haziran 1956.

Resmî Gazete, s. 11389, 24 Nisan 1963.

Resmî Gazete, s. 11533, 17 Ekim 1963.

Resmî Gazete, s. 17187, 11 Aralık 1980

Yerel Gazeteler

Demokrat İzmir, 3 Mayıs 1968.

Demokrat İzmir, 27 Mayıs 1968.

Ege Ekspres, 13 Mayıs 1965.

Ege Ekspres, 11 Mayıs 1965.

Ege Ekspres, 23 Eylül 1964.

Ege Ekspres, 28 Temmuz 1965.

Sabah Postası, 31 Aralık 1962.

Sabah Postası 2 Şubat 1964.

Sabah Postası, 23 Şubat 1964.

Sabah Postası, 9 Mart 1964.

Sabah Postası, 11 Mart 1964.

Sabah Postası, 5 Mayıs 1964.

Sabah Postası, 14 Nisan 1964.

Sabah Postası, 5 Mayıs 1964.

Sabah Postası, 16 Kasım 1964.

Sabah Postası, 28 Kasım 1964.

Yeni Asır, 17 Şubat 1965.

İndir

Yayınlanmış

31-01-2023