Kamu Sektöründe İnovasyon Yönetimi: Zorluklar ve Çözüm Önerileri

Kamu Sektöründe İnovasyon Yönetimi: Zorluklar ve Çözüm Önerileri

Yazarlar

  • Yıldız ATMACA
  • Didem GEYLANİ

Anahtar Kelimeler:

İnovasyon- Kamu Sektörü- Yeni Kamu Yönetimi

Özet

Özel sektörde başarılı bir şekilde uygulanan inovasyon, 1980’li yıllarda Yeni Kamu Yönetimi anlayışının etkisiyle kamu sektöründe de uygulanmaya başlanmıştır. Yönetimde, şeffaflık, hesap verebilirlik, etkinlik, verimlilik, vatandaş odaklılık, katılım gibi ilkeleri barındıran yeni yönetim anlayışının en önemli özelliği, kamu hizmetlerinin sunumunda inovasyonu ön plana çıkarmasıdır. Kamu sektöründe inovasyona ihtiyaç duyulmasının nedenleri kısıtlı kaynaklarla geniş kitlelere hızlı, verimli ve etkin hizmet sunarak vatandaş memnuniyetinin elde edilmeye çalışılmasıdır. İnovasyonel yönetim anlayışı önemli bir süreci gerektirdiği için her yerde kolayca uygulanması mümkün bir yönetim değildir. Bu bağlamda bu çalışmada, inovasyon ve inovasyon yönetimi anlayışının ne demek olduğu, kamu sektöründe inovasyonun uygulanması ve bu uygulamada görülen zorluklar, çözüm önerileri ile birlikte ele alınmıştır.

Referanslar

AK, Akın. (2013). OECD Perspektifinden: Kamu Hizmetlerinin İyileştirilmesinde İnovasyon. İdarecinin Sesi Dergisi, Eylül, Ekim, Kasım Aralık, s. 27-30.

ARUNDELA, Anthony, BLOCH, Carter and FERGUSON, Barry (2019). Advancing Innovation in the Public Sector: Aligning Innovation Measurement with Policy Goals. Research Policy, 48, p. 789–798.

BAYHAN, Behice Deniz (2004), Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Kozan Ofset, Ankara, ISBN 975-395-766-1.

BORINS, Sandford (2006). The Challenge of Innovating in Government. Second Edition, IBM Center for The Business of Government.

CİRİTLİ, İsmail ve İZCİ, Ferit (2016). Kamu Yönetiminde Girişimcilik ve İnovasyon. Kahraman Çatı (Ed.), Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi (s.299-337), Nobel Akademik Yayıncılık: Ankara.

DAGLIO, Marco, GERSON Daniel and KITCHEN Hannah (2015). Building Organisational Capacity for Public Sector Innovation. Innovating the Public Sector: from Ideas to Impact, OECD Conference.

DE VRIES, Hanna., BEKKERS, Victor and TUMMERS, Lars (2015). Innovation in the Public Sector: A Systematic Review and Future Research Agenda. SSRN Electronic Journal, p. 2-40.

DRUCKER, Peter Ferdinand (1985). Innovation and Entrepreneurship. Perfect Bound Harper Collins Publishers: New York.

ECEVİT SATI, Zümrüt ve IŞIK, Özlem (2011) .İnovasyon ve Stratejik Yönetim Sinerjisi: Stratejik İnovasyon. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2), s. 538-559.

EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ [ECORYS] (2013). Kümeler İçin İnovasyon ve AR-GE Yönetimi Klavuzu. http://www.smenetworking.gov.tr (E.T. 15.09.2019).

ELÇİ, Şirin (2007). İnovasyon: Kalkınmanın ve Rekabetin Anahtarı. Technopolis Group: Ankara.

FREEMAN, Chris. and SOETE, Luc (1997). The Economics of Industrial Innovation. 3rd Edition, The MIT Press: London.

GÖKÇE GÜRAVŞAR, Sinem. (2015). Kamuda İnovasyon ve Türkiye’deki Uygulamaları. Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(1), s.28-37.

KALAY, Faruk, TUNCER, Can Ozan, KIZILDERE, Celal ve KALAY ARSLAN, Hacer (2015). Stratejik İnovasyon Yönetimi Uygulamalarının Firma İnovasyon Performansı Üzerindeki Etkileri. Bilgi Ekonomisi ve Yönetim Dergisi, Cilt: X, Sayı: II, s.68-77.

KARAKAŞ, Cemal (2020). Briefing-Public Sector Innovation Concepts, Trends And Best Practices. European Parliament, https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ BRIE/2020/651954/EPRS_BRI(2020)651954_EN.pdf (E.T. 21.12.2020).

KASIMOĞLU, Murat ve AKKAYA, Feridun (2012). Kamu Kurumlarında İnovasyon: İstanbul İl Özel İdaresi. Kültür Sanat Basımevi: İstanbul.

KILIÇ, Serkan (2016). İnovasyon ve İnovasyon Yönetimi. 2. Baskı, Ankara: Seçkin Yayınevi.

KOCH, Paul and HAUKNES, Johan (2005). Innovation in the Public Sector: On Innovation in the Public Sector Today and Beyond. Publin Report No: D20, NIFU STEP Studies in Innovation, Research and Education, Oslo.

LEYDEN, Dennis Patrick (2017). Innovation in the Public Sector. United Nation(Ed.), Innovation in the Public Sector: Contry Experiences and Policy Recommendations (p.1-18).

LEYDEN, Dennis Patrick ve ALBERT. N. Link (2014). Public Sector Entrepreneurship: US Technology And İnnovation Policy. New York: Oxford University Press.

MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI (2009). Kamuda İnovasyon Projesi [Kamln] Kamuda İnovasyon ve İnovasyon Yönetimi Nihai Rapor. Technopolis Group.

ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT [OECD] (2005). Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data. 3 rd Edition, OECD Publishing: Paris.

SCHUMPETER, Joseph Alois (1939). Business Cycles: A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of Capitalist Proces. McGraw Hill: Newyork.

ŞENGÜL, Ramazan (2015). Örgütsel Değişim Faktörü Olarak İnovasyon ve Kamu Yönetimi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 10 (2), s.141-151.

THOMPSON, Victor Alexander (1965). Bureaucracy and Innovation. Administrative Science Quarterly, Vol: 10, p.1-20.

TORAMAN, Cengiz, ABDİOĞLU, Hasan ve İŞGÜDEN, Burcu (2009). İşletmelerde İnovasyon Sürecinde Entelektüel Sermaye ve Yönetim Muhasebesi Kapsamında Değerlendirilmesi. Afyon Karatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, C. X, S. I, s.91-120.

THENINT, Hugo (2010). Mini Study 10 – Innovation in the Public Sector. INNO GRIPS (Global Review of Innovation Intelligence and Policy Studies), Brussels.

TÜRK DİL KURUMU [TDK] (2019), http://www.tdk.gov.tr (E.T. 28.09.2019).

UZKURT, Cevahir (2010). İnovasyon Yönetimi: İnovasyon Nedir, Nasıl Yapılır ve Nasıl Pazarlanır?. Ankara Sanayi Odası Yayın Organı, Temmuz-Ağustos 2010, s.37-51.

UNITED NATIONS ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE [UNECE] (2017). Innovation in the Public Sector. New York, https://unece.org/fileadmin/DAM/ceci/publications/Innovation_in_the_Public_Sector/Public_Sector_Innovation_for_web.pdf (E.T. 20.12.2020).

ÜNAL, Aslıhan ve KILINÇ, İzzet. (2016). İnovasyon Yönetimi., Kahraman Çatı (Ed.), Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi(s.99-131,) Nobel Akademik Yayıncılık: Ankara.

İndir

Yayınlanmış

31-12-2020